Terug
Gepubliceerd op 24/04/2024

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 25/03/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening

Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:46
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening

Opening

Motivering

1.

2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
1.

2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling

2024_RMW_00031 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 10°.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 11 februari 2014 werd goedkeuring gegeven aan de gunning van de opdracht "Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten - FM/2013/155". De oorspronkelijke looptijd van deze opdracht was vastgesteld op 36 maanden. De opdracht ving aan op 16 juni 2014. Op 12 juli 2017 werd goedkeuring gegeven door de raad voor maatschappelijk welzijn aan de gunningwijze en het bestek voor een vervolgopdracht "Levering van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten - FM/2017/083". Deze opdracht is echter nooit gegund kunnen worden. Om in regel te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten is er dringend nood aan een nieuwe opdracht.

Op 29 januari 2024 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de oproep tot deelneming aan de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470, goed en stelde ze de selectieleidraad vast. De opening van de kandidaatstellingen vond plaats op 2 februari 2024.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470, opgemaakt.
Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling
Looptijd: 72 maanden.

Bij het voeren van de procedure in voorgaande jaren is gebleken dat onderhandelingen nuttig én noodzakelijk zijn om tot de beste oplossing te komen voor zowel inschrijver als aanbestedende overheid. Deze complexe opdracht behelst tal van facetten die allemaal op elkaar dienen afgestemd te zijn, waardoor communicatie tussen beide partijen nodig is.

De looptijd is langer dan de standaard looptijd van een raamovereenkomst. De arbeidsintensieve overgangsperiode voor zowel de woonzorgcentra als de apotheker ligt hiervoor aan de basis. De belevering van medicatie vereist een investering op het gebied van machines (robots), ICT, software, materiaal (medicatiekarren, plateaus, bakken,…), infrastructuur en personeel. Dit voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. De belevering kan maar vlot verlopen als dit alles op elkaar is afgestemd. Verder is er ook de noodzaak van continuïteit in het beheer van de farmaceutische zorg in het algemeen. Deze continuïteit is in het belang van de bewoner en het personeel. Bij een verandering van leverancier dienen alle medicatieschema's en patiëntengegevens overgedragen te worden van de ene apotheker naar de andere. Gezien de formularia en de leveringsmethodes van de diverse leveranciers anders kunnen zijn kan dit behoorlijke veranderingen meebrengen in de werking en dus in de continuïteit.

De beoordeling van de offertes gebeurt op basis van de gunningcriteria zoals bepaald in het bestek:
- aangeboden korting: 30 punten
- demo belevermethodes: 10 punten
- demo platform: 30 punten
 - (dagelijkse) werking en maximale ontzorging: 30 punten

Duurzaamheid:
- transport: Voor deze opdracht geldt dat alle leveringen, ook die buiten de LEZ, moeten voldoen aan de op het moment van levering geldende regels om vrije toegang te krijgen tot de LEZ.
 - verpakkingen: De producten moeten zoveel mogelijk geleverd worden in duurzame milieuvriendelijke verpakkingen. 

Historisch verbruik: er wordt jaarlijks circa 500.000,00 euro inclusief btw afgenomen.

 

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst*OCMW Gent
Budgetplaatsxxxxxxxx
Categorie*E
2024166.666,67 euro
2025500.000,00 euro
2026500.000,00 euro
2027500.000,00 euro
2028500.000,00 euro
2029500.000,00 euro
2030333.333,33 euro
Totaal3.000.000,00 euro


 • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 3.000.000,00 incl. btw
 • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 6.000.000,00 incl. btw
Voorgestelde uitgaven
€ 3.000.000,00
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van medicatie en parafarmaceutica aan alle woonzorgcentra van OCMW Gent - SLS/2023/039 - ID5470.

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.

Looptijd: 72 maanden.

Gunningscriteria: aangeboden korting 30 punten / demo belevermethoden 10 punten / demo platform 30 punten / (dagelijkse) werking en maximale ontzorging 30 punten . 

2.

2024_RMW_00028 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2023 - Kennisneming

Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:46
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00028 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2023 - Kennisneming
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2024_RMW_00028 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2023 - Kennisneming

2024_RMW_00028 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 houdende vaststelling dagelijks bestuur.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 7 februari 2018 het begrip dagelijks bestuur aangevuld, dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.

Deze aanvulling stelt het begrip "dagelijks bestuur" als volgt vast:
 • Alle overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de Wet overheidsopdrachten (nu € 144.000), die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.
 • Elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de OCMW-raad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de OCMW-raad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.
Waarom wordt deze beslissing genomen?
Voor de categorieën van overheidsopdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur is een kwartaalrapportering aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorzien.

De rapportering over het 4de kwartaal 2023 is opgenomen in bijlage.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de rapportering over het 4de kwartaal van 2023 m.b.t. overheidsopdrachten dagelijks bestuur, zoals gevoegd in bijlage.

3.

2024_RMW_00029 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00029 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
3.

2024_RMW_00029 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 - Goedkeuring

2024_RMW_00029 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
 • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Niet digitale bijlagen

De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/agenda/view?id=12238).

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024.

4.

2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:47
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
4.

2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

2024_RMW_00030 - Overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent - verlenging beheer collectieve opvanglocaties tot 30/06/24 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 september 2022 van de overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen die in Gent aankomen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne engageert Stad Gent zich om opvangmogelijkheden te voorzien voor de Oekraïense vluchtelingen. Daarbij werden verschillende collectieve opvangcentra opgericht, welke gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting. Na een marktbevraging en vergelijking van ingezonden offertes omtrent de uitbating van de opvanginitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen werd International Organisation for Migration (IOM) gekozen als partner voor de uitbating van kleinschalige opvanginitiatieven; zoals goedgekeurd in het vast bureau van 12 mei 2022. 

Op 26 september keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de overeenkomst goed met IOM betreffende de uitbating van twee collectieve opvangcentra: Schoonmeersen en Ter Rive, en dit voor 6 maanden met ingang van 1 juni 2022 tot 30 november 2022. De opdracht werd een eerste keer verlengd met 4 maanden tot 31 maart 2023 (goedkeuring addendum door het vast bureau van 1/12/2022), een tweede keer met 6 maanden tot 30 september 2023 (goedkeuring addendum door het vast bureau van 30/03/2023) en een derde keer met 6 maanden tot 31 maart 2024 (goedkeuring addendum door het vast bureau van 14/09/2023.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Vlaamse overheid realiseert een Nooddorp voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Gent. Fase 1 van het nooddorp werd afgewerkt in april 2023, waarmee de eerste 214 slaapplaatsen werden gerealiseerd. Fase 2 zal in het voorjaar van 2024 worden opgeleverd, waarmee het nooddorp plaats zal bieden voor maximaal 600 vluchtelingen. Alle bewoners van de collectieve opvangcentra Schoonmeersen en Ter Rive zullen zo snel mogelijk na oplevering verhuizen naar het nooddorp. Door overmacht kan die instroom later starten dan initieel gepland. 

De goedgekeurde overeenkomst voor het beheer van de verblijfscentra, zoals gewijzigd door de goedgekeurde addenda ter verlenging van de opdracht, bepaalt dat verlenging van de opdracht mogelijk is mits goedkeuring van beide partijen. Om het risico van vertragingen op te vangen en een vlotte transitie naar het nooddorp te waarborgen wordt daarom voorgesteld om de opdracht van IOM verder te zetten met een periode van 3 maanden, tot 30/06/2024. Het voorliggende voorstel bevat de mogelijkheid om de samenwerking schriftelijk op te zeggen mits in acht name van een opzegperiode van 45 dagen, wat flexibiliteit biedt in geval van wijzigende omstandigheden.

Het totale budget voor deze opdracht (€ 85.601,82) wordt in afspraak met IOM verlaagd met de bijdrage van de gebruikers (€ 34.848). Deze bijdrage zal rechtstreeks door IOM worden geïnd. De netto-uitgave bedraagt € 51.753,82. De kredieten werden voorzien bij BO 2024.

De raad keurde op 26 september 2022 de overeenkomst goed van 1 juni 2022 tot 30 november 2022. Binnen het kader van deze overeenkomst, werd het project reeds 3 (drie) maal met 6 maanden verlengd. Om een vlotte transitie tussen de collectieve opvangcentra en het nooddorp te garanderen wordt het verder zetten van de opdracht van 01/04/24 tot 30/06/24 voorgelegd aan de raad.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Asiel- en Vluchtelingenbeleid Uitbating IOM Schoonmeersen  Asiel- en Vluchtelingenbeleid Uitbating IOM Ter Rive
Budgetplaats A101000SC  A101000TR 
Categorie*
Subsidiecode VLU.OEK.2 VLU.OEK.2 
2020    
2021    
2022

2023
 
202419.568,91 €
31.184,91 €  
Later    
Totaal 19.568,91 € 31.184,91 €   
Voorgestelde uitgaven
€ 51.753,82
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

ACA1010 Vluchtelingencrisis Oekraïne

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst betreffende beheer van verblijfscentra voor Oekraïense vluchtelingen in Gent met Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Schumanplein 10, 1000 Brussel voor verlenging van de opdracht van het beheer van verblijfscentra Schoonmeersen en Ter Rive van 31 maart 2024 tot 30 juni 2024, zoals gevoegd in bijlage.

5.

2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming

Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 21:47
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Sami Souguir
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Karla Persyn; Sonja Welvaert; Els Roegiers
Secretaris
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
5.

2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming

2024_RMW_00024 - Advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77, lid 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De gecoördineerde versie van de pensioenverzekeringsovereenkomst eerste pijler (wettelijke pensioenen) (FP025) tussen de Stad Gent, OCMW Gent en Ethias NV met zes bijlagen, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 december 2018 en door de gemeenteraad op 17 december 2018, artikel 8;
 • De gecoördineerde versie van de overeenkomst bijdrageverzekering tussen de Stad Gent, OCMW Gent en Ethias NV met vijf  bijlagen, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 december  2018 en door de gemeenteraad op 17 december 2018, artikel 8.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in zitting van 20 juni 1994 een overeenkomst goed waarbij de Stad Gent samen met het OCMW Gent het beheer en de uitbetaling van hun pensioenen toevertrouwden aan de voorzorgsinstelling OMOB, thans Ethias.

Deze overeenkomst werd meermaals aangepast. Op 17 december 2018 keurde de gemeenteraad en op 13 december  2018  de raad voor maatschappelijk welzijn de pensioenverzekeringsovereenkomst van de eerste pijler (wettelijke pensioenen) (nr. FP 025) en de overeenkomst bijdragenverzekering (nr. FP 027) goed.

In artikel 8 van beide overeenkomsten wordt gesteld: 'Ethias maakt elk jaar, ten behoeve van de verzekeringsnemer en het toezichtscomité, een rapport op met betrekking tot de functionering van de bijdrageverzekering en de pensioenverzekering". 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het bestuur heeft een toezichtscomité - pensioencommissie - opgericht die haar adviseert betreffende de jaarlijkse financiële afrekening en het actuarieel rapport.

Op 28 juni 2023 werd door het toezichtscomité - pensioencommissie - een advies betreffende de financiële afrekening 2022 en het actuarieel rapport 2023 opgemaakt.

Dit advies wordt aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn meegedeeld.

Activiteit

AC35235 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de departementen FM, HR en Financiën

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het advies, dat bij dit besluit wordt gevoegd, betreffende de financiële afrekening 2022  en het actuarieel rapport 2023 van de Pensioenverzekeringsovereenkomst van de Eerste Pijler en de Overeenkomst Bijdragenverzekering, zoals opgemaakt door het toezichtcomité.