Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_RMW_00048 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School - schooljaar 2024-2025 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 21:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Johan Deckmyn; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Mehmet Sadik Karanfil; Karla Persyn; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00048 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School - schooljaar 2024-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 34
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00048 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School - schooljaar 2024-2025 - Goedkeuring 2024_RMW_00048 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School - schooljaar 2024-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het armoedebeleidsplan en vanuit het lokaal onderwijsbeleid wordt via innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek gezocht naar nieuwe manieren om de onderwijs- en ontplooiingskansen van kwetsbare kinderen te verhogen. In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het cruciaal dat kinderen en jongeren voldoende toegang hebben tot een gezonde en volwaardige maaltijd. In het pilootproject Lekker(s) Op School onderzoekt Stad Gent hoe binnen de Gentse context scholen gezonde, betaalbare en duurzame maaltijden kunnen aanbieden, wat ze daarvoor nodig hebben en welke positieve effecten op ontwikkelingskansen van kleuters deze maaltijden kunnen hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en mogelijkheden van scholen en wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk kleuters die opgroeien in kwetsbare situaties maximaal positieve effecten ervaren op vlak van gezondheid en ontplooiing. 

In het kader van dit project werden sinds schooljaar 2021-2022 subsidieovereenkomsten afgesloten met een aantal Gentse basisscholen om een aantal scenario's te kunnen uittesten in de praktijk, en om te onderzoeken welk effect een invoering van een kortingspercentage heeft op het totaal aantal maaltijden die besteld worden. Deze subsidieovereenkomsten werden opnieuw afgesloten voor schooljaar 2023-2024 en worden ook voor schooljaar 2024-2025 voorgelegd ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

In samenspraak met de scholen zoeken we verder naar een transparante, niet-stigmatiserende manier om de doelgroep van de kortingen te detecteren en maximaal te bereiken, met respect voor de vigerende regelgeving m.b.t. gegevensbescherming. Het feit dat gezinnen een schooltoeslag, zorgtoeslag of sociale toeslag ontvangen binnen het Groeipakket, kan gehanteerd worden als objectief criterium voor de afbakening van de doelgroep. We experimenteerden in het schooljaar 2023-2024 voor het eerst met gegevensuitwisseling. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)  kan voor lokale besturen beveiligde gegevensbestanden ter beschikking stellen en brieven versturen aan doelgroepen die afgebakend worden op basis van toeslagen binnen het Groeipakket.

De samenwerking die in de huidige samenwerkingsovereenkomst omschreven is en zoals ook toegepast wordt in schooljaar 2023-2024, vormt de tweede stap, na de vorige samenwerking waarbij enkel brieven verstuurd werden aan de beoogde doelgroep. In deze tweede stap, worden beveiligde gegevensbestanden ter beschikking gesteld.  Deze gegevensdeling betreft een afgebakende groep kinderen ingeschreven binnen het kleuteronderwijs op 3 Gentse scholen die een automatische korting zullen kunnen ontvangen op de facturatie van de schoolmaaltijd en middagopvang. De afbakening van de doelgroep zal gebeuren voor de 2 niet-stedelijke scholen op basis van Sociale Toeslag, Zorgtoeslag, Schooltoeslag en voor de stedelijke school op basis van Sociale Toeslag. Door deze samenwerking binnen het project Lekker(s) Op School zullen de beoogde gezinnen met kinderen binnen de betreffende scholen zowel in het stedelijke onderwijs als het niet-stedelijk onderwijs de korting kunnen krijgen zonder zelf nog documenten te moeten indienen. Indien succesvol, zou dit systeem op termijn kunnen uitgebreid worden naar een groter aantal scholen. 


Om de doelgroep te kunnen selecteren, de beveiligde gegevensbestanden ter beschikking te kunnen stellen en de brieven te kunnen versturen, is de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Opgroeien, het VUTG, Stad Gent en OCMW Gent noodzakelijk. Er is tevens een protocol opgemaakt voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van  Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) NAAR Stad en OCMW Gent. Daarnaast wordt met de scholen uit niet-stedelijk net een verwerkersovereenkomst opgemaakt gezien de scholen toegang zullen krijgen tot de gegevensbestanden (persoonsgegevens van de leerlingen met recht op sociale toeslag en bijgevolg met recht op sociale korting op de schoolmaaltijden en middagtoezicht) zodat zij de korting rechtstreeks kunnen toepassen op hun facturatie van de schoolmaaltijden. Het protocol en de verwerkersovereenkomst zullen na goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voorgelegd worden aan het College en Vast Bureau ter goedkeuring in juni.


De kosten worden geschat op 1.306,25  euro. Hierin zijn de kosten voor het selecteren, ter beschikking stellen van een beveiligd gegevensbestand en het versturen van brieven naar de beoogde doelgroep vervat. De duurtijd van de overeenkomst is 1 jaar vanaf ondertekening. 

Daarnaast wordt het vast bureau gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen, indien dit aangewezen is en er geen inhoudelijke wijzigingen zijn.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B10130000 
Categorie*  
Subsidiecode
2024 1192
2025 114,25 
Later  
Totaal 1307

Voorgestelde uitgaven

€ 1.307,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Opgroeien regie , Hallepoortlaan 27, 1160 Sint-Gillis, en Vlaams agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), Trierstraat 9, 1000 Brussel voor detecteren van de doelgroep van het project Lekker(s) Op School zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Machtigt het vast bureau om de samenwerkingsovereenkomst in bijlage jaarlijks te verlengen indien dit aangewezen is en er geen inhoudelijke wijzigingen zijn.