Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/02/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Oprichting ocmw-vereniging.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring 2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77. 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 508 tot en met 511.

Statuten van Voetbal in de Stad vzw, artikel 5 § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 20 mei 2008 beslist om Voetbal in de Stad vzw op te richten als stichtend lid. Deze beslissing werd door de gemeenteraad van 23 juni 2008 goedgekeurd. Per ministerieel besluit van 7 november 2008 kreeg OCMW Gent de machtiging om vzw Voetbal in de stad op te richten overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 12 ter van de OCMW-wet 'Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten'. Voetbal in de stad vzw valt nu onder de regelgeving voorzien in artikel 508 van het Decreet lokaal bestuur en is een vereniging voor sociale dienstverlening in privaatrechtelijke vorm (vzw).

Naast OCMW Gent waren ook volgende rechtspersonen lid:

- K.A.A. Gent vzw, Ottergemsesteenweg Zuid 808, te 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0407.885.394.

- De Stad Gent, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

- Gent, stad in werking – projecten vzw,  afgekort “Gsiw-projecten” vzw, met zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1 en met ondernemingsnummer 0852.113.425.

- Supportersfederatie KAA Gent vzw, Dendermondsesteenweg 267, 9040 Sint-Amandsberg en met ondernemingsnummer 0890. 218.983.

De vzw Gent, stad in werking - projecten is ondertussen ontbonden en K.A.A. GENT is van rechtsvorm veranderd naar een naamloze vennootschap.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat voor een vereniging voor sociale dienstverlening alleen private rechtspersonen die zonder winstoogmerk een belangeloos doel nastreven of rechtspersonen erkend als een sociale onderneming lid kunnen zijn. K.A.A. GENT is echter een naamloze vennootschap waardoor Voetbal in de stad vzw geen vereniging voor sociale dienstverlening kan zijn zolang K.A.A. GENT nv lid is. Het feit dat Voetbal in de stad vzw een vereniging voor sociale dienstverlening is, is echter de rechtsgrond voor OCMW Gent om lid te kunnen zijn van deze vereniging zonder winstoogmerk. Doordat niet meer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 508 van het Decreet lokaal bestuur kan OCMW Gent geen lid meer zijn van Voetbal in de stad vzw en dient het uit Voetbal in de stad vzw te treden.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de uittreding van OCMW Gent uit de vereniging voor sociale dienstverlening Voetbal in de stad vzw.

Artikel 2

Keurt goed, het overmaken van dit besluit aan de Vlaamse Regering via het digitaal loket.


Bijlagen

  • Machtiging oprichting OCMW vereniging