Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00124 - Definitieve vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem - Vaststelling

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:21
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Martine Verhoeve

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00124 - Definitieve vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 46
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00124 - Definitieve vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem - Vaststelling 2024_GR_00124 - Definitieve vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 21, § 5.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 23 oktober 2023 de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem, voorlopig vastgesteld.

Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt door aanplakking van een bericht aan het Stadhuis op 26 oktober 2023, door aanplakking van een bericht ter plaatse op 17 november 2023, door publicatie van een bericht in het Belgisch Staatsblad van 17 november 2023.

Het volledige dossier werd op 24 oktober 2023 neergelegd in het Stadskantoor, Balie Bouwen, en was vanaf 26 oktober 2023 digitaal ter inzage op de website van Stad Gent, waar het tot het sluiten van het onderzoek door iedereen kon ingekeken worden.

Er werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem is de noodzaak van de gedeeltelijke opheffing omstandig gemotiveerd.

De definitieve vaststelling is het logische gevolg van de voorlopige vaststelling.

De definitieve vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem moet binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek worden vastgesteld, zoniet vervalt het ontwerp (artikel 21, § 5 en 6 van het Decreet gemeentewegen).

Adviezen

Infrabel Gunstig onder voorwaarden

Op 10 november 2023 werd Infrabel in kennis gesteld van het raadsbesluit van 23 oktober 2023. Infrabel deelde op 20/12/2023 mee dat een deel van de gronden zal moeten gebruikt worden om de spoorlijn L216 op te schuiven. In dat kader zullen deze gronden overgedragen dienen te worden aan Infrabel.

Deputatie - Provincie Oost-Vlaanderen Advies niet van toepassing

Op 26 oktober 2023 werd advies gevraagd aan de deputatie - Provincie Oost-Vlaanderen. De deputatie deelde op 31 oktober 2023 mee dat aangezien het opheffingsplan enkel de Viaductstraat als lokale gemeenteweg vermeldt, de deputatie geen formeel advies zal verstrekken.

Vlaams Departement Mobiliteit Geen advies ontvangen

Op 26 oktober 2023 werd advies gevraagd aan het Vlaams Departement Mobiliteit. Er werd geen advies of bezwaar ontvangen.

De Lijn Gunstig advies

Op 26 oktober 2023 werd de openbare vervoermaatschappij De Lijn in kennis gesteld van het raadsbesluit van 23 oktober 2023. De Lijn deelde op 26 oktober 2023 mee geen bezwaren te hebben.

NMBS Advies niet van toepassing

Op 26 oktober 2023 werd de openbare vervoermaatschappij NMBS in kennis gesteld van het raadsbesluit van 23 oktober 2023. De NMBS deelde op 10 november 2023 mee niet betrokken te zijn bij deze terreinen en informeerde ons advies te vragen aan Infrabel.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem definitief vast.

Artikel 2

Stelt het grafisch plan definitief vast.