Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/02/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring 2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 12 november 2013 over het gebruik van een model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 12 november 2013 werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een model verhuurovereenkomst uitgewerkt voor de verhuur van OCMW lokalen.

Sinds 1 januari 2019 is de integratie van OCMW- en gemeentebestuur een feit.

De principes uit de model verhuurovereenkomst voor OCMW lokalen verschillen met de principes uit de modelovereenkomst voor verhuur van stadspatrimonium.

Zo wordt voor de OCMW lokalen gewerkt met een vast bedrag per m² per maand om de huurprijs én de kosten voor schoonmaak, EGW, schoonmaak ramen, afvalverwijdering, bewaking en inbraakbeveiliging, verzekeringen en huurdersonderhoud te dekken. Dit bedrag per m² is vast en maakt geen verschil tussen de verschillende locaties.

Wanneer een stadseigendom in huur wordt gegeven wordt de huurprijs per locatie bepaald, specifiek voor het desbetreffende goed, waarop de huurprijs wordt gebaseerd. Daarnaast wordt als principe gehanteerd dat de huurder zelf instaat voor de huurderslasten. Voor verbruik van water, gas en elektriciteit neemt de huurder, indien mogelijk, de tellers voor EGW over en gaat hij zelf een contract aan bij een aanbieder naar keuze. Als dat niet mogelijk is, wordt een zo accuraat mogelijk forfait doorgerekend of wordt er gewerkt met een afrekening van de werkelijke kosten. Voor de verzekering van de huurdersaansprakelijkheid moet de huurder in principe ook zelf instaan. Ook de schoonmaak en het huurdersonderhoud worden door de huurder opgenomen. Op die manier wordt de huurder geresponsabiliseerd voor de kosten die aan een huurovereenkomst gekoppeld zijn.

Om de werkwijze tussen OCMW- en stadspatrimonium te aligneren wordt met onderhavig besluit voorgesteld het gebruik van voormelde model verhuurovereenkomst naar de toekomst toe stop te zetten en voortaan eenzelfde werkwijze te gebruiken voor het actief OCMW patrimonium en het stadspatrimonium.

De nog lopende verhuringen van het OCMW patrimonium die gebaseerd zijn op deze model verhuurovereenkomst blijven bestaan, en zullen stelselmatig aangepast worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gevraagd de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen, zoals goedgekeurd bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, genomen in zitting van 12 november 2013 over het gebruik van een model verhuurovereenkomst, voor verhuur van OCMW-lokalen stop te zetten.

Activiteit

ACO1510 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed om de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen, zoals vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, genomen in zitting van 12 november 2013, stop te zetten.