Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00117 - Addendum bij de ‘subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiele werker in het kader van geestelijke gezondheid in Nieuw Gent - 2024-2025’ voor de inzet van een mobiele werker geestelijke gezondheid in de wijk Dampoort in het kader van zorgzame buurten - 2024-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00117 - Addendum bij de ‘subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiele werker in het kader van geestelijke gezondheid in Nieuw Gent - 2024-2025’ voor de inzet van een mobiele werker geestelijke gezondheid in de wijk Dampoort in het kader van zorgzame buurten - 2024-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00117 - Addendum bij de ‘subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiele werker in het kader van geestelijke gezondheid in Nieuw Gent - 2024-2025’ voor de inzet van een mobiele werker geestelijke gezondheid in de wijk Dampoort in het kader van zorgzame buurten - 2024-2025 - Goedkeuring 2024_GR_00117 - Addendum bij de ‘subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en een mobiele werker in het kader van geestelijke gezondheid in Nieuw Gent - 2024-2025’ voor de inzet van een mobiele werker geestelijke gezondheid in de wijk Dampoort in het kader van zorgzame buurten - 2024-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vanaf 1 juli 2018 is in Nieuw Gent een mobiel werker geestelijke gezondheid werkzaam. In december 2019, in juni 2020, en nogmaals in december 2023 werd de overeenkomst met PC Gent-Sleidinge voor deze mobiele werker verlengd tot 2025. Uit verschillende tussentijdse evaluaties van de Stad, samen met alle relevante partners in de wijk Nieuw Gent, werd aangetoond dat de mobiel werker positieve resultaten behaalde met de psychisch kwetsbare burgers in deze wijk op vlak van toeleiding naar de juiste zorg, dat de aanwezigheid van de mobiel werker een grote meerwaarde betekent voor werkingen uit de zorg- en welzijnssector en dat er een positieve evolutie is in de ervaringen van overlast, veroorzaakt door mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek. 

Daarom werd bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 beslist om 2 extra mobiele werkers in te zetten in wijken met een hoge concentratie aan bewoners met een psychische problematiek, het Rabot en de Watersportbaan. In 2020 en 2021 startten 2 fulltime equivalenten mobiele werkers geestelijke gezondheid op in de wijken Rabot, Watersportbaan en Gent Centrum. Hiervoor werden convenanten afgesloten met PC Karus, PC Dr. Guislain en het Pakt - vzw Groep Philippus Neri Geestelijke Gezondheidszorg.

Positieve evaluatie van deze methodiek leidde ertoe dat gezocht werd naar middelen voor uitbreiding en inzet in de wijk Dampoort. Hiervoor werd een dossier ingediend en goedgekeurd voor zorgzame buurten. De Stad ontving hiervoor gedurende 2 jaar een subsidie van 50.000 euro per jaar. Hiermee wordt van 1 mei 2022 tot februari 2024 het project "Bridging, een laagdrempelig wijknetwerk geestelijke gezondheid Dampoort" gerealiseerd, waarin  een mobiel werker geestelijke gezondheid de centrale pion is.  

Ook op Dampoort is de evaluatie van de inzet van deze methodiek zeer positief. Middelen en inzet over de verschillende wijken werden in het voorbij jaar herschikt wat de  mogelijkheid geeft ook op de Dampoort verder in te zetten met een mobiele werker GGZ. Daarenboven werd in januari bevestigd dat de middelen zorgzame buurten eenmalig voor 1 jaar verlengd worden met 28.000 euro.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het doel van deze subsidieovereenkomst is het ondersteunen van de Stad bij de uitvoering van haar beleid rond geestelijke gezondheid voor doelgroepen die een hoger risico hebben op een psychische aandoening en die meerdere drempels ervaren bij het zoeken naar psychologische hulpverlening. Bovendien willen we dat mensen met een psychische kwetsbaarheid meer kansen krijgen op een volwaardige deelname aan de maatschappij i.f.v. hun herstel. We verhogen daarom via allerhande initiatieven hun participatie aan activiteiten in de wijk en creëren samen met de wijkbewoners een veilige, warme plek voor hen, zonder uitsluiting. In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg, waarbij meer mensen met een psychische problematiek aanwezig zijn in de wijken, voornamelijk wijken met sociale hoogbouw, blijkt dit project een antwoord op een reële nood te bieden! 

De mobiele werker geestelijke gezondheid detecteert bewoners met een psychische kwetsbaarheid die tot nu toe onder de radar van de hulpverlening bleven, die de weg niet vinden naar zorg of die zelf geen hulpvraag (meer) hebben (zorgmijders). Hij/zij heeft als opdracht om vindplaatsgericht met de doelgroep aan de slag te gaan, via activiteiten in samenwerking met de werkingen op de wijk. De mobiele werker werkt aanklampend en bereikt net deze mensen die niemand anders bereikt. Door zijn/haar expertise en zijn/haar contacten met de geestelijke gezondheidszorg verkort hij/zij de lijnen tussen de wijk en de sector geestelijke gezondheidszorg. De mobiele werker is de brug tussen de dienst- en hulpverlening in de wijk en de sector geestelijke gezondheid.

Anderzijds speelt hij/zij ook een belangrijke rol in het netwerk van hulpverleners en sociale werkingen binnen de wijk. Hij/zij geeft advies en coaching op vlak van psychische kwetsbaarheid en hulpverlening, en bouwt een netwerk op dat samenwerkt met het oog op verhogen van de toegankelijkheid van zorg en op het uitbouwen van snelle schakels in de zorg (snelle en effectieve doorverwijzing). De mobiele werker zet activiteiten van onderuit op met de doelgroep en de wijkbewoners ter versterking van het herstel- en integratieproces.

Voor de financiering van deze overeenkomst wordt deels gebruik gemaakt van een inkomende subsidie zorgzame buurten. Het reeds lopende project kan voor 1 jaar verlengd worden en hiervoor wordt een eenmalige extra subsidie voorzien van 28.000 euro via Zorgzame Buurten van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaanderen. Bovenop deze subsidie stelt de Stad voor de totale duur van het project 120.130  euro ter beschikking om te voorzien in voldoende budget voor personeelsmiddelen. 

Gezien de bijzonder positieve evaluatie van het project, in inzet van de mobiele werker en de samenwerking met Gent Sleidinge kiezen we er voor de lopende overeenkomst te verlengen. Met deze overeenkomst engageert Psychiatrisch Gent Sleidinge, Fratersplein 9, 9000 Gent, zich om hun expertise in de geestelijke gezondheidszorg ter beschikking te stellen op de wijk Dampoort, via inzet van minimaal 4/5 FTE mobiele werker geestelijke gezondheid. 

Voor de realisatie van het project op de Dampoort wordt een addendum opgemaakt bij de 'subsidieovereenkomst van 18 december 2023 met Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw voor de organisatie van een aanloophuis en inzet van een mobiele werker in kader van geestelijke gezondheid op de wijk Nieuw Gent' - (besluit nummer 2023_GR_01027).

Het addendum voor de "Inzet van een mobiele werker geestelijke gezondheid in de wijk Dampoort in het kader van zorgzame buurten 2024 -2025" bij de overeenkomst met Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge voor het "organiseren van een aanloophuis en inzetten van een mobiele werker in het kader van geestelijke gezondheid op Nieuw Gent – 1/1/2024- 31/12/2025", gaat in op 01/03/2024 en eindigt op 31/12/2025.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Regie Gezondheid en Zorg (GRR)

Budgetplaats

 352140000

Categorie*

 E sub. - 6491000

Subsidiecode

niet_relevant

2024

90.549

2025

52.829,60
20264.752,07

Totaal

 148.130,67


Voorgestelde uitgaven

€ 148.130,67

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Regie, gezondheid en zorg 
Budgetplaats 352140000 
Categorie* 7405200 
Subsidiecode MVG.DZB 
2024 28.000 
Totaal 28.000 

Verwachte ontvangsten

€ 28.000,00

Activiteit

AC35214 Verhogen van het mentaal welbevinden

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum bij de "Subsidieovereenkomst voor het aanloophuis en het inzetten van een mobiele werker in het kader van geestelijke gezondheid in de wijk Nieuw Gent - 2024-2025" met Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw (PCGS vzw), nl. voor de periode van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2025 waarbij een extra subsidie van 148.130 euro wordt toegekend aan PCGS vzw voor uitbreiding van de werking en inzet van minimaal 4/5 FTE mobiele werker geestelijke gezondheid in de wijk Dampoort in het kader van het project zorgzame buurten.

Bijlagen