Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_RMW_00043 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 11 juni 2024- Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 21:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Johan Deckmyn; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Mehmet Sadik Karanfil; Karla Persyn; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00043 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 11 juni 2024- Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 43
Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00043 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 11 juni 2024- Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring 2024_RMW_00043 - EVA vzw Wijk-werken – Algemene vergadering van 11 juni 2024- Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 lid 1.
 • De statuten EVA vzw Wijk-werken, artikel 9, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017,artikel 245.
 • De statuten van EVA vzw Wijk-werken.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw Wijk-werken nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 11 juni 2024, vanaf 18u00. Deze vergadering verloopt digitaal via Microsoft teams.

De agendapunten zijn

    1. Goedkeuring vorig verslag dd 05/06/2023
    2. Kennisname van de aanduiding van Nikolaas Schuiten als vierde plaatsvervangende vertegenwoordiger van het effectief lid OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA Wijk-werken vzw, ter vervanging van Adeline Blancquaert
    3. Kennisname van de aanduiding van Barbara Van den Bossche als vertegenwoordiger van het ABVV in de Algemene Vergadering van de EVA Wijk-werken vzw, ter vervanging van Julie Van Welden
    4. Goedkeuring van het ontslag van Adeline Blancquaert en de benoeming van Nikolaas Schuiten als natuurlijk persoon-bestuurder in het bestuursorgaan van de EVA Wijk-werken vzw
    5. Goedkeuring van het ontslag van Julie Van Welden en de benoeming van Barbara Van den Bossche als vertegenwoordiger van het ABVV in het bestuursorgaan van de EVA Wijk-werken vzw
    6. Goedkeuring jaarrekening 2023: toelichting door de commissaris 
    7. Goedkeuring begroting 2024 
    8. Benoeming bedrijfsrevisor voor de periode 2024-2025-2026

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw Wijk-werken op 11 juni 2024 om 18u00u, deze vergadering verloopt digitaal via MS teams:

    1. Goedkeuring vorig verslag dd 05/06/2023
    2. Kennisname van de aanduiding van Nikolaas Schuiten als vierde plaatsvervangende vertegenwoordiger van het effectief lid OCMW Gent in de algemene vergadering van de EVA Wijk-werken vzw, ter vervanging van Adeline Blancquaert
    3. Kennisname van de aanduiding van Barbara Van den Bossche als vertegenwoordiger van het ABVV in de Algemene Vergadering van de EVA Wijk-werken vzw, ter vervanging van Julie Van Welden
    4. Goedkeuring van het ontslag van Adeline Blancquaert en de benoeming van Nikolaas Schuiten als natuurlijk persoon-bestuurder in het bestuursorgaan van de EVA Wijk-werken vzw
    5. Goedkeuring van het ontslag van Julie Van Welden en de benoeming van Barbara Van den Bossche als vertegenwoordiger van het ABVV in het bestuursorgaan van de EVA Wijk-werken vzw
    6. Goedkeuring jaarrekening 2023: toelichting door de commissaris 
    7. Goedkeuring begroting 2024 
    8. Benoeming bedrijfsrevisor voor de periode 2024-2025-2026

Artikel 2

Het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA Wijk-werken vzw die plaatsvindt op 11 juni 2024 om 18u00 via MS teams,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • Bijlage 1 - 20230605_VE_AV Wijk-Werken.docx
 • Bijlage 2_20240611_Jaarrekening Wijkwerken Gent 2023.pdf
 • Bijlage 3_20240611_DO_Begroting 2024.xlsx