Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00110 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van laadinfrastructuur en toebehoren - SLS/2023/047 - ID5481 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring/Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00110 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van laadinfrastructuur en toebehoren - SLS/2023/047 - ID5481 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring/Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00110 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van laadinfrastructuur en toebehoren - SLS/2023/047 - ID5481 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring/Bestek - Vaststelling 2024_GR_00110 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van laadinfrastructuur en toebehoren - SLS/2023/047 - ID5481 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring/Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

INDIEN GEMEENTERAAD:
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van het college van burgemeester en schepenen de dato 12/03/2020 is de overheidsopdracht van levering 2020_CVB_02421 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - ID4627 gegund aan Mobility + cvba, Poortakkerstraat 37/302 te 9051 Gent. Op 26 maart 2024 loopt deze overheidsopdracht ten einde. Er dienst dus een nieuwe overheidsopdracht te worden uitgeschreven.


De opdracht is een levering van laadinfrastructuur (inclusief de installatie, het beheer en onderhoud).

De gekozen procedure betreft een mededingingsprocedure met onderhandeling. De complexiteit van de opdracht, gepaard met de nodige, op maat gemaakte, beheersformule maakt onderhandelen een kritisch onderdeel van deze opdracht. Zonder onderhandeling kan het beoogde resultaat niet gehaald worden.

De Stad Gent treedt op als aanbestedende overheid en als aankoopcentrale voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure, voor de voorwaarden van de opdracht, het voeren van de plaatsingsprocedure alsook de gunning, de sluiting en de uitvoering van de opdracht.

Hulpverleningszone Centrum (raming 93.000 EUR inclusief btw) en Politiezone Gent (raming 324.000 EUR inclusief btw) zijn vragende partij om in te stappen in deze overeenkomst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het selectiebestek van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van laadinfrastructuur en toebehoren - SLS/2023/047 - ID5481 , opgemaakt.

Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling.
Wijze van prijsbepaling: volgens gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 72 maanden.

De inschrijver zal instaan voor de levering, installatie, indienststelling en het beheer van de laadinfrastructuur. Hierdoor zal er een op maat gemaakt plan opgezet moeten worden. Er is geen kant en klare oplossing, elke situatie en locatie is uniek. Het is voor de aanbestedende overheid financieel en technisch efficiënter om op langere termijn met dezelfde inschrijver te werken. De leverancier kan ook gevraagd worden om tijdens de infrastructurele werken andere, kleine, aanpassingen te doen om de installatie te faciliteren (Bv: Stopcontact verzetten). 

Tijdens de uitvoering, indien de opportuniteit zich voordoet, kan er gekozen worden om een tweedehandsaankoop op dit contract af te roepen. Er kan ook gevraagd worden om laadinfrastructuur te leasen.


Gunningscriteria:
- Case (Prijs 25 punten, kwaliteit: 25 punten)
- Cataloog 25 punten.
- Beheer 25 punten.


Duurzaamheid:

Het dossier is  direct verbonden met duurzaamheid. De vergroening van de vloot zorgt voor een behoefte aan een groter aanbod aan laadinfrastructuur. Wij vragen in het dossier dat de laadpalen gedurende 10 jaar na bestelling hersteld of onderhouden kunnen worden, dit ter bevordering van de levensduur van de infrastructuur.


De geraamde afname per jaar bedraagt 349.500 EUR inclusief BTW. 


Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* STAD GENT   STAD GENT Politiezone GentBrandweer
Budgetplaats XXXXXX   XXXXXX XXXXXX 
XXXXXX
Categorie* EII
Subsidiecode n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.n.v.t.
2024 260.000 20.00054.00015.500
2025 260.000 20.000 54.000
15.500
2026 260.000 20.000 54.000
15.500
2027 260.000 20.00054.000
15.500
2028260.000
20.000
54.000
15.500
2029 260.000  20.00054.000
15.500
Totaal 1.560.000  120.000 324.00093.000


Indien een raamovereenkomst (opgesplitst per perceel indien meerdere percelen):

  • De geraamde waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 2.097.000 incl. btw
  • De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt € 4.000.000 incl. btw

Voorgestelde uitgaven

€ 2.097.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34705 Organiseren van de schoonmaakdienstverlening

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de oproep tot deelneming aan de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van laadinfrastructuur en toebehoren - SLS/2023/047 - ID5481 , en stelt vast het bij dit besluit gevoegde selectieleidraad.

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.

Artikel 2

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek voor de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van laadinfrastructuur en toebehoren - SLS/2023/047 - ID5481.

Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling.
Wijze van prijsbepaling: volgens gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 72 maanden
Gunningscriteria:
- Case (Prijs 25 punten, kwaliteit: 25 punten)
- Cataloog 25 punten.
- Beheer 25 punten.


Bijlagen

  • Attest plaatsbezoek.pdf
  • Bestek.pdf
  • Case.pdf
  • Login voor (demo)beheersplatform.pdf
  • Plannen.pdf
  • Selectieleidraad.pdf