Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00137 - Subsidieovereenkomst voor het organiseren van een conferentie rond jongeren en publieke ruimte en bijkomend na-traject in het kader van European Youth Capital 2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00137 - Subsidieovereenkomst voor het organiseren van een conferentie rond jongeren en publieke ruimte en bijkomend na-traject in het kader van European Youth Capital 2024 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00137 - Subsidieovereenkomst voor het organiseren van een conferentie rond jongeren en publieke ruimte en bijkomend na-traject in het kader van European Youth Capital 2024 - Goedkeuring 2024_GR_00137 - Subsidieovereenkomst voor het organiseren van een conferentie rond jongeren en publieke ruimte en bijkomend na-traject in het kader van European Youth Capital 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Na de toekenning van de titel European Youth Capital aan Gent werden er gesprekken aangeknoopt met het kabinet van Minister Benjamin Dalle en de Afdeling cultuur, Jeugd en Media (CJM). Uit deze gesprekken bleek al snel dat de minister Ghent EYC wou ondersteunen, maar dat dit niet voor het basisprogramma zou zijn dat de Stad Gent al voorziet wat betreft European youth Capital.

Op vraag van de minister en de Afdeling CJM werd er gevraagd om nieuwe acties te ontwikkelen binnen het Ghent EYC programma gebaseerd op het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechten Beleidsplan (JKP, 2020-2024). Deze nieuwe acties werden reeds ingediend via 5 afzonderlijke subsidiedossiers die elk op zich een unieke link maken met het Vlaamse JKP en die nieuwe acties mogelijk maken binnen de totaliteit van het Gentse EYC 2024 programma. Deze werden goedgekeurd door het college.

Op 9 november 2023 keurde het college volgende goed: "2023_CBS_10681 Indiening voorstel subsidiedossier jaar Ghent European Youth Capital 2024 - organisatie van een congres rond kinderen en jongeren in de publieke ruimte".

In dit subsidiedossier wordt aangegeven dat de Vlaamse Overheid samen met de Stad Gent en Broei vzw een conferentie rond jongeren en publieke ruimte wil organiseren in 2024 ter gelegenheid van Gent European Youth Capital.  De afdeling Cultuur, Jeugd en Media kende deze projectsubsidie  toe op 14 december 2024.

Aanvullend geeft Vlaanderen nog 10.000 euro bovenop het aangevraagde bedrag ter realisatie van een na-traject in de publieke ruimte.  Dit zal plaatsvinden in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham (zie aanvullende samenwerkingsovereenkomst in bijlage).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Broei vzw is een jonge organisatie en een open huis, waarin jaarlijks geselecteerde organisaties (dit jaar op basis van de Gentse European Youth Capital  prioriteiten ENGAGE, EMPOWER & CARE) werken met jongeren tussen 16 en 30 jaar om te DOEN, DENKEN, EXPERIMENTEREN en MAKEN. 

Als Stad Gent stellen we voor om tijdens EYC een congres te organiseren dat de wereld van jeugdwerkers en jeugdonderzoekers verbindt met die van ontwerpers en ruimtelijk planners. We zien concreet verschillende niveaus om deze connectie te maken: van een klein object (bv een zitelement) tot de ruimtelijke ordening van Vlaanderen. Van individu over groep tot samenleving. Op die manier worden de uitdagingen die in het actieplan staan vertaald effectief omgezet in experimenten, in ontwerpen of in afgestemde visies. 

Meer concreet stellen we voor om volgende thema’s te behandelen aan de hand van lezingen, workshops, discussietafels, uitwisselingen en terreinbezoeken; we linken deze maximaal aan de ‘verklarende en bepalende elementen’ die in het actieplan worden geformuleerd:

 • Verstedelijking, infrastructuur en belang van groene ruimte:  Welke plek krijgen kinderen en jongeren in een steeds densere wijk of stad? 
 • Het klimaat robuust maken van onze publieke ruimte is dé uitdaging van het moment. Hoe linken we dit aan de noden van kinderen en jongeren: waar en hoe kunnen ze afkoelen, beschutting zoeken of gewoon blijven spelen?  
 • Veiligheid:  hoe zorgen we dat kinderen en jongeren op hun ritme de stad en hun eigen kunnen ontdekken, en hoe rijmen we dit met de steeds grotere vereisten op vlak van veiligheid? 
 • Mentale gezondheid: Druk binnen de publieke ruimte op kinderen en jongeren. Hoe richten we binnen-en buitenruimtes in zodat kinderen en jongeren ook tot rust kunnen komen en er gewoon zichzelf mogen zijn?  
 • Publiek en gedeeld karakter van de openbare ruimte: Verdichting van onze (stedelijke) publieke ruimte is onafwendbaar, hoe komen we tegemoet aan de noden van kinderen en jongeren binnen deze context.
 • Meer speelruimte vs minder restruimte.  De publieke ruimte wordt steeds complexer en vollediger  ingericht, waardoor steeds minder restruimte is, een restruimte die belangrijk is als vrijhaven voor kinderen en jongeren. Hoe anticiperen  we hier op  zodat kinderen en jongeren hier maximaal welkom blijven?  Wat kunnen jeugdsector en ontwerpers hier van elkaar leren?  

In samenspraak met de Vlaamse Overheid kiezen we voor Broei vzw als organiserende partner omdat zij de  capaciteit, ruimte, expertise en cateringmogelijkheden hebben om dit congres te organiseren. Het is de Gentse plek bij uitstek waar jongeren ‘hun ruimte’ kunnen vormgeven. Waar ontmoeten, mentaal welzijn, creatief maken of gewoon ‘zijn’ samenkomen.  

Broei heeft een knowhow opgebouwd in het creëren van tijdelijke  plekken en jongerenruimte in de stad. De werking van Broei zorgt sinds 2020 voor een nieuwe dynamiek in het jeugdlandschap van Gent. In het kader van Ghent EYC 2024 werden ze geselecteerd om de tijdelijke invulling van een oude loods Nieuwland in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham te coördineren.  Broei is niet  enkel een fijne werkvorm en  eventlocatie die in 2024 programmeert in lijn met de prioriteiten “engage, empower & care” van EYC,  Broei bevindt zich ook  in het hart van een dense wijk binnen het Gentse stedelijke weefsel, waar veel van de  reeds aangehaalde uitdagingen zichtbaar en voelbaar zijn.  

Aanvullend op het congres wil Broei een participatief en co-creatief natraject opstarten, dat kan resulteren in aanbevelingen en inzichten in kader van het nieuw uit te werken Jongeren Kansen Plan Naast samen denken op een congres, wil Broei echter ook doen.  Daarom zien ze het congres als startpunt van het traject “Plek voor jongeren in de stad”, waarbij ze via participatieve bouw- en doe-momenten in 2024 aan de slag gaan met jongeren in de publieke ruimte. Wat het wordt en welke vorm het aanneemt, laat men  over aan de jongeren en het participatieproces. Samen met STR.AAT, ConstructLab, KULeuven en Stadsbouwmeester Gent spreekt BROEI de ambitie uit om in 2024 een stem te geven aan jongeren in het stedelijk debat via een participatief traject op Europees niveau onder de noemer “Plek voor jongeren in de stad”.  Dit traject staat voor samen met de jongeren nadenken over een “leeftijdsvriendelijke stad” waar jongeren een plaats hebben en linkt aan het Vlaamse JKP.

Het congres en het na-traject linken ook aan het project "Jongeren maken de stad" van Team Stadsbouwmeester. 

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst  ter realisatie van een congres rond jongeren en publieke ruimte en bijhorend na-traject opgemaakt met Broei vzw, Geraard de Duivelstraat 1, 9000 Gent  voor de periode 2024, waarbij een subsidie wordt toegekend van 60.000 euro.

Overzicht van de uitgaven

Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar op MJP:

Budgetplaats 

Budgetpositie

Subsidiecode

2024

2024

409250000

6491000

VLA.EYC

54.000,00

6.000,00

Voorgestelde uitgaven

€ 60.000,00

Overzicht van de inkomsten

Volgende budgetten staan in het  MJP:

Budgetplaats 

Budgetpositie

Subsidiecode

2024

2024

409250000

7405200

VLA.EYC

54.000,00

6.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 60.000,00

Activiteit

PR40925 Organisatie Gent European Youth Capital 2024

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de 'subsidieovereenkomst ter realisatie van een congres rond jongeren en publieke ruimte en bijhorend na-traject in het kader van European Youth Capital 2024' met Broei vzw, Geraard de Duivelstraat 1, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

 • Subsidieovereenkomst
 • Besluit van de teamverantwoordelijke betreffende de toekenning van een projectsubsidie aan Stad Gent voor het begrotingsjaar 2023
 • Samenwerkingsovereenkomst na-trajectconferentie Ghent EYC
 • Besluit indiening voorstel subsidiedossier jaar Ghent European Youth Capital 2024 - organisatie van een congres rond kinderen en jongeren in de publieke ruimte