Terug gemeenteraad

Mon 22/04/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • Opening zitting

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen.


Beheer agenda

Hoogdringende, af te voeren en te verplaatsen punten

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

.

 • Melding in de notulen

  De gemeenteraad heeft op 25 maart 2024 het besluit '2023_GR_01171 - Subsidieovereenkomst voor de organisatie van de Stadskermis in Sint-Kruis-Winkel - werkingsjaren 2024-2025' van 19 december 2023 ingetrokken. De algemeen directeur laat weten dat ze dit in de notulen van de gemeenteraad van 19 december 2023 heeft vermeld. 

  Dit besluit werd ingetrokken omdat de initiële organisator de organisatie ging doorgeven aan een andere vzw. Ondertussen is de nieuwe organisator bekend. De algemeen directeur verwijst hierbij naar het hoogdringend punt dat zonet aan de agenda van deze gemeenteraad werd toegevoegd.


Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Groendienst
Dienst Milieu en Klimaat
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid - Directiesecretariaat
Bedrijfsvoering - Internationale Netwerken en Subsidies
Dienst Internationale Netwerken
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

.

.

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Staf
Dienst Kinderopvang
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de sociale voordelen m.b.t. toezicht en de bijhorende normen en modaliteiten die gecreëerd worden voor kleuters en leerlingen lager onderwijs in het stedelijk onderwijs, vast te stellen. Volgens de berekeningen wordt er bij toepassing van de geldende tarieven uit het retributiereglement een sociaal voordeel gecreëerd voor de stedelijke scholen voor wat het ochtend- en avondtoezicht betreft van kleuters en leerlingen lagere school. Voor wat het middagtoezicht betreft, geldt er enkel een sociaal voordeel voor kleuters; voor lagere schoolkinderen overstijgen de inkomsten de uitgaven. In de berekeningen is rekening gehouden met het kortingstarief (“sociale korting”) dat conform het retributiereglement wordt toegepast voor een deel van de leerlingen. Dit geldt als rapportage voor het schooljaar 2023-2024.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van diensten voor Raamovereenkomst voor onderhoudssnoei van straatbomen op openbaar domein in Gent - GD 05/2024, met als procedure openbare procedure en een totale raming van 107.438,02 EUR + 22.561,98 EUR (21 % btw) = 130.000 EUR.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.


 • Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van diensten voor Raamovereenkomst voor plaagdierbeheersing bij diverse diensten binnen de Stad Gent en OCMW Gent - GD 04/2024, met als procedure openbare procedure en een totale raming van 561.983,47 EUR + 118.016.53 EUR (21 % btw) = 680.000 EUR, waarvan het geraamd aandeel voor het OCMW 240.000 euro (inclusief btw) bedraagt.

  De opdracht omvat de volgende percelen:

  Perceel 1 - Monitoring in productie en verdeelkeukens in eigendom van Stad Gent en OCMW Gent op 28 locaties en plaagdierbeheersing in stadsgebouwen met een voorgaand gemiddelde van 100 meldingen per jaar.

  Perceel 2 - Kakkerlakkenbeheersing in private woningen met een voorgaand gemiddelde 130 meldingen per jaar.

  Perceel 3 - Plaagdierbeheersing in private woningen van OCMW Gent cliënteel met een voorgaand gemiddelde van 40 dossiers per jaar.


  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Staf
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel

.

.

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
Bedrijfsvoering

A-punten