Terug
Gepubliceerd op 24/04/2024

2024_RMW_00036 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een eigendom van OCMW Gent gelegen te Hogeweg, nummers 84-86-88-90-92-94-98-100-102-104-106, Sint-Amandsberg - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/04/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 23:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anita De Winter; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00036 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een eigendom van OCMW Gent gelegen te Hogeweg, nummers 84-86-88-90-92-94-98-100-102-104-106, Sint-Amandsberg - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 41
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00036 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een eigendom van OCMW Gent gelegen te Hogeweg, nummers 84-86-88-90-92-94-98-100-102-104-106, Sint-Amandsberg - Goedkeuring 2024_RMW_00036 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een eigendom van OCMW Gent gelegen te Hogeweg, nummers 84-86-88-90-92-94-98-100-102-104-106, Sint-Amandsberg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 2;
  • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het OCMW bouwde aan de Hogeweg 96 een bouwproject met robuuste woningen. Het ‘Project Robuuste Woningen’ is een nieuw woonproject bestaande uit 11 afzonderlijke wooneenheden en 1 begeleidersunit zonder woonfunctie, gelegen aan de Hogeweg te Sint-Amandsberg. Het gaat om studio’s met een private voortuin. Er is ook een gemeenschappelijke tuin. Het project is voorlopig opgeleverd in februari 2024. 

De woningen zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep, meer bepaald alleenstaande chronisch dak- en thuislozen met verschillende problemen (psychische kwetsbaarheid, sociale problematiek, verslaving, …). Door hun multi-problematiek aarden deze mensen niet in een reguliere (sociale) woning. De bouw en inplanting van de robuuste woningen samen met de flankerende begeleiding maken het voor deze doelgroep mogelijk om permanent te wonen op duurzame basis. 

Om deze doelgroep duurzaam te kunnen huisvesten heeft het OCMW ingezet op de bouw van 11 robuuste wooneenheden op een site van 1.300m². Deze wooneenheden zijn klein, zo eenvoudig en helder mogelijk in opzet, en stevig uitgewerkt. De wooneenheden zijn zo gebouwd en ingeplant op het terrein dat ze elke bewoner maximale rust en afzondering bieden. Er zijn geen gezamenlijke ruimtes, ingangen of gangen, waardoor de bewoners volledig zelfstandig leven en geen onderling contact hoeven te hebben. Elke bewoner heeft een eigen persoonlijke buitenruimte. 

De bewoners krijgen multidisciplinaire begeleiding aangeboden zodat ze in staat blijven om de woning te onderhouden, de huur te betalen, en mogelijks stappen kunnen zetten op het vlak van dagbesteding, arbeid, persoonlijk netwerk, integratie in de buurt, enzovoort. Bewoners kunnen op termijn mogelijk doorstromen naar een reguliere woning, maar daar zit geen timing noch verplichting op. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Gent, eigenaar van de woningen, wenst de 11 robuuste woningen te verhuren aan Thuispunt Gent, die deze woningen zal onderverhuren aan de doelgroep via een specifieke voorrangsregeling, zoals vastgelegd via het lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent (goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023). Specifieke afspraken rond de toeleiding en de begeleiding van de bewoners maken het voorwerp uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en Thuispunt, die via afzonderlijke besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Thuispunt staat in voor het onderhoud van de woningen. De begeleidersunit zonder woonfunctie maakt niet het voorwerp uit van deze overeenkomst. Thuispunt zal wel het onderhoud van delen van deze ruimte opnemen.  

De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 15 jaar ingaande op 1/04/2024. De duurtijd van deze huurovereenkomst is 15 jaar omdat er dan toepassing gemaakt kan worden van het verlaagd btw-tarief van 12% i.p.v. 21%.

De jaarlijkse vergoeding voor het in huur gegeven goed wordt vastgesteld op 498,47 EUR per woning, in totaal 5.483,17 EUR per jaar. Deze huur is verschuldigd vanaf 1 april 2024, en wordt jaarlijks geïndexeerd. Thuispunt zal op haar beurt een huurvergoeding doorrekenen aan de gebruikers. Ook hierover zijn afspraken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en Thuispunt.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de hoofdhuurovereenkomst tussen het OCMW en Thuispunt Gent goed te keuren, voor de huur van 11 robuuste woningen gelegen aan de Hogeweg, nummers 84-86-88-90-92-94-98-100-102-104-106, te 9040 Sint-Amandsberg, vanaf 1 april 2024 voor een termijn van 15 jaar.

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Beleidscel precaire opvang en overgang naar wonen FM
Budgetplaats B14100100
O11000000
Categorie* EE
Subsidiecode Niet-relevant Niet-relevant
2024 5.445
2025 30 7.260
Later 420
96.195
Totaal 450108.900

Voorgestelde uitgaven

€ 109.350,00

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Beleidscel precaire opvang en overgang naar wonen Beleidscel precaire opvang en overgang naar wonen
Budgetplaats B14100100 B14100100
Categorie* EE
Subsidiecode Niet-relevant Niet-relevant
2024 4.112,38 5.445
2025 5.483,17 7.260
Later 72.652,0096.195
Totaal 82.247,55 108.900

Verwachte ontvangsten

€ 191.147,60

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de huurovereenkomst voor de OCMW-eigendommen gelegen te Hogeweg, nummers 84-86-88-90-92-94-98-100-102-104-106, 9040 Sint-Amandsberg, te sluiten met Thuispunt Gent voor de duur van 15 jaar ingaande op 1 april 2024 en eindigend op 31 maart 2039, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Huurovereenkomst.pdf
  • Plan robuust wonen.pdf