Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_RMW_00044 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het voortraject van 'Bataknar 2024' - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 21:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Johan Deckmyn; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Mehmet Sadik Karanfil; Karla Persyn; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00044 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het voortraject van 'Bataknar 2024' - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 43
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00044 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het voortraject van 'Bataknar 2024' - Goedkeuring 2024_RMW_00044 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor het voortraject van 'Bataknar 2024' - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

VZW Cirq zal tijdens de Gentse Feesten 2024 een plein organiseren voor en door senioren. Tijdens het voortraject, van maart 2024  tot juli 2024, wordt, onder meer via de lokale dienstencentra en woonzorgcentra, getracht de Gentse senioren zoveel mogelijk te betrekken. Zo werden via vier radio-talentenshows senioren warm gemaakt en talenten aangeboord om ingezet te worden tijdens de Gentse Feesten. Samen met deze senioren zullen er een aantal thema's verder worden uitgewerkt tot concrete activiteiten die tijdens de Gentse Feesten "opgevoerd" zullen worden. 

Dit initiatief past binnen het ouderenbeleidsplan “Gent, leeftijdsvriendelijke Stad”, zoals goedgekeurd op 24 november 2020, waarin onder meer wordt gesteld dat:

“Ouderen moeten maximaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Daarom versterken we binnen alle beleidsdomeinen inspraak, participatie en co-creatie van ouderen. Ouderen willen mee de agenda bepalen en de regie houden over hun eigen leven. Ze hebben heel wat te bieden aan de maatschappij en willen maximaal participeren. Daarom willen we de betrokkenheid van ouderen bij het beleid verhogen en hierbij extra aandacht schenken aan de meest kwetsbaren. We experimenteren ook met nieuwe vormen van inspraak en zetten waar mogelijk samenwerkingsverbanden op tussen alle betrokken actoren. Ten slotte bouwen we onze vrijwilligerswerking verder uit, zetten we in op levenslang leren en zorgen we ervoor dat ouderen geïnformeerd worden over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.”.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit besluit betreft de toekenning van een eenmalige subsidie van € 10.000 aan VZW Cirq (KBO 0475.032.952), met zetel te 9000 Gent, Ossenstraat 96. Deze subsidie wordt niet geregeld door een reglement, noch door een overeenkomst, en werd niet nominatief in de meerjarenplanning opgenomen.

De subsidie dient te worden aangewend ter financiering van het voortraject van het project “Bataknar 2024’ dat door VZW Cirq gerealiseerd zal worden tijdens de Gentse Feesten.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Voormelde wet geeft Stad/OCMW Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

VZW Cirq zal uiterlijk op 30 september 2024 volgende verantwoordingsstukken overmaken aan de Dienst Coördinatie lokale dienstencentra van Stad/OCMW Gent:

  • Inhoudelijk: Een verslag van de activiteiten die in het voortraject werden uitgevoerd en de resultaten die dit opleverden met betrekking tot de participatie van ouderen aan het project “Bataknar 2024” tijdens de Gentse Feesten.
  • Financieel: Bewijsstukken van de personeels-of werkingskosten die in het voortraject werden gemaakt, teneinde het subsidiebedrag van € 10.000 te verantwoorden. Deze bewijsstukken kunnen niet meer worden voorgelegd in het kader van andere door de Stad dan wel andere overheden of instanties verstrekte subsidies in het kader van de Gentse feesten, dit teneinde een dubbele subsidiëring te vermijden.

VZW Cirq is in het kader van voorliggende subsidie vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen, alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand, aangezien deze stukken reeds in het kader van andere door de Stad verstrekte subsidies worden voorgelegd.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de raad door overschrijving op rekeningnummer BE88 0014 9461 8941 van vzw Cirq.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het OCMW.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* J00 
Budgetplaats J00000000
Categorie* 6491000 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2024 10.000 
Totaal 10.000 

Voorgestelde uitgaven

€ 10.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACJ0000 Coördinatie lokale dienstencentra

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 10.000 euro – die niet door een reglement of overeenkomst geregeld is, noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen – aan vzw CIRQ, Ossenstraat 96, 9000 Gent, met als doel het uitwerken van een voortraject van het project 'Bataknar 2024'.