Terug
Gepubliceerd op 26/03/2024

2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/03/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:47
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming 2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77, lid 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De gecoördineerde versie van de pensioenverzekeringsovereenkomst eerste pijler (wettelijke pensioenen) (FP025) tussen de Stad Gent, OCMW Gent en Ethias NV met zes bijlagen, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 december 2018 en door de gemeenteraad op 17 december 2018, artikel 8;
  • De gecoördineerde versie van de overeenkomst bijdrageverzekering tussen de Stad Gent, OCMW Gent en Ethias NV met vijf  bijlagen, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 december  2018 en door de gemeenteraad op 17 december 2018, artikel 8.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in zitting van 20 juni 1994 een overeenkomst goed waarbij de Stad Gent samen met het OCMW Gent het beheer en de uitbetaling van hun pensioenen toevertrouwden aan de voorzorgsinstelling OMOB, thans Ethias.

Deze overeenkomst werd meermaals aangepast. Op 17 december 2018 keurde de gemeenteraad en op 13 december  2018  de raad voor maatschappelijk welzijn de pensioenverzekeringsovereenkomst van de eerste pijler (wettelijke pensioenen) (nr. FP 025) en de overeenkomst bijdragenverzekering (nr. FP 027) goed.

In artikel 8 van beide overeenkomsten wordt gesteld: 'Ethias maakt elk jaar, ten behoeve van de verzekeringsnemer en het toezichtscomité, een rapport op met betrekking tot de functionering van de bijdrageverzekering en de pensioenverzekering". 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het bestuur heeft een toezichtscomité - pensioencommissie - opgericht die haar adviseert betreffende de jaarlijkse financiële afrekening en het actuarieel rapport.

Op 28 juni 2023 werd door het toezichtscomité - pensioencommissie - een advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 opgemaakt.

Dit advies wordt aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn meegedeeld.

Activiteit

AC35235 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het advies, dat bij dit besluit wordt gevoegd, betreffende de financiële afrekening 2022  en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering, zoals opgemaakt door het toezichtcomité.


Bijlagen

  • Advies pensioencommissie 2023 ondertekend.pdf
  • Financieel en Actuarieel rapport 2023.ppt