Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00131 - Voetbal in de stad vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Statutenwijziging vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00131 - Voetbal in de stad vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00131 - Voetbal in de stad vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring 2024_GR_00131 - Voetbal in de stad vzw - ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 217, artikelen 386 en 508.

Statuten van Voetbal in de stad vzw.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is grondig gewijzigd door de Wet van 23 maart 2019 (zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 april 2019). Deze wet voerde het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in. Hierdoor werd onder meer de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen opgeheven. Het WVV regelt voortaan de betrokken materie. Deze incorporatie van het verenigingsrecht in het WVV is één van de grote krachtlijnen van de hervorming.

Het WVV trad in werking op 1 mei 2019 en was onmiddellijk van toepassing op (o.m.) verenigingen die werden opgericht vanaf die datum. Reeds bestaande verenigingen zonder winstoogmerk konden zich vrijwillig conformeren aan het WVV. Uiteindelijk moesten de statuten van de verenigingen zonder winstoogmerk tegen uiterlijk 31 december 2023 aan het WVV te zijn aangepast. 

Voetbal in de stad vzw heeft bovenvermelde timing niet gehaald maar kan aantonen dat het reeds lange tijd bezig is met de voorbereiding van de statutenwijziging en gaat haar statuten nu conformeren aan het WVV. Voetbal in de stad vzw heeft tevens van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een intensieve visieoefening te organiseren en haar statuten integraal onder de loep te nemen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeenteraad van de Stad Gent heeft op 26 mei 2008 beslist om Voetbal in de stad vzw op te richten. Voetbal in de stad is geen gewone vereniging zonder winstoogmerk maar een OCMW-vereniging die werd opgericht overeenkomstig hoofdstuk 12 ter van de OCMW-wet. Dit was een voorwaarde om OCMW Gent lid te laten zijn van Voetbal in de stad. Nu valt Voetbal in de stad vzw onder de bepalingen van de vereniging voor sociale dienstverlening in vzw-vorm zoals bepaald in artikel 508 van het Decreet over het lokaal bestuur.  Dit artikel legt een aantal voorwaarden op aan de leden van deze vereniging en nadat K.A.A. GENT van een vereniging zonder winstoogmerk is gewijzigd in een naamloze vennootschap kan Voetbal in de stad geen vereniging voor sociale dienstverlening meer blijven. Daarnaast is het lid Gent stad in werking, projecten vzw ondertussen ook ontbonden en vereffend.

Omwille van bovenstaande redenen worden de statuten aangepast. De voornaamste aanpassingen zijn de volgende:

- Het belangeloos doel wordt uitdrukkelijk omschreven als het creëren van maatschappelijke meerwaarde voor de samenleving in samenwerking met K.A.A. GENT nv als social return voor de samenleving.

- De volgende 5 pijlers worden uitdrukkelijk als activiteit van de vzw benoemd: sociale activiteiten, open stadion, voetbalnetwerken, supporterswerking en publiekswerking.

- Stad Gent, K.A.A. GENT nv en de supporters van KAA Gent zijn als leden verankerd in de statuten.

- Stad Gent wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door vijf afgevaardigden met elk één stem.

- Stad Gent kan 2 bestuurders voordragen met elk één stem.

- In de algemene vergadering en het bestuursorgaan wordt gestreefd naar unanimiteit/consensus.

- De algemene vergadering kan pas geldig beraadslagen als minstens de meerderheid van de afgevaardigden van de leden K.A.A. Gent nv en Stad Gent aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- Beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij 3/4e meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden behalve wanneer de statuten of het WVV anders voorzien. 

- Het bestuursorgaan komt slechts geldig samen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan minstens één bestuurder voorgedragen door Stad Gent en één bestuurder voorgedragen door K.A.A. GENT nv. 

- Is er geen consensus mogelijk binnen het bestuursorgaan, dan wordt er een stemming over het voorliggende agendapunt georganiseerd. In dat geval heeft elke stemgerechtigde bestuurder één stem en worden beslissingen genomen bij 2/3e meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

- De schepen van Sport wordt niet meer statutair verankerd als afgevaardigde en bestuurder van Stad Gent.

- Het bestuursorgaan kan maximaal voor 2/3e uit bestuurders van hetzelfde gender bestaan.

- De voorzitter is een afgevaardigde van de Stad Gent, de ondervoorzitter een afgevaardigde van K.A.A. GENT nv.

- De algemeen coördinator wordt statutair lid van het dagelijks bestuur.

Voetbal in de stad  vzw legt het ontwerp van statutenwijziging ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Dit ontwerp van statutenwijziging wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan haar algemene vergadering.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het ontwerp van statutenwijziging van Voetbal in de stad vzw, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed, het overmaken van dit besluit aan de Vlaamse Regering via het digitaal loket.


Bijlagen