Terug gemeenteraad

Mon 25/03/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • Opening zitting

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen.

  Tevens laat hij weten dat mevrouw Elke Sleurs op 14 maart 2024 schriftelijk heeft laten weten dat ze haar verhindering conform artikel 12,3° van het decreet over het lokaal bestuur zal verlengen tot het einde van de legislatuur. Hierdoor blijft Helga Stevens ook na de raad aangesteld als gemeente-en OCMW-raadslid, en dit ook tot het einde van de legislatuur.

Beheer agenda

Af te voeren punt

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

.

 • Brieven gouverneur

  De algemeen directeur deelt mee dat ze 3 brieven van de gouverneur van Oost-Vlaanderen - die het college ontving sinds de vorige gemeenteraad - ter mededeling heeft.

  De gouverneur liet weten dat ze een klacht inzake fietsstallingen op de openbare weg heeft onderzocht en geen reden ziet om op te treden in het kader van het bestuurlijk toezicht. Ze wees er de klager op dat de uitbouw van een stedelijk mobiliteitsbeleid tot de lokale autonomie behoort. Bovendien was de wettelijke termijn om klacht in te dienen tegen de betreffende collegebeslissingen reeds verstreken.

  Verder onderzocht de gouverneur een klacht betreffende de beslissing rond de aanstelling van de directeur van de Ombudsdienst. Ze concludeerde dat er geen aanleiding is om een toezichtsmaatregel te treffen in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht. De gouverneur zal daarom niet verder tussen komen in dit dossier. Ze doet wel een aantal aanbevelingen. De HR-diensten zullen die aanbevelingen grondig analyseren en voorstellen formuleren om de processen bij te sturen.

  Tot slot liet de gouverneur weten dat ze een klacht betreffende het nieuwe wijkmobiliteitsplan deelgemeente Zwijnaarde heeft onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de wettelijke termijn om klacht in te dienen geruime tijd verstreken was. Daarom zal ze ook in dit dossier niet optreden.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 15.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Koning Boudewijnstichting ter ondersteuning van JEZ! 2024

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Groendienst
Projectbureau Ruimte
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Reglement voor de erkenning van autodeelorganisaties' goed te keuren met inwerkingtreding op 1 september 2024, en het ‘Reglement betreffende de erkenning voor autodeelorganisaties', goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2017, op te heffen met ingang van 1 september 2024.

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Bedrijfsvoering – Publieks- en Burgerzaken
Dienst Publiekszaken
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Staf
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Departement Financiën
Team Organisatie en Omgeving
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Facility en Medewerkers

Bureau - interpellaties, voorstellen tot raadsbesluit en motie (tijdsblok: 2 uur)

.

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Parkeerterreinen en Private Partners
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Ombudsdienst
Ombudsdienst
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement HR - Selectie
Cluster Grond
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

.

.

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM