Terug
Gepubliceerd op 24/04/2024

2024_RMW_00032 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/04/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 23:19
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Rechtspositieregeling (RPR).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anita De Winter; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00032 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 32
Sami Souguir, Tine Heyse, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00032 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging 2024_RMW_00032 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 2, 3°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Er worden een aantal wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Ouderenzorg voorgesteld. De wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Ouderenzorg worden ter onderhandeling voorgelegd aan de vakbonden en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke bij de woonzorgcentra

In woonzorgcentrum Zuiderlicht is maar een halftijdse directeur voorzien in het personeelsbehoefteplan. Er is nood aan een nieuwe functie die de halftijdse directeur ondersteunt in de dagdagelijkse werking van het woonzorgcentrum. Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld om de nieuwe functie 'Dagelijks verantwoordelijke' (m/v/x) op te nemen in de Rechtspositieregeling Ouderenzorg. De dagelijks verantwoordelijke zal naast de rol van zorgcoördinator een aantal specifieke taken opnemen zodat kan ingezet worden op:

  • Enerzijds beleidsmatige aspecten onder meer door het opnemen van voorbereidend beleidswerk in samenspraak en afstemming met de directie; de ontwikkeling/implementatie/opvolging van beleidsplannen in functie van kwaliteitsbeleid; structurele interne audits doen en ontwikkelen van indicatoren hiervoor; het afstemmen van financiële voorstellen met de directie (die budgethouder blijft) en het beantwoorden van beleidsvragen die betrekking hebben op de dagelijkse werking en samenwerkingen van het woonzorgcentrum; 
  • Anderzijds meer operationele en coachende aspecten zoals participatie aan de directievergaderingen, met als finaliteit de daar afgesproken en besproken thema’s intern te communiceren en te implementeren binnen de dagelijkse werking; strikte opvolging van de personeelsnormen in functie van dagelijkse werking en constructieve samenwerking met HR; het ontwikkelen van methodieken en management van de afdelingen vanuit evidence based  principes omdat er binnen Zuiderlicht specifieke en gespecialiseerde doelgroepen aanwezig zijn; het coachen van de teamcoaches in de implementatie en borging van bovenstaande methodieken en bestaande procedures. Vanuit deze expertenrol zal de dagelijkse verantwoordelijke zaken overnemen die te moeilijk of te complex zijn voor de teamcoaches.

Omwille van bovenstaande elementen wordt voorgesteld om de functie van 'Dagelijks Verantwoordelijke (m/v/x)' met rang Ax en IFIC cat.19 toe te voegen aan artikel 148 van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg, onder de nieuwe graad van Dagelijks Verantwoordelijke (m/v/x). 

Redactionele wijziging

In artikel 210bis van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg is nog steeds sprake van de mogelijkheid voor medewerkers die hun woon-werkverkeer te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer afleggen om 24 parkeervouchers aan te kopen. Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau hebben dit aantal intussen teruggebracht naar 12, in het kader van de optimalisatie van het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer, waartoe de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 24 april 2023 opdracht hebben gegeven. Dit wordt ook in de Rechtspositieregeling Ouderenzorg aangepast naar 12 parkeervouchers.

Adviezen

managementteam Gunstig advies
Vakbonden ACV Openbare Diensten en ACOD Gunstig advies
Vakbond VSOA Ongunstig advies

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt de Rechtspositieregeling Ouderenzorg met ingang van 24 april 2024 als volgt:

* In artikel 148, § 1 wordt in de opsomming 5° bij niveau A de nieuwe graad 'Dagelijks Verantwoordelijke(m/v/x)' toegevoegd met in de tweede kolom 'Functie' de functie 'Dagelijks Verantwoordelijke (m/v/x)' met rang Ax en IFIC-categorie 19.

* In artikel 210bis worden de woorden '24 parkeervouchers' vervangen door de woorden '12 parkeervouchers'.