Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00147 - Open call: Beheerder Vierde Zaal in Gentbrugge - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00147 - Open call: Beheerder Vierde Zaal in Gentbrugge - Goedkeuring

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 37
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters
Stemmen tegen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00147 - Open call: Beheerder Vierde Zaal in Gentbrugge - Goedkeuring 2024_GR_00147 - Open call: Beheerder Vierde Zaal in Gentbrugge - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het aantal jongeren in Gent is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze toename heeft niet alleen geleid tot een levendiger nachtleven maar ook tot een groeiende vraag naar kwalitatieve infrastructuur voor events en de ondersteuning van jongeren bij het organiseren van events. 

Daarom lanceert de Jeugddienst van de Stad Gent een open call voor een beheerder van De Vierde Zaal in Gentbrugge.

Deze open call is een unieke kans om waardevol bij te dragen aan de ondersteuning van Gentse jongeren, jonge collectieven en organisatoren in Gent, en het Gentse nachtleven verder te ontwikkelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er wordt een beheerder gezocht voor de polyvalente zaal in de Driebeekstraat 2 (9050 Gentbrugge), gekend als de Vierde Zaal, met voeling voor de doelgroep (jongeren van 14 tot en met 30 jaar, jonge collectieven en organisatoren) en een affiniteit met het Gentse nachtleven. 

Van de beheerder worden volgende zaken verwacht:

  • Jongeren, jonge collectieven en organisatoren de kans en ruimte bieden om eigen events te organiseren en hen daarbij te begeleiden en te coachen.
  • Een optimaal gebruik van de infrastructuur, zorgen voor een dag -en een nachtinvulling. Een focus op het aanbieden van ruimte aan jongeren, jonge collectieven en organisatoren maar daarnaast ook aan het (lokale) socio-culturele middenveld van Gentbrugge/Ledeberg en Gent in het algemeen.
  • De zaal verhuren volgens een getrapte aanpak in 3 categorieën. De prijsvork wordt samen met de Jeugddienst bepaald, de prijzen worden gespiegeld aan die van andere jongerenontmoetingscentra van de Jeugddienst in Gent.

                 De categorieën:

Categorie 1: 

Door de Stad of Vlaamse overheid erkende jeugd(werk)initiatieven en studentenverenigingen; Initiatieven gesubsidieerd door de 'Alles Kan'-projectsubsidie of via andere subsidies voor jeugd verleend door de Stad onder de budgetten van de Jeugddienst; (niet-private) activiteiten georganiseerd voor en door jongeren (t.e.m. de leeftijd van 30 jaar).

Kunnen 12 maanden vooruit boeken.

Categorie 2: 

Andere Gentse verenigingen met werking/secretariaat/maatschappelijke zetel in Gent; erkend door de Stad Gent; sociaal-culturele verenigingen erkend of gesubsidieerd door Vlaamse Overheid en hun lokale afdelingen; scholen en onderwijsinstellingen; activiteiten betoelaagd door de Stad Gent (projectsubsidies, bv Samen aan Zet). Met buurtverenigingen wordt pro-actief gecommuniceerd over de beschikbaarheid van de zaal en de reservatiemogelijkheden in functie van een optimale invulling van de kalender.

Kunnen 6 maanden vooruit boeken.

Categorie 3: 

Derden (particulieren, bedrijven, niet-erkende Gentse verenigingen, verenigingen van buiten Gent, ‘de vriendenkring van…’ alle voorgaande).

Kunnen 3 maanden vooruit boeken.

          Daarnaast mag de beheerder, maximum twee keer per maand, eigen programmatie plannen in de zaal om inkomsten te realiseren voor de eigen vzw, de inkomsten moeten terugvloeien naar de werking die jongeren ondersteunt in het opzetten van en ervaring opdoen bij evenementen. 

          De beheerder voorziet een uitzondering op de reservatietermijn van categorie 2 waarbij vijf buurtgerichte of wijkgebonden initiatieven de zaal maximum 12 maanden vooruit kunnen boeken i.p.v. 6 maanden voor het organiseren van een ééndaags event dat zich richt op de buurt. Hierover gaat de beheerder in overleg met de Jeugddienst en de Wijkregisseur van Stad Gent tijdens de opmaak van het jaarplan.

  • Samen met de Jeugddienst en Dienst Preventie voor Veiligheid een safe(r) space* beleid uitwerken met acties die in lijn liggen met de vereisten van het quality nights label, het drugsbeleid van Stad Gent, de aanpak rond alcoholmisbruik,…

                    *Een safe(r) space is een ondersteunende, niet-bedreigende omgeving die openheid en respect stimuleert, evenals fysieke en mentale veiligheid. Een plek waar iedereen zich veilig kan voelen, een plek vrij van discriminatie. 

  • Samenwerken met de andere "bewoners" van de site in Gentbrugge (JH Asgaard, Buurtcentrum De Felix, Sporthal Driebeek). Op regelmatige basis een beheerdersoverleg houden met alle partners in functie van operationele coördinatie en afstemmen welke ruimtes meest optimaal voor welke gebruikers ingezet kunnen worden.
  • De infrastructuur klaarstomen voor polyvalent gebruik met als focus events georganiseerd voor en door jongeren. Dit gaat onder andere om verfraaiingswerken, vernieuwen van het technisch materiaal, aanvragen van de Vlarem II geluidsvergunning en dergelijke. Hiervoor wordt een investeringsbudget voorzien vanuit de Jeugddienst, zie puntje 4.2 voor de voorwaarden.

Met de gekozen kandidaat zal de Stad een subsidieovereenkomst afsluiten voor 1,5 jaar. Deze overeenkomst zal na de keuze van de kandidaat ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De subsididieovereenkomst is verlengbaar na positieve evaluatie en goedkeuring door de gemeenteraad.

De volledige open call wordt als bijlage toegevoegd aan dit besluit.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de open call voor een beheerder van de Vierde Zaal in Gentbrugge goed te keuren.

Activiteit

AC34400 Ondersteunen van projecten en evenementen van studenten en jongeren

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde open call: Beheerder Vierde Zaal in Gentbrugge.