Terug
Gepubliceerd op 24/04/2024

2024_RMW_00040 - Overheidsopdracht van diensten - Telecommunicatiediensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid - Bestek 2022/HFB/MPMO/96984 - Perceel 2 - Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) - Beslissing tot afname - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/04/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 23:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Karlijn Deene; Karla Persyn; Anita De Winter; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00040 - Overheidsopdracht van diensten - Telecommunicatiediensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid - Bestek 2022/HFB/MPMO/96984 - Perceel 2 - Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Isabelle Heyndrickx, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 41
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00040 - Overheidsopdracht van diensten - Telecommunicatiediensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid - Bestek 2022/HFB/MPMO/96984 - Perceel 2 - Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) - Beslissing tot afname - Goedkeuring 2024_RMW_00040 - Overheidsopdracht van diensten - Telecommunicatiediensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid - Bestek 2022/HFB/MPMO/96984 - Perceel 2 - Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 3, 4°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Vlaamse Gemeenschap publiceerde de Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten op 25 augustus 2022 in het Bulletin der Aanbestedingen en op 30 augustus 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bij beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 30 juni 2023 werd perceel 2 (Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) gegund aan Orange Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 3 – 1140 Evere en ondernemingsnummer 0456.810.810.

Het (operationele) beheer van de telefonie wordt opgenomen door D09 en de financiële afhandeling gebeurt door het Departement FM, hierdoor dient de Dienst Aankoop en Logistiek in te staan voor de besluitvorming.

Het is aangewezen dat de Stad Gent/OCMW Gent gebruik maakt van deze door de aankoopcentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:

 • de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoeften;
 • door gebruik te maken van deze raamovereenkomst moet er geen eigen plaatsingsprocedure gevoerd worden;
 • de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake telecommunicatiediensten om dergelijke dossiers op te maken;
 • de keuze voor toetreding tot één of meerdere van de percelen is geheel vrij;
 • afname van deze raamovereenkomst garandeert de continuïteit van de dienstverlening die reeds afgenomen werd via de uitdovende overheidsopdracht “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326).

De Vlaamse Gemeenschap sloot per perceel met de gekozen dienstverlener een overeenkomst (de Uitvoeringsovereenkomst), waar in punt (E) van de aanhef vermeld wordt dat de Vlaamse Gemeenschap optreedt als aankoopcentrale ten aanzien van de bestellers uit het vooropgestelde klantenbereik. Dit klantenbereik strekt zich uit tot de lokale overheden die gesitueerd zijn in het Vlaamse gewest, met name:

15.1. de gemeenten, incl. de politiezones, zowel ééngemeentezones als meergemeentezones;
15.2. de hulpverleningszones;
15.3. de districten;
15.4. de provincies;
15.5. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
15.6. de samenwerkingsvormen, vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
15.7. de welzijnsverenigingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
15.8. de autonome verzorgingsinstellingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
15.9. de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een provincie of een gemeente;
15.10. de polders en de wateringen.

 Alvorens gebruik te kunnen maken van deze Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten, dient een lokale overheid toe te treden, door middel van een ondertekende toetredingsovereenkomst die bezorgd wordt aan de dienstverlener van het perceel waartoe de lokale overheid wenst toe treden.

In bijlage van dit besluit zit ook de nota opgemaakt door D09 om in te stappen in dit dossier waarbij de context, de motivering en een plan van aanpak van de uitrol wordt beschreven.
District09 zorgt ervoor dat de stad en OCMW voldoende informatie hebben om niet-betaalde privéfacturen op te volgen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op vraag van D09 stelt de Dienst Aankoop en Logistiek voor om toe te treden tot de door de Vlaamse Overheid afgesloten overeenkomst met de firma Orange voor Telecommunicatiediensten - bestek 2022/HFB/MPMO/96984.

Er wordt goedkeuring gevraagd om gedurende de periode van de overeenkomst af te nemen op perceel 2: mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT)  bij Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3 te 1140 Evere (BE0456.810.810) tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

De aanvang van de opdracht is voorzien meteen na de goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn.
De overgang van het dossier van Proximus naar Orange zal echter geleidelijk aan gebeuren om de nodige tijd te nemen om de medewerkers te informeren, afspraken te maken met de klantendiensten van FM voor de switch van de simkaarten in bv liften, enz…

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst*Stad + OCMWIVA OnderwijsIVA Historische HuizenMobiliteitsbedrijfTotaal
Budgetplaats354260108349890000349840000
348940000
Categorie*EEEEE
2024€ 77.505,00€ 4.844,00€ 581,00 € 3.875,00€ 86.805,00
2024*
€ 100.000,00


€ 100.000,00
2025€ 170.423,00€ 10.651,00€1.278,00€ 8.521,00€ 190.873,00
2026€ 185.836,00€ 11.615,00€ 1.394,00€ 9.292,00€ 208.137,00
2027€ 201.248,00€ 12.578,00€ 1.509,00€ 10.062,00€ 225.397,00
2028€ 216.661,00€ 13.541,00€ 1.625,00€ 10.833,00€ 242.660,00
Totaal€ 951.673,00€ 53.229,00€ 6.387,00€ 42.583,00€ 1.053.872,00


* In 2024 werd een extra kost van € 100.000,00 euro voorzien voor het switchen van de data-kaarten (meegerekend in tabel in 2024 op budgetplaats 354260108).

Voorgestelde uitgaven

€ 1.053.872,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot de door de Vlaamse Overheid afgesloten raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten - perceel 2 (Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) - bestek 2022/HFB/MPMO/96984.


Bijlagen

 • Bestek
 • Gunningsbeslissing
 • Nota Managementteam
 • Toetredingsovereenkomst
 • Uitvoeringsovereenkomst
 • Glossarium
 • Vereisten Ondersteunende Processen
 • Dienstencatalogus
 • SLA (service level agreement)
 • Prijzenraster
 • Afsprakenkader voor ICT-materiaal medewerkers Stad Gent