Terug
Gepubliceerd op 24/04/2024

Besluitenlijst  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 22/04/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

  Behandeld
 • 3.

  2024_RMW_00035 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verhuring van 11 robuuste woningen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Gent en Thuispunt Gent BV, met zetel te Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, betreffende de verhuring van 11 robuuste woningen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg.

 • 4.

  2024_RMW_00033 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van refurbished ICT-materiaal - SLS/2023/049 - ID5485, met als procedure openbare procedure en een totale raming (excl. eventuele verlengingen) van 272.727,27 EUR + 57.272,73 EUR (21% btw) = 330.000 EUR.

  Het vast bureau verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het vast bureau met opening offertes evenwel na de datum van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 • 5.

  2024_RMW_00036 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een eigendom van OCMW Gent gelegen te Hogeweg, nummers 84-86-88-90-92-94-98-100-102-104-106, Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst met betrekking tot de 11 robuuste woningen, eigendom van OCMW Gent gelegen te Hogeweg, nummers 84-86-88-90-92-94-98-100-102-104-106, 9040 Sint-Amandsberg voor de duur van 15 jaar, ingaande op 1 april 2024 en eindigend op 31 maart 2039.
 • 6.

  2024_RMW_00038 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024.

 • 8.

  2024_RMW_00040 - Overheidsopdracht van diensten - Telecommunicatiediensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid - Bestek 2022/HFB/MPMO/96984 - Perceel 2 - Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) - Beslissing tot afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de toetreding tot de door de Vlaamse Overheid afgesloten raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten - perceel 2 (Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) - bestek 2022/HFB/MPMO/96984 - met Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3 te 1140 Evere (BE0456.810.810) goed te keuren.

  Het vast bureau keurt goed om gedurende de periode van de overeenkomst af te nemen op perceel 2 (Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) bij Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3 te 1140 Evere (BE0456.810.810) tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.
  Het vast bureau keurt eveneens goed het afsprakenkader voor ICT-materiaal, zoals gevoegd in de bijlage, die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

  Een ondertekende toetredingsovereenkomst wordt bezorgd aan de desbetreffende dienstverleners.

 • 1.

  2024_RMW_00032 - Rechtspositieregeling Ouderenzorg - Invoering functie Dagelijks Verantwoordelijke - Redactionele wijziging - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Ouderenzorg te wijzigen. Het doel van deze wijziging is om de graad en functie van dagelijks verantwoordelijke in de woonzorgcentra in te voeren.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

 • 2.

  2024_RMW_00037 - Subsidieovereenkomst aangaande huisvesting van hervestigde vluchtelingen werkingsjaar 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met VZW Thope, Halfbunder 3, 9052 Zwijnaarde voor het werkingsjaar 2024.


 • 7.

  2024_RMW_00034 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Nieuwe functie ingroeimedewerker - diploma's maatschappelijk werker - redactionele wijziging - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • het toevoegen van de functie Ingroeimedewerker - Ondersteuner zorg;
  • het opheffen van de afdeling 'Specifieke bepaling voor de aanwerving en selectie van de maatschappelijk werker van het OCMW'.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.