Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00134 - Gent2030 vzw - Ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00134 - Gent2030 vzw - Ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00134 - Gent2030 vzw - Ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring 2024_GR_00134 - Gent2030 vzw - Ontwerp van statutenwijziging - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, § 2, eerste lid.

Statuten van Gent2030 vzw.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad van 12 september 2022 heeft de oprichting van vzw Gent2030 en haar statuten goedgekeurd. Gent2030 vzw werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) op 18 oktober 2022 opgericht en de Stad Gent is stichtend lid.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De statuten van Gent2030 vzw worden na evaluatie van de organisatie van de vzw aangepast. De belangrijkste wijzigingen, naast vereenvoudigingen en verduidelijkingen, zijn:

- Het adres van de zetel wordt uit de statuten gehaald aangezien dit geen wettelijke vereiste meer is en op die manier voor een adreswijziging geen statutenwijziging meer nodig is.

- De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. De bepaling dat Gent2030 vzw van rechtswege wordt ontbonden indien Stad Gent niet de Europese culturele hoofdstad van 2030 wordt, wordt geschrapt. 

- Indien de voorzitter van de gemeenteraad geen bestuurder wordt, komt dit toe aan de ondervoorzitter van de gemeenteraad.

- De duurtijd van het mandaat van bestuurder wordt niet meer gekoppeld aan de toekenning van de titel van Europese culturele hoofdstad.

- De niet-ingevulde/toegepaste functies van Artistiek Coördinator en Directeur worden uit de statuten verwijderd.

- In geval dat een intern reglement wordt opgemaakt, wordt dit goedgekeurd door het bestuursorgaan.

- Er wordt verduidelijkt dat een dagelijks bestuur kan worden opgericht en dat dit niet verplicht is.

- De verplichting tot aanstelling van een commissaris wordt uit de statuten gehaald zodat Gent2030 vzw enkel een commissaris moet aanstellen indien het valt onder de wettelijke verplichting voorzien in het WVV. Daarnaast heeft Gent2030 vzw steeds de mogelijkheid om een bedrijfsrevisor aan te stellen zonder dat deze de titel van commissaris heeft.

- Er wordt verduidelijkt dat in geval van ontbinding en vereffening in één akte geen vereffenaar dient te worden aangesteld.

Gent2030 vzw legt het ontwerp van statutenwijziging ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Dit ontwerp van statutenwijziging wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan haar algemene vergadering.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed, het ontwerp van statutenwijziging van vzw Gent2030, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen