Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_RMW_00042 - Dienstverlenende vereniging Creat Services - algemene vergadering van 18 juni 2024 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 21:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Johan Deckmyn; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Mehmet Sadik Karanfil; Karla Persyn; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00042 - Dienstverlenende vereniging Creat Services - algemene vergadering van 18 juni 2024 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 43
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00042 - Dienstverlenende vereniging Creat Services - algemene vergadering van 18 juni 2024 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring 2024_RMW_00042 - Dienstverlenende vereniging Creat Services - algemene vergadering van 18 juni 2024 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, eerste lid, en artikel 432, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde lid en artikel 454;
De statuten van Creat Services.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De dienstverlenende vereniging Creat Services (voorheen TMVS) heeft op 17 april 2024 een agenda (inclusief bijlages) gestuurd voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 18 juni 2024.

De agenda luidt als volgt:

1.    Wijziging van vermogen

2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3.    Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023

4.    Verslag van de commissaris

5.    a.    Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023

        b.    Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023

6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.    Actualisering presentievergoeding 

8.    Statutaire benoemingen

VariaWaarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent worden vastgesteld.

Niet digitale bijlagen

De aangetekende oproepingsbrief werd nog niet ontvangen op 17 april 2024.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de agenda van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Creat Services dv die zal doorgaan op dinsdag 18 juni 2024, met name: 

1.    Wijziging van vermogen

2.    Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3.    Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023

4.    Verslag van de commissaris

5.    a.    Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023

        b.    Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023

6.    Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.    Actualisering presentievergoeding 

8.    Statutaire benoemingen

Varia

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van OCMW Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Creat Services die plaatsvindt op dinsdag 18 juni 2024, om:

  • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
  • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan Creat Services dv, hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post naar het e-mailadres 20240618AV@farys.be


Bijlagen

  • 2024-06-18 AV Creat Services - Agenda met bijlagen.pdf
  • 2024-06-18 AV Creat Services - Ontwerp raadsbesluit agenda.pdf
  • 2024-06-18 AV Creat Services - Lijst bestemmelingen.pdf