Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00176 - Overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie basisschool Henri D'Haese - oudbouw - FEG/2023/015 - ID5477 - Wijziging Bestek - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00176 - Overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie basisschool Henri D'Haese - oudbouw - FEG/2023/015 - ID5477 - Wijziging Bestek - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00176 - Overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie basisschool Henri D'Haese - oudbouw - FEG/2023/015 - ID5477 - Wijziging Bestek - Goedkeuring 2024_GR_00176 - Overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie basisschool Henri D'Haese - oudbouw - FEG/2023/015 - ID5477 - Wijziging Bestek - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van de gemeenteraad van 4 september 2023 werd het bestek voor de overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie basisschool Henri D'Haese - oudbouw - FEG/2023/015 - ID5477, vastgesteld.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengd.
Uitvoeringstermijn: 220 werkdagen.
Gunningscriteria: Prijs.

Na het indienen van het dossier bleken een aantal zaken niet naar wens van het opdrachtgevend bestuur. Er zijn geen wijzigingen naar vloeroppervlakte of wijzigingen van functie in de lokalen tegenover het bestek dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 september 2023.

Er is door het bestuur een wijziging gevraagd van het type luchtgroep, met warmtewiel en changeoverbatterij, met het oog op energieneutraal maken van ons patrimonium tegen 2050 en om later indien nodig ook te kunnen koelen via topkoeling.

Tweede wijziging betreft het materiaal van de toevoerkanalen voor de ventilatiekanalen. Dat is gewijzigd naar rotswol, om budgettaire redenen.

Derde wijziging betreft het tijdelijk wegnemen van de overkapping, ten behoeve van een werfinrichting die niet kruist met het gebruik van de school, voor de veiligheid van de kinderen.

De posten die omwille van 2 bovenstaande redenen gewijzigd werden zijn opgesomd in de bijlage bij het besluit.

Op 18 december 2023 werd de gewijzigde opdracht reeds gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen met als datum opening offertes 27 februari 2024.

Deze datum wordt behouden mits goedkeuring van voorgestelde wijziging.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit voorgaande wordt voorgesteld om het bestek te wijzigen overeenkomstig de bijlage bij dit besluit gevoegd.

Gelet op het feit dat het aangepaste bestek reeds gepubliceerd is, zal de opening van de offertes in geen geval plaatsvinden alvorens de gemeenteraad de wijziging van deze opdracht heeft goedgekeurd.Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* FM Onderwijs 
Budgetplaats 35123H403  
Categorie*
Subsidiecode AGI.AGI
2024 992.778,84 
2025 992.778,84 
Totaal 1.985.557,68Voorgestelde uitgaven

€ 1.985.557,68

Overzicht van de inkomsten

Agion

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* FM Onderwijs  FM Onderwijs  
Budgetplaats AC35123   AC35123  
Categorie*
Subsidiecode AGI.T23  AGI.T24 
2024 250.000 250.000 
2025 250.000 250.000 
Totaal 500.000 500.000

Verwachte ontvangsten

€ 1.000.000,00

Activiteit

AC35123 Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de wijziging van het bestek overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie basisschool Henri D'Haese - oudbouw - FEG/2023/015 - ID5477, meer bepaald overeenkomstig de bijlage bij dit besluit gevoegd. Het verschil in de raming bedraagt 29.138,34 EUR in meer (incl 6% BTW).


Bijlagen

 • Overzicht gewijzigde posten.pdf
 • Raming 1 CBS 2023 vs raming 2 CBS 2024.pdf
 • 5477_FEG2023015 - ID547_2023_06_01_bestek administratief.pdf
 • 5477_FEG2023015 - ID547_2023_06_01_offerteformulier.pdf
 • AMD240.1 - 0 - inhoudstafel.pdf
 • AMD240.1 - 0 - Technisch Bestek.pdf
 • AMD240.1_meetstaat_20231208 - detail.pdf
 • AMD240.1_plannen - 20231207.pdf
 • BIJLAGE A 5477_FEG2023015 - ID547_Meetstaat_hx.pdf
 • BIJLAGE C Veiligheids en gezondheidsplan.pdf
 • A-5737-128-BN170712-D1903708-BS Henri D'Haese Gentbrugge.pdf
 • 11123 2022 02 LS-HT OVL026683.pdf
 • Positionering bemaling regenputten2.pdf
 • AMD240.1_convectorenborderel_20230601.pdf
 • AMD240.1 - werfinrichting 7_PDFsam_ppt aparte pagina.pdf