Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00122 - Overheidsopdracht van diensten - Doorrekeningen met strategische personenmodellen - Toetreding tot raamcontract van MOW - Bestek AB/2023/03 - Beslissing tot afname - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00122 - Overheidsopdracht van diensten - Doorrekeningen met strategische personenmodellen - Toetreding tot raamcontract van MOW - Bestek AB/2023/03 - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00122 - Overheidsopdracht van diensten - Doorrekeningen met strategische personenmodellen - Toetreding tot raamcontract van MOW - Bestek AB/2023/03 - Beslissing tot afname - Goedkeuring 2024_GR_00122 - Overheidsopdracht van diensten - Doorrekeningen met strategische personenmodellen - Toetreding tot raamcontract van MOW - Bestek AB/2023/03 - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 4°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het departement Mobiliteit & Openbare werken MOW heeft een raamovereenkomst opgesteld voor doorrekeningen met strategische personenmodellen, waaronder het regionale verkeersmodel Gent - Bestek AB/2023/03. In het kader van die raamovereenkomst kunnen gemeenten en/of vennoten toetreden. MOW heeft na een gunningsprocedure de raamovereenkomst gesloten met MINT nv, Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen. De raamovereenkomst startte op 01/01/2024 en loopt tot 31/12/2027.

De Stad Gent beschikte vroeger over een stedelijk verkeersmodel Gent, maar gezien dit model sterk verouderd is, worden doorrekeningen nu enkel nog uitgevoerd met het regionale verkeersmodel Gent. Dit regionale verkeersmodel is in eigendom van MOW, om die reden is het wenselijker toe te treden tot het raamovereenkomst van MOW.

Het regionale verkeersmodel Gent wordt ingezet bij doorrekeningen van verscheidene mobiliteitsscenario’s, waaronder impact van projectontwikkelingen - MER-studies, impact verkeersstromen bij circulatiewijzigingen, grootschalige wegenwerken, aanleg fietsinfrastructuur,…

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de toetreding goed te keuren tot de door het Departement Mobiliteit & Openbare werken (MOW) afgesloten raamovereenkomst  voor doorrekeningen met strategische personenmodellen.

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

 • Aanbestedende overheid: Departement Mobiliteit en Openbare werken - Beleid
 • Duur van de overeenkomst: 4 jaar, nl. van 1 januari 2024 tot 31 december 2027.
 • Wijze van prijsbepaling: Tegen prijslijst
 • Leiding en toezicht: Departement Mobiliteit en Openbare werken – Beleid, René Grispen
 • Algemene betalingsmodaliteiten: Vast te leggen in de bestelopdracht.

Tevens wordt goedkeuring gevraagd om gedurende de periode van de raamovereenkomst af te nemen op het bestek AB/2023/03 “Enkelvoudige raamovereenkomst in het kader van doorrekeningen met strategische personenmodellen” van MOW bij MINT nv, Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen, tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.


Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst

BMO

BMO – WMP Sint-Amandsberg

BMO – Muide Meulestede

Dienst 

Milieu en Klimaat

Budgetplaats

342820000

407740001

407710001

3535200PO - MER eigen projecten / 2200000 - GG terreinen

Categorie

E

E

E

I

Subsidiecode

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

2024

125.000,00 €

 

 

20.000,00 €

2025

125.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

 

2026

125.000,00 €

 

 

 

2027

125.000,00 €

 

 

 

2028

 

 

 

 

Totaal

500.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €


Toelichting bij de voorgestelde uitgaven:

De bedragen in de financiële bijlage betreffen de overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot raamovereenkomst in het kader van doorrekeningen met strategische personenmodellen van MOW - Bestek AB/2023/03.

De opgegeven prijzen zijn inclusief btw. Het bedrag van de btw wordt niet gerecupereerd.

De uitgaven zijn geschat.

Leveranciersgegevens: MINT nv, Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen (BE28 1030 1889 0820)


Voorgestelde uitgaven

€ 580.000,00

Overzicht van de inkomsten

niet van toepassing

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34282 Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot de door het departement Mobiliteit & Openbare werken (MOW) afgesloten raamovereenkomst met MINT nv, Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen, voor doorrekeningen met strategische personenmodellen - Bestek AB/2023/03 .

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

 • Aanbestedende overheid: Departement Mobiliteit en Openbare werken - Beleid
 • Duur van de overeenkomst: 4 jaar, nl. van 1 januari 2024 tot 31 december 2027.
 • Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst
 • Leiding en toezicht:  Departement Mobiliteit en Openbare werken – Beleid, René Grispen
 • Algemene betalingsmodaliteiten: vast te leggen in bestelopdracht.

Bijlagen

 • 02675_Bestek_MOW.pdf
 • 20240115_DOC_Financiële bijlage.docx