Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00171 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor financiële adviesverlening en ter beschikking stellen financiële profielen (2 percelen) - SLS/2023/081 - ID5559 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00171 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor financiële adviesverlening en ter beschikking stellen financiële profielen (2 percelen) - SLS/2023/081 - ID5559 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00171 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor financiële adviesverlening en ter beschikking stellen financiële profielen (2 percelen) - SLS/2023/081 - ID5559 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00171 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor financiële adviesverlening en ter beschikking stellen financiële profielen (2 percelen) - SLS/2023/081 - ID5559 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
 • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 houdende goedkeuring overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Departement Financiën heeft behoefte aan externe financiële adviesverlening in boekhoudkundige zaken en advies in financieel beheer in het algemeen. Ook zijn zij op zoek naar een partner die financiële profielen (enerzijds coachende/sturende en anderzijds uitvoerende profielen) tijdelijk ter beschikking kan stellen. Dit kan gaan over zeer korte periodes (tijdelijke opvang meerwerk) tot langere periodes (vb. vervanging van een langdurig zieke,…). De huidige opdracht verloopt in oktober 2024.

Er dient dus een nieuwe overheidsopdracht te worden uitgeschreven.
De opdracht is een dienstverlening voor de raamovereenkomst voor financiële adviesverlening en ter beschikking stellen van financiële profielen. 

Deze opdracht omvat 2 percelen:

perceel 1: financiële adviesverlening
perceel 2: ter beschikking stellen van financiële profielen

De gekozen procedure betreft een openbare procedure

De Stad Gent treedt op als aanbestedende overheid en als aankoopcentrale voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure, voor de voorwaarden van de opdracht, het voeren van de plaatsingsprocedure alsook de gunning, de sluiting en de uitvoering van de opdracht.

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 21 juni 2021 de Stad Gent gemachtigd om wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.

Het OCMW Gent wenst voor zijn aandeel in deze opdracht een beroep te doen op de Stad Gent welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen dienstverlener.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor financiële adviesverlening en ter beschikking stellen financiële profielen - SLS/2023/081 - ID5559, opgemaakt.

Deze opdracht omvat 2 percelen:

perceel 1: financiële adviesverlening
perceel 2: ter beschikking stellen van financiële profielen


Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.
Uitvoeringstermijn: 48 maanden.
Gunningscriteria: Prijs 50 punten/Kwaliteit van de dienstverlening - Plan van aanpak 50 punten.

Het geraamd aandeel voor het OCMW bedraagt 40.000 euro, inclusief btw.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Stad Gent  OCMW Gent 
Budgetplaats xxxxxxxx  xxxxxxxx 
Categorie*
2024 46.250 euro  2.500 euro 
2025 185.000 euro   10.000 euro
2026 185.000 euro   10.000 euro
2027 185.000 euro   10.000 euro
2028138.750 euro7.500 euro
Totaal 740.000 euro  40.000 euro 


 • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt
  • voor perceel 1: € 350.000 incl. btw
  • voor perceel 2: € 430.000 incl. btw
 • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt
  • voor perceel 1: € 544.500 incl. btw
  • voor perceel 2: € 641.300 incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 780.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor financiële adviesverlening en ter beschikking stellen financiële profielen - SLS/2023/081 - ID5559.

De opdracht omvat 2 percelen:

perceel 1: financiële adviesverlening
perceel 2: ter beschikking stellen van financiële profielen

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.

Uitvoeringstermijn: 48 maanden.

Gunningscriteria: Prijs 50 punten/Kwaliteit van de dienstverlening - Plan van aanpak 50 punten.


Bijlagen

 • Bestek
 • Offerteformulier