Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00143 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen (5 percelen) - SLS/2023/076 - ID5530 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00143 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen (5 percelen) - SLS/2023/076 - ID5530 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00143 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen (5 percelen) - SLS/2023/076 - ID5530 - Bestek - Vaststelling 2024_GR_00143 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen (5 percelen) - SLS/2023/076 - ID5530 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
 • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 houdende goedkeuring overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De technische installaties en toestellen van diverse stadsgebouwen zoals liften, heftoestellen, laadbruggen, hoogspanning- en laagspanningsinstallaties enz. dienen overeenkomstig het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) en het ARAB (algemeen reglement op de arbeidsbescherming) op regelmatige in de wet voorziene tijdstippen gekeurd te worden door een externe dienst voor technische controles, EDTC genoemd. 

De huidige raamovereenkomst loopt op 10/06/2024 ten einde. Om de continuïteit in de wettelijk verplichte keuringen te kunnen verzekeren, is het nodig een nieuwe procedure op te starten. 

Deze opdracht omvat 5 percelen:

 • Perceel 1: liften/hef- en lasttoestellen/ladders/brandtrappen/poorten
 • Perceel 2: brand/gas/las/compressoren/veiligheidsverlichting/hogedrukstoomketels/CO en LPG detectie
 • Perceel 3: turnmaterialen/speeltoestellen
 • Perceel 4: hoogspanning/neon/pv panelen/handgereedschap
 • Perceel 5: sprinklerinstallaties.

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 21 juni 2021 de Stad Gent gemachtigd om wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.

Het OCMW Gent wenst voor haar aandeel in deze opdracht beroep te doen op de Stad Gent welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen dienstverlener.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen - SLS/2023/076 - ID5530, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.
Uitvoeringstermijn: 60 maanden.
Gunningscriteria: Prijs 75 punten / Kwaliteit van de keuringen 25 punten

De opstart van dit dossier heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen wordt gevraagd om de procedure reeds op te starten vooraleer het bestek ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het geraamd aandeel voor het OCMW bedraagt 407.600 euro, inclusief btw.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Stad Gent  OCMW GentHVZCPolitie
Budgetplaats xxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Categorie* EE
2024 173.880 euro 47.500 euro 7.000 euro9.000 euro
2025 298.080 euro 81.520 euro 12.000 euro16.000 euro
2026 298.080 euro 81.520 euro 12.000 euro16.000 euro
2027 298.080 euro 81.520 euro 12.000 euro16.000 euro
2028298.080 euro81.520 euro12.000 euro16.000 euro
2029
124.200 euro  34.020 euro 5.000 euro7.000 euro
Totaal  1.490.400 euro 407.600 euro 60.000 euro80.000 euro


 • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt
  • perceel 1:  714.000 euro incl. btw voor 5 jaar,
  • perceel 2: 660.000 euro incl. btw voor 5 jaar,
  • perceel 3: 380.000 euro incl. btw voor 5 jaar,
  • perceel 4: 240.000 euro incl. btw voor 5 jaar,
  • perceel 5: 44.000 euro incl. btw voor 5 jaar


 • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt     
  • perceel 1: 1.070.000 euro incl. btw
  • perceel 2: 980.000 euro incl. btw
  • perceel 3: 570.000 euro incl. btw
  • perceel 4: 360.000 euro incl. btw
  • perceel 5: 65.000 euro incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 2.038.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor keuring van technische installaties en toestellen in diverse stads-, OCMW-, Politie, - en Brandweergebouwen - SLS/2023/076 - ID5530:

 • Perceel 1: liften/hef- en lasttoestellen/ladders/brandtrappen/poorten
 • Perceel 2: brand/gas/las/compressoren/veiligheidsverlichting/hogedrukstoomketels/CO en LPG detectie
 • Perceel 3: turnmaterialen/speeltoestellen
 • Perceel 4: hoogspanning/neon/pv panelen/handgereedschap
 • Perceel 5: sprinklerinstallaties.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.

Uitvoeringstermijn: 60 maanden.

Gunningscriteria: Prijs 75 punten / Kwaliteit van de keuringen 25 punten.


Bijlagen

 • bestek
 • offerteformulier
 • inventaris