Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_RMW_00047 - Addendum bij de subsidieovereenkomst Coördinatie en ondersteuning van de KRASdiensten - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/05/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 21:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sofie Bracke, schepen; Johan Deckmyn; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Mehmet Sadik Karanfil; Karla Persyn; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00047 - Addendum bij de subsidieovereenkomst Coördinatie en ondersteuning van de KRASdiensten - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 34
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00047 - Addendum bij de subsidieovereenkomst Coördinatie en ondersteuning van de KRASdiensten - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring 2024_RMW_00047 - Addendum bij de subsidieovereenkomst Coördinatie en ondersteuning van de KRASdiensten - werkingsjaren 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 19 december 2023 werd het KB inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW uitgevaardigd. Dit KB vermeldt dat er een toelage wordt toegekend aan de OCMW's om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om toegang te krijgen tot voedsel. In navolging van de afspraken omtrent de besteding van inkomende subsidies van bovenlokale overheden, legden we de ontvangst van de subsidie voedselhulp van de programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijk Integratie en het voorstel van besteding voor aan het vast bureau op 14 maart 2024. Het vast bureau keurde de besteding van inkomende subsidie voedselhulp van POD-MI voor het jaar 2024 goed. Deze beslissing hield in dat er een budget van 50.000 euro wordt toegevoegd aan de werkingsmiddelen in de convenant met vzw KRAS. Om deze toevoeging mogelijk te maken stellen we het voorliggend addendum bij de bestaande subsidieovereenkomst voor.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het Addendum bij de subsidieovereenkomst tussen het OCMW van Gent en KRAS vzw Coördinatie en ondersteuning van de KRASdiensten werkingsjaren 2023-2025 met KRAS vzw, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent opgemaakt voor de periode 01/06/2024 - 31/12/2025, waarbij een subsidie wordt toegekend van 50000 euro.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B1015000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode POD.VHC 
2024 50000 
Totaal 50000 

Voorgestelde uitgaven

€ 50.000,00

Overzicht van de inkomsten

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats B1015000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode POD.VHC 
2024 50000 
Totaal 50000 

Verwachte ontvangsten

€ 50.000,00

Activiteit

ACB1015 Regisseren van materiële ondersteuning

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het Addendum bij de subsidieovereenkomst Coördinatie en ondersteuning van de KRASdiensten werkingsjaren 2023-2025 met KRAS vzw, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.