Terug
Gepubliceerd op 26/03/2024

2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/03/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling 2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 11 februari 2014 werd goedkeuring gegeven aan de gunning van de opdracht "Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten - FM/2013/155". De oorspronkelijke looptijd van deze opdracht was vastgesteld op 36 maanden. De opdracht ving aan op 16 juni 2014. Op 12 juli 2017 werd goedkeuring gegeven door de raad voor maatschappelijk welzijn aan de gunningwijze en het bestek voor een vervolgopdracht "Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten - FM/2017/083". Deze opdracht is echter nooit gegund kunnen worden. Om in regel te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten is er dringend nood aan een nieuwe opdracht.

Op 29 januari 2024 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de oproep tot deelneming aan de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470, goed en stelde ze de selectieleidraad vast. De opening van de kandidaatstellingen vond plaats op 2 februari 2024.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470, opgemaakt.
Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling
Looptijd: 72 maanden.

Bij het voeren van de procedure in voorgaande jaren is gebleken dat onderhandelingen nuttig én noodzakelijk zijn om tot de beste oplossing te komen voor zowel inschrijver als aanbestedende overheid. Deze complexe opdracht behelst tal van facetten die allemaal op elkaar dienen afgestemd te zijn, waardoor communicatie tussen beide partijen nodig is.

De looptijd is langer dan de standaard looptijd van een raamovereenkomst. De arbeidsintensieve overgangsperiode voor zowel de woonzorgcentra als de apotheker ligt hiervoor aan de basis. De belevering van medicatie vereist een investering op het gebied van machines (robots), ICT, software, materiaal (medicatiekarren, plateaus, bakken,…), infrastructuur en personeel. Dit voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. De belevering kan maar vlot verlopen als dit alles op elkaar is afgestemd. Verder is er ook de noodzaak van continuïteit in het beheer van de farmaceutische zorg in het algemeen. Deze continuïteit is in het belang van de bewoner en het personeel. Bij een verandering van leverancier dienen alle medicatieschema's en patiëntengegevens overgedragen te worden van de ene apotheker naar de andere. Gezien de formularia en de leveringsmethodes van de diverse leveranciers anders kunnen zijn kan dit behoorlijke veranderingen meebrengen in de werking en dus in de continuïteit.

De beoordeling van de offertes gebeurt op basis van de gunningcriteria zoals bepaald in het bestek:
- aangeboden korting: 30 punten
- demo belevermethodes: 10 punten
- demo platform: 30 punten
 - (dagelijkse) werking en maximale ontzorging: 30 punten

Duurzaamheid:
- transport: Voor deze opdracht geldt dat alle leveringen, ook die buiten de LEZ, moeten voldoen aan de op het moment van levering geldende regels om vrije toegang te krijgen tot de LEZ.
 - verpakkingen: De producten moeten zoveel mogelijk geleverd worden in duurzame milieuvriendelijke verpakkingen. 

Historisch verbruik: er wordt jaarlijks circa 500.000,00 euro inclusief btw afgenomen.

 

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst*OCMW Gent
Budgetplaatsxxxxxxxx
Categorie*E
2024166.666,67 euro
2025500.000,00 euro
2026500.000,00 euro
2027500.000,00 euro
2028500.000,00 euro
2029500.000,00 euro
2030333.333,33 euro
Totaal3.000.000,00 euro


  • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 3.000.000,00 incl. btw
  • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 6.000.000,00 incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 3.000.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470.

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.

Looptijd: 72 maanden.

Gunningscriteria: aangeboden korting 30 punten / demo belevermethoden 10 punten / demo platform 30 punten / (dagelijkse) werking en maximale ontzorging 30 punten . 


Bijlagen

  • Bestek
  • Bijlage A Offerteformulier
  • Bijlage B (dagelijkse) werking en maximale ontzorging
  • Bijlage C Niet-Functionele behoeften bestek