Terug
Gepubliceerd op 24/04/2024

2024_RMW_00034 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Nieuwe functie ingroeimedewerker - diploma's maatschappelijk werker - redactionele wijziging - Wijziging

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/04/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 23:20
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Rechtspositieregeling (RPR).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anita De Winter; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00034 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Nieuwe functie ingroeimedewerker - diploma's maatschappelijk werker - redactionele wijziging - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 33
Sami Souguir, Tine Heyse, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00034 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Nieuwe functie ingroeimedewerker - diploma's maatschappelijk werker - redactionele wijziging - Wijziging 2024_RMW_00034 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Nieuwe functie ingroeimedewerker - diploma's maatschappelijk werker - redactionele wijziging - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 2, 1° en 2°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen;
  • Ministerieel Besluit van 11 januari 2024 tot vaststelling van de diplomavereisten voor de functie van maatschappelijk werker in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van september 2019 hebben de gemeente- en OCMW-raad een gemeenschappelijke rechtspositieregeling goedgekeurd voor het stadspersoneel en het OCMW-personeel, m.u.v. de personeelsleden van artikel 186, § 2, 3° Decreet Lokaal Bestuur en artikel 60-personeelsleden. Er worden een aantal wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent voorgesteld. De wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent worden ter onderhandeling voorgelegd aan de vakbonden en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Toevoeging functie Ingroeimedewerker - ondersteuner zorg

Er is nood aan een nieuw functieprofiel voor een ingroeibaan die kadert binnen de maatregel Individueel Maatwerk. Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren.

De nieuwe functie ‘Ingroeimedewerker – ondersteuner zorg’ is een ingroeibaan voor medewerkers die nog niet over de nodige competenties en kwalificaties beschikken voor een reguliere tewerkstelling bij Stad Gent of OCMW Gent of op de reguliere arbeidsmarkt. Bij de maatwerkers en de ingroeimedewerkers worden de salarisschalen afgestemd op het te ambiëren niveau bij doorstroom, in die zin dat de nieuwe functie steeds een niveau onder de functie ligt waarnaar intern (voor een ingroeimedewerker) of extern kan doorgestroomd worden.

De nieuw toe te voegen functie 'Ingroeimedewerker – ondersteuner zorg' zal zowel gebruikt worden voor doorstroom naar Ondersteuner Kinderopvang (niveau D) als naar Logistiek medewerker in de woonzorgcentra (niveau D).

Deze nieuwe functie wordt enkel toegevoegd in de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent en niet in de Rechtspositieregeling Ouderenzorg, ondanks het feit dat deze medewerkers ook in de woonzorgcentra zullen tewerkgesteld worden. Het feit dat de ingroeimedewerkers andere arbeidsvoorwaarden hebben dan hun reguliere collega’s in de woonzorgcentra (onder andere meer vakantie- en feestdagen) is ingegeven door diverse redenen:

  • Budgettaire reden: de ingroeimedewerkers staan op het budget van de dienst Werk en Activering, een dienst die onder het toepassingsgebied van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent valt;
  • Inhoudelijke redenen: de ingroeimedewerkers moeten slagen voor een opleiding en kunnen de extra vakantiedagen in functie daarvan gebruiken. Bovendien wordt vanaf de derde maand al toegewerkt naar een ‘regulier arbeidsregime’ dat bijvoorbeeld ook weekendwerk inhoudt. Er wordt dus maximaal naar gestreefd dat, wanneer mogelijk, de medewerkers ook in de reguliere shifts en werking meewerken. Als er op dat vlak geen tussenstappen voorzien worden, dan worden onvoldoende kandidaten gevonden om in te stappen en om duurzaam aan de slag te blijven.

Omwille van bovenstaande elementen wordt voorgesteld om de functie van ‘Ingroeimedewerker - ondersteuner zorg (m/v/x)’ met rang Ev en salarisschalen E1-E2-E3 toe te voegen aan artikel 152 van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent, onder de graad van Onderhoudsmedewerker (m/v/x).

Diploma's Maatschappelijk werker

Op 9 februari verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel Besluit van 11 januari 2024 tot vaststelling van de diplomavereisten voor de functie van maatschappelijk werker in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Dit Ministerieel Besluit kwam er ter uitvoering van artikel 4, § 2, zesde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het Ministerieel Besluit trad in werking op 19 februari 2024.

Voorheen werden de diplomavereisten voor de maatschappelijk werker, bevoegd voor het sociaal onderzoek, vastgesteld in artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Aangezien het Vlaamse Gewest ondertussen bevoegd is om de diplomavereisten voor het lokaal personeel vast te stellen, is dit een gewestelijke bevoegdheid geworden waarvoor de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen bevoegd is.

Het nieuwe Ministerieel Besluit bepaalt welke diploma’s in aanmerking komen voor de functie van maatschappelijk werker, bevoegd voor het sociaal onderzoek. Met dit besluit wordt bevestigd dat het sociaal onderzoek moet worden gevoerd door personen die over de vereiste functiekwalificaties beschikken en gelet op de krapte op de arbeidsmarkt werd het aantal diploma’s dat in aanmerking komt, uitgebreid.

In Afdeling IV bis. Specifieke bepaling voor de aanwerving en selectie van de maatschappelijk werker van het OCMW met artikel 31bis van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent worden de diploma’s die in aanmerking komen voor een aanwerving als maatschappelijk werker opgesomd. Deze afdeling en dit artikel worden opgeheven aangezien het voornoemd Ministerieel Besluit van 11 januari 2024 dwingend is en dus geen ruimte overlaat voor eigen keuze.

Redactionele wijziging

In artikel 215bis van de Rechtspositieregeling is nog steeds sprake van de mogelijkheid voor medewerkers die hun woon-werkverkeer te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer afleggen om 24 parkeervouchers aan te kopen. Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau hebben dit aantal intussen teruggebracht naar 12, in het kader van de optimalisatie van het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer, waartoe de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 24 april 2023 opdracht hebben gegeven. Dit wordt ook in de Rechtspositieregeling aangepast naar 12 parkeervouchers.

Adviezen

vakbond VSOA Ongunstig advies
vakbonden ACV OD en ACOD Gunstig advies
managementteam Gunstig advies

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent met ingang van 19 februari 2024 als volgt:

* Afdeling IV bis. Specifieke bepaling voor de aanwerving en selectie van de maatschappelijk werker van het OCMW met artikel 31bis wordt opgeheven.

Artikel 2

Wijzigt de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent met ingang van 24 april 2024 als volgt:

* In artikel 152, § 1 wordt in de opsomming 1° bij niveau E bij de graad van 'Onderhoudsmedewerker (m/v/x)' in de tweede kolom 'Functie' vóór de functie 'Maatwerker (m/v/x)' de functie van 'Ingroeimedewerker - Ondersteuner zorg (m/v/x)' toegevoegd.

* In artikel 215bis worden de woorden '24 parkeervouchers' vervangen door de woorden '12 parkeervouchers'.