Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00173 - Sluiten van een overeenkomst tot verlenging van een opstalovereenkomst met betrekking tot het stadseigendom gelegen te Ledeberg, Hundelgemsesteenweg. - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00173 - Sluiten van een overeenkomst tot verlenging van een opstalovereenkomst met betrekking tot het stadseigendom gelegen te Ledeberg, Hundelgemsesteenweg. - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00173 - Sluiten van een overeenkomst tot verlenging van een opstalovereenkomst met betrekking tot het stadseigendom gelegen te Ledeberg, Hundelgemsesteenweg. - Goedkeuring 2024_GR_00173 - Sluiten van een overeenkomst tot verlenging van een opstalovereenkomst met betrekking tot het stadseigendom gelegen te Ledeberg, Hundelgemsesteenweg. - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 8, 'Opstalrecht'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Wijkgezondheidscentrum (afgekort WGC) Botermarkt beschikt over een opstalrecht, ingegaan op 1 juli 2003 en eindigend op 30 juni 2053 voor een perceel grond gelegen op de hoek van de Hundelgemsesteenweg met de Binnenweg te Ledeberg, waarop er een wijkgezondheidscentrum is opgericht.

 Om deze ‘zorg-site’ naar de bevolking toe verder te kunnen uitbouwen en verbreden, wil het WGC Botermarkt belangrijke investeringen doen aan het gebouw met zowel een ecologische als een zorg-strategische dimensie. De financiering zal zowel met eigen middelen als met subsidies van het ‘Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden’ (VIPA) gebeuren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies is het belangrijk dat het WGC duidelijk kan maken dat het op de site op een duurzame wijze en binnen een voldoende lange periode zorg zal kunnen verstrekken. Een periode van 50 jaar is hier een veilige keuze.

Om deze reden vraagt het WGC Botermarkt om de huidige opstalovereenkomst met 20 jaar te verlengen tot 30 juni 2073.

Er werd een akte voorbereid tot verlenging van de opstalovereenkomst met vzw WGC Botermarkt met betrekking tot het perceel grond gelegen aan de Hundelgemsesteenweg te Ledeberg, met een bijkomende periode van 20 jaar lopend tot 30 juni 2073 . De overige voorwaarden blijven ongewijzigd. Zo zal jaarlijks een opstalvergoeding betaald worden, ook tijdens de verlenging van de opstalovereenkomst, van 6.903,51 euro (jaarlijks te indexeren).

In de bijakte werd er een dubbele cumulatieve ontbindende voorwaarde ingebouwd waarbij de beoogde verlenging met 20 jaar wordt herleid naar de oorspronkelijke termijn van het opstalrecht tot 2053, indien een van de ontbindende voorwaarden niet in vervulling gaat. Deze ontbindende voorwaarden zijn vooreerst dat binnen een termijn van 3 jaar na ondertekening van de notariële akte een omgevingsvergunning wordt bekomen en/of de werken worden gegund, en ten tweede dat de geplande werken uiterlijk 31 december 2029 zijn uitgevoerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een overeenkomst te sluiten tot verlenging van de opstalovereenkomst d.d. 16 juni 2003, met betrekking tot het perceel grond gelegen aan de Hundelgemsesteenweg, met vzw WGC Botermarkt en dit met een bijkomende periode van 20 jaar lopend tot 30 juni 2073, en dit onder een dubbele cumulatieve ontbindende voorwaarde.

In het geval dat de schuld voortvloeiend uit de voorliggende overeenkomst niet onmiddellijk (volledig) bij het verlijden van de akte voldaan wordt, is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - overeenkomstig artikel 35 van de Hypotheekwet - normaal gezien gebonden om van deze openstaande schuldvordering(en) ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen in zijn registers. Deze inschrijving biedt de Stad een zekerheid omtrent de latere betaling ervan. Achteraf handlichting bekomen van deze inschrijving brengt evenwel kosten met zich mee.

Hoewel er bij het afsluiten van deze bijakte aan de opstalovereenkomst geen onmiddellijke openstaande schuld zal zijn, wordt voorzichtigheidshalve gevraagd om de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van deze specifieke plicht te ontslaan.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst Vastgoed 
Budgetplaats 347250002 
Categorie
Subsidiecode niet_relevant  
Later 138.070,20 
Totaal 138.070,20  

Verwachte ontvangsten

€ 138.070,20

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst tot verlenging van de opstalovereenkomst van 16 juni 2003, te sluiten met vzw WGC Botermarkt, met maatschappelijke zetel te 9050 Ledeberg, Hundelgemsesteenweg 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.655.346  voor het stadseigendom, gelegen te 9050 Ledeberg, Hundelgemsesteenweg voor de duur van 20 jaar, eindigend op 30 juni 2073, en dit onder dubbele cumulatieve ontbindende voorwaarde dat er vooreerst binnen een termijn van 3 jaar na ondertekening van de notariële akte een omgevingsvergunning wordt bekomen en/of de werken worden gegund, en ten tweede dat de geplande werken uiterlijk 31 december 2029 zijn uitgevoerd.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de akte in zijn registers.


Bijlagen