Terug
Gepubliceerd op 26/03/2024

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/02/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:08
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

1.

2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
1.

2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring

2024_RMW_00023 - Stopzetting van de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 12 november 2013 over het gebruik van een model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 12 november 2013 werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een model verhuurovereenkomst uitgewerkt voor de verhuur van OCMW lokalen.

Sinds 1 januari 2019 is de integratie van OCMW- en gemeentebestuur een feit.

De principes uit de model verhuurovereenkomst voor OCMW lokalen verschillen met de principes uit de modelovereenkomst voor verhuur van stadspatrimonium.

Zo wordt voor de OCMW lokalen gewerkt met een vast bedrag per m² per maand om de huurprijs én de kosten voor schoonmaak, EGW, schoonmaak ramen, afvalverwijdering, bewaking en inbraakbeveiliging, verzekeringen en huurdersonderhoud te dekken. Dit bedrag per m² is vast en maakt geen verschil tussen de verschillende locaties.

Wanneer een stadseigendom in huur wordt gegeven wordt de huurprijs per locatie bepaald, specifiek voor het desbetreffende goed, waarop de huurprijs wordt gebaseerd. Daarnaast wordt als principe gehanteerd dat de huurder zelf instaat voor de huurderslasten. Voor verbruik van water, gas en elektriciteit neemt de huurder, indien mogelijk, de tellers voor EGW over en gaat hij zelf een contract aan bij een aanbieder naar keuze. Als dat niet mogelijk is, wordt een zo accuraat mogelijk forfait doorgerekend of wordt er gewerkt met een afrekening van de werkelijke kosten. Voor de verzekering van de huurdersaansprakelijkheid moet de huurder in principe ook zelf instaan. Ook de schoonmaak en het huurdersonderhoud worden door de huurder opgenomen. Op die manier wordt de huurder geresponsabiliseerd voor de kosten die aan een huurovereenkomst gekoppeld zijn.

Om de werkwijze tussen OCMW- en stadspatrimonium te aligneren wordt met onderhavig besluit voorgesteld het gebruik van voormelde model verhuurovereenkomst naar de toekomst toe stop te zetten en voortaan eenzelfde werkwijze te gebruiken voor het actief OCMW patrimonium en het stadspatrimonium.

De nog lopende verhuringen van het OCMW patrimonium die gebaseerd zijn op deze model verhuurovereenkomst blijven bestaan, en zullen stelselmatig aangepast worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gevraagd de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen, zoals goedgekeurd bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, genomen in zitting van 12 november 2013 over het gebruik van een model verhuurovereenkomst, voor verhuur van OCMW-lokalen stop te zetten.

Activiteit

ACO1510 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed om de toepassing van de model verhuurovereenkomst voor OCMW-lokalen, zoals vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, genomen in zitting van 12 november 2013, stop te zetten.

2.

2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Sofie Bracke
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring

2024_RMW_00021 - Voetbal in de stad vzw - uittreding - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77. 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 508 tot en met 511.

Statuten van Voetbal in de Stad vzw, artikel 5 § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 20 mei 2008 beslist om Voetbal in de Stad vzw op te richten als stichtend lid. Deze beslissing werd door de gemeenteraad van 23 juni 2008 goedgekeurd. Per ministerieel besluit van 7 november 2008 kreeg OCMW Gent de machtiging om vzw Voetbal in de stad op te richten overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 12 ter van de OCMW-wet 'Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten'. Voetbal in de stad vzw valt nu onder de regelgeving voorzien in artikel 508 van het Decreet lokaal bestuur en is een vereniging voor sociale dienstverlening in privaatrechtelijke vorm (vzw).

Naast OCMW Gent waren ook volgende rechtspersonen lid:

- K.A.A. Gent vzw, Ottergemsesteenweg Zuid 808, te 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0407.885.394.

- De Stad Gent, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

- Gent, stad in werking – projecten vzw,  afgekort “Gsiw-projecten” vzw, met zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1 en met ondernemingsnummer 0852.113.425.

- Supportersfederatie KAA Gent vzw, Dendermondsesteenweg 267, 9040 Sint-Amandsberg en met ondernemingsnummer 0890. 218.983.

De vzw Gent, stad in werking - projecten is ondertussen ontbonden en K.A.A. GENT is van rechtsvorm veranderd naar een naamloze vennootschap.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat voor een vereniging voor sociale dienstverlening alleen private rechtspersonen die zonder winstoogmerk een belangeloos doel nastreven of rechtspersonen erkend als een sociale onderneming lid kunnen zijn. K.A.A. GENT is echter een naamloze vennootschap waardoor Voetbal in de stad vzw geen vereniging voor sociale dienstverlening kan zijn zolang K.A.A. GENT nv lid is. Het feit dat Voetbal in de stad vzw een vereniging voor sociale dienstverlening is, is echter de rechtsgrond voor OCMW Gent om lid te kunnen zijn van deze vereniging zonder winstoogmerk. Doordat niet meer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 508 van het Decreet lokaal bestuur kan OCMW Gent geen lid meer zijn van Voetbal in de stad vzw en dient het uit Voetbal in de stad vzw te treden.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de uittreding van OCMW Gent uit de vereniging voor sociale dienstverlening Voetbal in de stad vzw.

Artikel 2

Keurt goed, het overmaken van dit besluit aan de Vlaamse Regering via het digitaal loket.

3.

2024_RMW_00022 - Verkoop van een perceel gelegen in de Crocusstraat, Zottegem, via Biddit - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd
3.

2024_RMW_00022 - Verkoop van een perceel gelegen in de Crocusstraat, Zottegem, via Biddit - Goedkeuring

2024_RMW_00022 - Verkoop van een perceel gelegen in de Crocusstraat, Zottegem, via Biddit - Goedkeuring
4.

2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
4.

2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring

2024_RMW_00019 - Subsidieovereenkomst voor 'laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent ontving een subsidie voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (Koninklijk besluit ter bevordering van het psychologische welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren, 5 december 2023) vanuit de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid voor een bedrag van 424.766 euro.

Deze subsidie werd ook in 2022 voor werkingsjaar 2023 ontvangen. In 2022 werd in overleg met verschillende stakeholders voorgesteld om deze subsidie onder meer in te zetten door het versterken en uitbreiden van de werking van een aantal middenveldpartners. 

TEJO biedt in Gent laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis, via onmiddellijke, kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie. 

TEJO vzw biedt op die manier een antwoord op een hoge nood aan preventieve en curatieve, laagdrempelige, ambulante therapeutische hulpverlening. Door tijdig psychische hulpverlening aan te bieden, hoopt TEJO escalatie van problemen te voorkomen en zo bij te dragen tot het vergroten van het persoonlijk welzijn van jongeren in onze samenleving. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

TEJO  helpt jongeren bovendien gratis, anoniem en snel en daardoor is TEJO in de eerste plaats voor de sociaal meest kwetsbare jongeren toegankelijker: voor jongeren die zonder TEJO om diverse redenen geen toegang krijgen tot therapeutische hulp, voor wie een privétherapeut onbetaalbaar is, voor die jongeren die anoniem bij iemand willen terechtkunnen, omwille van een moeilijke of onveilige thuissituatie, jongeren waarvan de ouders niet mogen weten dat ze bij ons in therapie komen. Bij TEJO hebben jongeren geen toestemming nodig van de ouders.

Volgende cijfers van 2022 tonen dan ook aan dat TEJO Gent een onmisbare hulpverlening biedt voor kwetsbare jongeren:

 • 30% van de bereikte jongeren heeft een lage scholingsgraad, 10% komt uit het beroepsonderwijs. 
 • 27% van de bereikte jongeren groeide op in een éénoudergezin en zo’n 35% waren jongeren die leven in pleegzorg, zelfstandig wonen, op internaat, …
 • Zowat de helft van de jongeren nam zelf initiatief om in therapie te gaan bij TEJO, waardoor ze geen middelen hadden om te betalen.
 • Zo’n 25% van de jongeren heeft een migratieachtergrond
 • 50% van de problematieken waarvoor jongeren langskomen gaat over (relationele) problemen in de thuiscontext, waardoor jongeren anoniem komen en niet kunnen betalen. 
 • Steeds vaker worden ook jongeren toegeleid door vluchtelingenorganisaties, armoedeverenigingen, jeugdhulp, crisishulp, …


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via deze overeenkomst wil OCMW Gent TEJO ondersteunen om de steeds groter wordende groep vrijwillige therapeuten en onthaalmedewerkers degelijk te begeleiden om dit aanbod mogelijk te maken en verder uit te breiden zodat kwetsbare jongeren ten allen tijde terecht kunnen bij TEJO.  

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt dewelke middels dit besluit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Er wordt voorgesteld deze overeenkomst retroactief in werking te laten treden op datum van 1 januari 2024. Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de werking van de vzw Tejo te kunnen garanderen. Gezien we echter slechts laattijdig op de hoogte werden gebracht van de beslissing tot toekenning van deze subsidie kon deze besluitvorming niet eerder uitgelokt worden. Gezien de intentie van de POD-MI om deze budgetten ook voor werkingsjaar 2025 ter beschikking te stellen voor een subsidie met zelfde bedrag, en gelet op de vaak laattijdige formele communicatie vanuit de POD-MI, wordt de voorliggende overeenkomst afgesloten voor de werkingsjaren 2024 en 2025 maar dit evenwel onder voorbehoud van ontvangst van de subsidie voor het werkingsjaar 2025 vanuit de federale overheid voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid, van minstens hetzelfde bedrag als in 2024 en gelijke voorwaarden. Deze ontbindende voorwaarde werd ook opgenomen in de subsidieovereenkomst zelf. Op die manier kunnen we, rekening houdend met een mogelijke overgangsperiode naar andere bestuursploeg eind 2024, de continuïteit van de werking van de middenveldorganisaties garanderen.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B121000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode POD.PSY  
2024 30.597,00 euro 
2025
31.156,93 euro
Totaal 61.753,93 euro 
Voorgestelde uitgaven
€ 61.753,93
Overzicht van de inkomsten
Dienst*Lokaal Sociaal Beleid 
BudgetplaatsB121000 
Categorie*6491000 
SubsidiecodePOD.PSY  
202430.597,00 euro 
202531.156,93 euro
Totaal61.753,93 euro 
Verwachte ontvangsten
€ 61.753,93

Activiteit

ACB1210 Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor ‘Laagdrempelige psychotherapeutische begeleiding voor jongeren in financiële behoeftigheid’ voor werkingsjaar 2024 en 2025 met Tejo Gent vzw, Nieuwland 65, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst ingaat op 01/01/2024 en eindigt op 31/12/2025, en waarbij de goedkeuring voor het werkingsjaar 2025 geldt onder voorbehoud van ontvangst van de subsidie in 2025 van de federale overheid voor initiatieven ter bevordering van het psychisch welzijn van jongeren in financiële behoeftigheid met minimaal eenzelfde subsidiebedrag en gelijke voorwaarden.

Artikel 2

Keurt goed dat de nodige kredieten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 na bevestiging van de subsidies zoals voorzien door de federale overheid voor werkingsjaar 2025.

5.

2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
5.

2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring

2024_RMW_00020 - Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra: samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst verwerkingsverantwoordelijken (2024-2025) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, lid 1.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Gent hebben samen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met als doel samen te werken in het kader van het pilootproject Hospital Outbreak Support Team (verder “pilootproject HOST” genoemd). Het pilootproject HOST beoogt om een Hospital Outbreak Support Team (verder “HOST-team” genoemd) in te voeren. Het HOST-team heeft als doel bij te dragen aan de versterking van de infectiepreventie en –controle (infection prevention & control, IPC), een beter gebruik van infectiewerende middelen (antimicrobial stewardship, AMS) en de klinische farmacie in verband met infectiologie. Eén van de taken van het HOST-team is om haar kennis ter beschikking te stellen van residentiële instellingen waaronder woonzorgcentra. Het HOST-team wenst in eerste instantie het WZC De Liberteyt (vertegenwoordigd door OCMW Gent) te ondersteunen in het kader van “Anti Microbial Stewardship (AMS) project: Antibioticabeleid in de woonzorgcentra”. Ook andere woonzorgcentra van OCMW Gent kunnen deelnemen. Het HOST-team is volledig samengesteld uit medewerkers van UZ Gent. Om die reden wensen UZ Gent en OCMW Gent een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

De raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2023 heeft deze samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Deze overeenkomst liep tot en met 31 december 2023. Er wordt nu aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten die loopt tot en met 31 december 2025.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zullen UZ Gent en OCMW Gent ook de nodige persoonsgegevens uitwisselen. Aangezien beide partijen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn, moet ook een overeenkomst ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ worden afgesloten.

Activiteit

ACW1110 Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Samenwerkingsovereenkomst met Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent voor Anti Microbial Stewardship (AMS)-project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - 2024-2025, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de Overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken OCMW Gent en Universitair ziekenhuis Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, 9000 Gent in het kader van het Anti Microbial Stewardship (AMS)- project: Antibioticabeleid bij urineweginfecties in de woonzorgcentra - 2024-2025, zoals gevoegd in bijlage.

6.

2024_RMW_00025 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00025 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
6.

2024_RMW_00025 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024 - Goedkeuring

2024_RMW_00025 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
 • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Niet digitale bijlagen

De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/agenda/view?id=12236).

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024.

7.

2024_RMW_00027 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00027 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
7.

2024_RMW_00027 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

2024_RMW_00027 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het VEB (Vlaams EnergieBedrijf) werd op 25 januari 2012 opgericht door het Vlaams Gewest op basis van het decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf, met als doel activiteiten te ontwikkelen inzake energiebesparing en energielevering. Het VEB is 100% in handen van de Vlaamse Overheid.

Het VEB voerde een aantal gunningsprocedures. In deze gegunde raamovereenkomsten treedt het VEB op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° a) van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, waarbij zij gecentraliseerde en aanvullende aankoopactiviteiten in de zin van artikel 2, 7° b) en artikel 2, 8° van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 uitvoert. 

Stad Gent en OCMW Gent kunnen instappen op deze raamovereenkomsten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende raamovereenkomsten van het VEB zijn interessant voor Stad Gent en OCMW Gent:

 1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en Ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
 2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
 3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
 4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
 5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
 6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
 7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
 8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
 9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
 10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
 11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
 12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het VEB (die optreedt als aankoopcentrale) ten behoeve van diverse diensten van de Stad Gent en het OCMW Gent, volgens de bijgevoegde bestekken.

 1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en Ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
 2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
 3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
 4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
 5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
 6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
 7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
 8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
 9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
 10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
 11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
 12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

8.

2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 23:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Bram Van Braeckevelt
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Gert Robert; Karlijn Deene; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
8.

2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring

2024_RMW_00026 - Partnerschapsovereenkomst Jobteam Gent 2024 - 2029 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2022 betreffende de Partnerschapsovereenkomst in het kader van het ESF-project 'Capacity building lokale partnerschappen kwetsbare werkzoekenden' voor de periode 1 februari 2022 tot 31 december 2023.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Europa WSE wil vanaf 2024, verspreid over heel Vlaanderen, lokale partnerschappen voor kwetsbare werkzoekenden uitbouwen. Deze partnerschappen dienen een antwoord te bieden op de complexe ondersteuningsnoden van niet-beroepsactieven en werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie. Daarnaast wil Europa WSE hierdoor ook de versnipperde inzet van verschillende actoren, gefinancierd door verschillende overheden via verschillende oproepen en- financieringsmechanismen bundelen en efficiënter inzetten.

Om dit te realiseren schreven Europa WSE en VVSG in het kader van het ondersteunend project Capacity Building een strikt te volgen procedure voor de partnerschapsvorming voor.  In navolging van die procedure keurde het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2023 goed om, samen met VDAB, het proces van een lokaal partnerschap voor kwetsbare werkzoekenden uit te werken met Groep Intro vzw, Compaan - Job & Co vzw, CAW Oost-Vlaanderen, Voluit vzw en JES vzw.

Het Departement WSE, Afdeling Europese programma’s lanceerde een gesloten oproep (oproepnummer 64) naar lokale overheden die in de rol van promotor een project kunnen indienen om in partnerschap een dienstverlening voor kwetsbare werkzoekenden uit te bouwen. Verschillende projecten voor kwetsbare werkzoekenden liepen af eind 2023. Om continuïteit te voorzien in de huidige dienstverlening van Jobteam, is binnen die timing een intensief traject met alle partners doorlopen. Dit resulteerde in een ingediend projectdossier bij Europa WSE onder de projectnaam "Lokaal partnerschap kwetsbare werkzoekenden Gent". In de uitvoering krijgt het project de naam "Jobteam", omdat dit reeds een sterke merknaam is en verder bouwt op het vorige ESF project Jobteam dat afliep op 31 december 2023. Op 15 december keurde Europa WSE het ingediende projectvoorstel voor Gent goed.  De goedkeuring is informatief in de bijlage bij dit besluit opgenomen.

Het totale beschikbare projectbudget voor de periode 2024-2029 voor Gent bedraagt 17.340.064 EUR.  Van dit bedrag is er 16.518.264 EUR voorzien voor de operationele werking, waarvan 40% gedragen door Europa WSE, 30% Vlaamse cofinanciering, 15% VDAB en 15% door de Stad. Het resterend bedrag, 821.800 EUR is bedoeld voor ondersteuning op vlak van kwaliteitswerking, waarvan 40 % gedragen door Europa WSE, 45 % Vlaamse cofinanciering en 15 % VDAB. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met de beschikbare middelen is het partnerschap tot een inhoudelijk dossier en een personeelsinzet gekomen op basis van de lokale noden in Gent. Het team bestaat uit 29 VTE, verdeeld over  de verschillende partnerorganisaties die de dienstverlening aan de kwetsbare werkzoekenden uitvoeren. Stad Gent coördineert het partnerschap. Een traject bestaat uit een  aanklampende, outreachende begeleiding op maat van elke deelnemer afzonderlijk. Het team  organiseert deze begeleiding zo dicht mogelijk bij de kwetsbare werkzoekende en werkt verdeeld over drie zones  in Gent. Door het multidisciplinair samengesteld team zal expertise vanuit de moederorganisaties worden meegenomen. Zo kan het team in elke case afzonderlijk het best mogelijke traject uitstippelen. De dienstverlening zal steeds complementair zijn aan de bestaande dienstverlening, zo voorkomt men  dubbele trajecten. Elk werkjaar wordt een  400tal mensen een intensief traject aangeboden. De beoogde resultaten zijn: groei in zelfredzaamheid, vooruitgang op verschillende levensdomeinen, doorstroom naar werk (10 à 15 %), opleiding of gespecialiseerde vormen van begeleiding.

Voor het werkingsjaar 2024 is een subsidiebedrag van 2.886.037 EUR aangevraagd en goedgekeurd. Dit is een totaalbedrag voor Stad en partners samen. In dit bedrag zit de verplichte 15 % cofinanciering van de Stad. Deze cofinanciering bestaat enerzijds uit reeds gebudgetteerde personeelsmiddelen van arbeidsbegeleiders van de Stad en OCMW en bestaat anderzijds uit de inzet van eigen reeds gebudgetteerd overheadpersoneel (overheadmiddelen die in het project voorzien zijn worden bijgevolg door de Stad en OCMW niet opgenomen).

Daarnaast wordt het cofinancieringsbudget  aangevuld met budget vanuit Stadsvernieuwing. Voor het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen wordt 18 000 EUR voor elk projectjaar voorzien voor Jobteam. Deze middelen zullen voor elk projectjaar worden geïndexeerd. De afspraak is dat er een medewerker van Jobteam specifiek voor de wijk Muide-Meulestede wordt ingezet. 

Ook voor het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt worden middelen toegevoegd aan het cofinancieringsbudget. Voor 2024 en 2025 wordt jaarlijks 36 000 EUR voorzien om een begeleider van het Jobteam in te zetten voor de wijk Nieuw Gent. Na evaluatie kan de inzet van deze extra middelen eventueel worden verder gezet. 

Er dient dus geen extra cofinancieringsbudget voorzien te worden door de Stad en OCMW. 

De gesubsidieerde personeelsbehoeften en werkingsmiddelen van de Stad Gent en OCMW Gent zijn reeds budgetneutraal opgenomen.

Als promotor zal de  Stad Gent jaarlijks het afgerekende subsidiebedrag aan de vzw-partners doorstorten vanuit de derdenrekening. Deze middelen worden dus niet in het stadsbudget opgenomen. 

De samenwerkingsprincipes werden opgenomen in een partnerschapsovereenkomst. De concrete uitwerking zal in een handelingskader gebeuren. Dit handelingskader zal permanent worden bijgewerkt, ook op het vlak van personeelsinzet en budget, en jaarlijks door de stuurgroep worden gevalideerd. 

De partnerschapsovereenkomst met alle rechtstreeks betrokken partners ligt nu voor ter goedkeuring.

Activiteit

AC35216 Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van het project Jobteam Gent 2024 - 2029 door Stad Gent, OCMW Gent, vzw Job&co, vzw Groep Intro, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw Jes, vzw Voluit, vzw Amal en VDAB