Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/02/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring 2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, lid 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Gent hebben samen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met als doel samen te werken in het kader van het pilootproject Hospital Outbreak Support Team (verder “pilootproject HOST” genoemd). Het pilootproject HOST beoogt om een Hospital Outbreak Support Team (verder “HOST-team” genoemd) in te voeren. Het HOST-team heeft als doel bij te dragen aan de versterking van de infectiepreventie en –controle (infection prevention & control, IPC), een beter gebruik van infectiewerende middelen (antimicrobial stewardship, AMS) en de klinische farmacie in verband met infectiologie. Eén van de taken van het HOST-team is om haar kennis ter beschikking te stellen van residentiële instellingen waaronder woonzorgcentra. Het HOST-team wenst in eerste instantie het WZC De Liberteyt (vertegenwoordigd door OCMW Gent) te ondersteunen in het kader van “Anti Microbial Stewardship (AMS) project: Antibioticabeleid in de woonzorgcentra”. Ook andere woonzorgcentra van OCMW Gent kunnen deelnemen. Het HOST-team is volledig samengesteld uit medewerkers van UZ Gent. Om die reden wensen UZ Gent en OCMW Gent een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

De raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2023 heeft deze samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Deze overeenkomst liep tot en met 31 december 2023. Er wordt nu aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten die loopt tot en met 31 december 2025.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zullen UZ Gent en OCMW Gent ook de nodige persoonsgegevens uitwisselen. Aangezien beide partijen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn, moet ook een overeenkomst ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ worden afgesloten.

Activiteit

ACW1110 Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Samenwerkingsovereenkomst met Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent voor Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - 2024-2025, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de Overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken OCMW Gent en Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent in het kader van het Anti Microbial Stewardship (AMS)- project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - 2024-2025, zoals gevoegd in bijlage.