Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/02/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring 2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent ontving een subsidie voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (Koninklijk besluit ter bevordering van het psychologische welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren, 5 december 2023) vanuit de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid voor een bedrag van 424.766 euro.

Deze subsidie werd ook in 2022 voor werkingsjaar 2023 ontvangen. In 2022 werd in overleg met verschillende stakeholders voorgesteld om deze subsidie onder meer in te zetten door het versterken en uitbreiden van de werking van een aantal middenveldpartners. 

TEJO biedt in Gent laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis, via onmiddellijke, kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie. 

TEJO vzw biedt op die manier een antwoord op een hoge nood aan preventieve en curatieve, laagdrempelige, ambulante therapeutische hulpverlening. Door tijdig psychische hulpverlening aan te bieden, hoopt TEJO escalatie van problemen te voorkomen en zo bij te dragen tot het vergroten van het persoonlijk welzijn van jongeren in onze samenleving. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

TEJO  helpt jongeren bovendien gratis, anoniem en snel en daardoor is TEJO in de eerste plaats voor de sociaal meest kwetsbare jongeren toegankelijker: voor jongeren die zonder TEJO om diverse redenen geen toegang krijgen tot therapeutische hulp, voor wie een privétherapeut onbetaalbaar is, voor die jongeren die anoniem bij iemand willen terechtkunnen, omwille van een moeilijke of onveilige thuissituatie, jongeren waarvan de ouders niet mogen weten dat ze bij ons in therapie komen. Bij TEJO hebben jongeren geen toestemming nodig van de ouders.

Volgende cijfers van 2022 tonen dan ook aan dat TEJO Gent een onmisbare hulpverlening biedt voor kwetsbare jongeren:

  • 30% van de bereikte jongeren heeft een lage scholingsgraad, 10% komt uit het beroepsonderwijs. 
  • 27% van de bereikte jongeren groeide op in een éénoudergezin en zo’n 35% waren jongeren die leven in pleegzorg, zelfstandig wonen, op internaat, …
  • Zowat de helft van de jongeren nam zelf initiatief om in therapie te gaan bij TEJO, waardoor ze geen middelen hadden om te betalen.
  • Zo’n 25% van de jongeren heeft een migratieachtergrond
  • 50% van de problematieken waarvoor jongeren langskomen gaat over (relationele) problemen in de thuiscontext, waardoor jongeren anoniem komen en niet kunnen betalen. 
  • Steeds vaker worden ook jongeren toegeleid door vluchtelingenorganisaties, armoedeverenigingen, jeugdhulp, crisishulp, …


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via deze overeenkomst wil OCMW Gent TEJO ondersteunen om de steeds groter wordende groep vrijwillige therapeuten en onthaalmedewerkers degelijk te begeleiden om dit aanbod mogelijk te maken en verder uit te breiden zodat kwetsbare jongeren ten allen tijde terecht kunnen bij TEJO.  

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt dewelke middels dit besluit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Er wordt voorgesteld deze overeenkomst retroactief in werking te laten treden op datum van 1 januari 2024. Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de werking van de vzw Tejo te kunnen garanderen. Gezien we echter slechts laattijdig op de hoogte werden gebracht van de beslissing tot toekenning van deze subsidie kon deze besluitvorming niet eerder uitgelokt worden. Gezien de intentie van de POD-MI om deze budgetten ook voor werkingsjaar 2025 ter beschikking te stellen voor een subsidie met zelfde bedrag, en gelet op de vaak laattijdige formele communicatie vanuit de POD-MI, wordt de voorliggende overeenkomst afgesloten voor de werkingsjaren 2024 en 2025 maar dit evenwel onder voorbehoud van ontvangst van de subsidie voor het werkingsjaar 2025 vanuit de federale overheid voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid, van minstens hetzelfde bedrag als in 2024 en gelijke voorwaarden. Deze ontbindende voorwaarde werd ook opgenomen in de subsidieovereenkomst zelf. Op die manier kunnen we, rekening houdend met een mogelijke overgangsperiode naar andere bestuursploeg eind 2024, de continuïteit van de werking van de middenveldorganisaties garanderen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B121000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode POD.PSY  
2024 30.597,00 euro 
2025
31.156,93 euro
Totaal 61.753,93 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 61.753,93

Overzicht van de inkomsten

Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
BudgetplaatsB121000 
Categorie*6491000 
SubsidiecodePOD.PSY  
202430.597,00 euro 
202531.156,93 euro
Totaal61.753,93 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 61.753,93

Activiteit

ACB1210 Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor ‘Laagdrempelige psychotherapeutische begeleiding voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024 en 2025 met Tejo Gent vzw, Nieuwland 65, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst ingaat op 01/01/2024 en eindigt op 31/12/2025, en waarbij de goedkeuring voor het werkingsjaar 2025 geldt onder voorbehoud van ontvangst van de subsidie in 2025 van de federale overheid voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid met minimaal eenzelfde subsidiebedrag en gelijke voorwaarden.

Artikel 2

Keurt goed dat de nodige kredieten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 na bevestiging van de subsidies zoals voorzien door de federale overheid voor werkingsjaar 2025.


Bijlagen