Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/02/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring 2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2022 betreffende de Partnerschapsovereenkomst in het kader van het ESF-project 'Capacity building lokale partnerschappen kwetsbare werkzoekenden' voor de periode 1 februari 2022 tot 31 december 2023.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Europa WSE wil vanaf 2024, verspreid over heel Vlaanderen, lokale partnerschappen voor kwetsbare werkzoekenden uitbouwen. Deze partnerschappen dienen een antwoord te bieden op de complexe ondersteuningsnoden van niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie. Daarnaast wil Europa WSE hierdoor ook de versnipperde inzet van verschillende actoren, gefinancierd door verschillende overheden via verschillende oproepen en- financieringsmechanismen bundelen en efficiënter inzetten.

Om dit te realiseren schreven Europa WSE en VVSG in het kader van het ondersteunend project Capacity Building een strikt te volgen procedure voor de partnerschapsvorming voor.  In navolging van die procedure keurde het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2023 goed om, samen met VDAB, het proces van een lokaal partnerschap voor kwetsbare werkzoekenden uit te werken met Groep Intro vzw, Compaan - Job & Co vzw, CAW Oost-Vlaanderen, Voluit vzw en JES vzw.

Het Departement WSE, Afdeling Europese programma’s lanceerde een gesloten oproep (oproepnummer 64) naar lokale overheden die in de rol van promotor een project kunnen indienen om in partnerschap een dienstverlening voor kwetsbare werkzoekenden uit te bouwen. Verschillende projecten voor kwetsbare werkzoekenden liepen af eind 2023. Om continuïteit te voorzien in de huidige dienstverlening van Jobteam, is binnen die timing een intensief traject met alle partners doorlopen. Dit resulteerde in een ingediend projectdossier bij Europa WSE onder de projectnaam "Lokaal partnerschap kwetsbare werkzoekenden Gent". In de uitvoering krijgt het project de naam "Jobteam", omdat dit reeds een sterke merknaam is en verder bouwt op het vorige ESF project Jobteam dat afliep op 31 december 2023. Op 15 december keurde Europa WSE het ingediende projectvoorstel voor Gent goed.  De goedkeuring is informatief in de bijlage bij dit besluit opgenomen.

Het totale beschikbare projectbudget voor de periode 2024-2029 voor Gent bedraagt 17.340.064 EUR.  Van dit bedrag is er 16.518.264 EUR voorzien voor de operationele werking, waarvan 40% gedragen door Europa WSE, 30% Vlaamse cofinanciering, 15% VDAB en 15% door de Stad. Het resterend bedrag, 821.800 EUR is bedoeld voor ondersteuning op vlak van kwaliteitswerking, waarvan 40 % gedragen door Europa WSE, 45 % Vlaamse cofinanciering en 15 % VDAB. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met de beschikbare middelen is het partnerschap tot een inhoudelijk dossier en een personeelsinzet gekomen op basis van de lokale noden in Gent. Het team bestaat uit 29 VTE, verdeeld over  de verschillende partnerorganisaties die de dienstverlening aan de kwetsbare werkzoekenden uitvoeren. Stad Gent coördineert het partnerschap. Een traject bestaat uit een  aanklampende, outreachende begeleiding op maat van elke deelnemer afzonderlijk. Het team  organiseert deze begeleiding zo dicht mogelijk bij de kwetsbare werkzoekende en werkt verdeeld over drie zones  in Gent. Door het multidisciplinair samengesteld team zal expertise vanuit de moederorganisaties worden meegenomen. Zo kan het team in elke case afzonderlijk het best mogelijke traject uitstippelen. De dienstverlening zal steeds complementair zijn aan de bestaande dienstverlening, zo voorkomt men  dubbele trajecten. Elk werkjaar wordt een  400tal mensen een intensief traject aangeboden. De beoogde resultaten zijn: groei in zelfredzaamheid, vooruitgang op verschillende levensdomeinen, doorstroom naar werk (10 à 15 %), opleiding of gespecialiseerde vormen van begeleiding.

Voor het werkingsjaar 2024 is een subsidiebedrag van 2.886.037 EUR aangevraagd en goedgekeurd. Dit is een totaalbedrag voor Stad en partners samen. In dit bedrag zit de verplichte 15 % cofinanciering van de Stad. Deze cofinanciering bestaat enerzijds uit reeds gebudgetteerde personeelsmiddelen van arbeidsbegeleiders van de Stad en OCMW en bestaat anderzijds uit de inzet van eigen reeds gebudgetteerd overheadpersoneel (overheadmiddelen die in het project voorzien zijn worden bijgevolg door de Stad en OCMW niet opgenomen).

Daarnaast wordt het cofinancieringsbudget  aangevuld met budget vanuit Stadsvernieuwing. Voor het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen wordt 18 000 EUR voor elk projectjaar voorzien voor Jobteam. Deze middelen zullen voor elk projectjaar worden geïndexeerd. De afspraak is dat er een medewerker van Jobteam specifiek voor de wijk Muide-Meulestede wordt ingezet. 

Ook voor het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt worden middelen toegevoegd aan het cofinancieringsbudget. Voor 2024 en 2025 wordt jaarlijks 36 000 EUR voorzien om een begeleider van het Jobteam in te zetten voor de wijk Nieuw Gent. Na evaluatie kan de inzet van deze extra middelen eventueel worden verder gezet. 

Er dient dus geen extra cofinancieringsbudget voorzien te worden door de Stad en OCMW. 

De gesubsidieerde personeelsbehoeften en werkingsmiddelen van de Stad Gent en OCMW Gent zijn reeds budgetneutraal opgenomen.

Als promotor zal de  Stad Gent jaarlijks het afgerekende subsidiebedrag aan de vzw-partners doorstorten vanuit de derdenrekening. Deze middelen worden dus niet in het stadsbudget opgenomen. 

De samenwerkingsprincipes werden opgenomen in een partnerschapsovereenkomst. De concrete uitwerking zal in een handelingskader gebeuren. Dit handelingskader zal permanent worden bijgewerkt, ook op het vlak van personeelsinzet en budget, en jaarlijks door de stuurgroep worden gevalideerd. 

De partnerschapsovereenkomst met alle rechtstreeks betrokken partners ligt nu voor ter goedkeuring.

Activiteit

AC35216 Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van het project Jobteam Gent 2024 - 2029 door Stad Gent, OCMW Gent, vzw Job&co, vzw Groep Intro, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw Jes, vzw Voluit, vzw Amal en VDAB


Bijlagen