Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00167 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Plaats van de vrouwen versterken' i.k.v. de subsidie van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - werkjaar 2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:28
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00167 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Plaats van de vrouwen versterken' i.k.v. de subsidie van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - werkjaar 2024 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 48
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00167 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Plaats van de vrouwen versterken' i.k.v. de subsidie van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - werkjaar 2024 - Goedkeuring 2024_GR_00167 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Plaats van de vrouwen versterken' i.k.v. de subsidie van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - werkjaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Ministerieel Besluit van 07/09/2023 tot toekenning van een facultatieve toelage van 50.000,00 euro aan elk van de vijf grote steden om de positie van de meisjes en vrouwen te versterken.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 7 september 2023 keurde de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid de projectoproep "De plaats van vrouwen in de vijf grote steden versterken" goed. Op 14 september werd een brief naar de 5 grote steden (Brussel-Stad, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi) verstuurd waarbij de inhoud van de subsidie concreet werd toegelicht. Via deze oproep wil men lokale projecten ondersteunen (1 project per stad) om de plaats van  meisjes en vrouwen in de stad te versterken. Het betreft een facultatieve en niet een structurele subsidie van maximaal 50.000 euro.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vzw Jong, die onder andere inzet op de doelgroep meisjes, heeft tijdens een verkennende fase onderzoek gedaan naar mogelijkheden om binnen de schoolmuren een vrijetijdsaanbod aan te bieden voor meisjes om de brug te maken naar het regulier vrijetijdsaanbod. Vzw Jong vertrekt vanuit hun eigen ervaring en expertise om deze groep te emanciperen en te versterken. We focussen op het weerbaar maken van kwetsbare meisjes, zodat zij zich beter kunnen wapenen tegen allerlei maatschappelijke uitdagingen. Zij worden immers vaker slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel geweld en intimidatie, discriminatie, etc.

Samen met vzw Jong willen we de actie verder ontwikkelen. We willen na de onderzoeksfase een concreet aanbod uitwerken en aanbieden aan deze doelgroep binnen de schoolmuren en de brug slaan naar het reguliere aanbod. Binnen het netwerk minderjarige vluchtelingen werd een dergelijke actie voor de doelgroep meisjes bevorderlijk geacht, maar kon men deze niet uitvoeren door een gebrek aan middelen. Deze subsidie biedt de Stad Gent, samen met vzw Jong, de mogelijkheid om de actie nu wel uit te werken en uit te voeren. 

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt met vzw Jong, met de focus op de uitbouw van acties op het terrein, voor het werkingsjaar 2024 - looptijd: van 01/02/2024 tot en met 30/11/2024.

Deze overeenkomst met JONG vzw wordt afzonderlijk opgemaakt van de lopende masterconvenant met JONG vzw, gezien het hier om een zeer beperkte en kortlopende subsidie gaat met een andere looptijd, doelstellingen, verantwoordingswijze en -timing,….enz. 


Overzicht van de uitgaven


Dienst*

PVV

Budgetplaats

3514700DE

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

FOD.MVV

2024

€ 45.000

2025

€ 5.000

Totaal

€ 50.000

 

Voorgestelde uitgaven

€ 50.000,00

Overzicht van de inkomsten

 

Dienst*

 PVV

Budgetplaats

 3514700DE

Categorie*

 E subs.

Subsidiecode

 FOD.MVV

2024

 € 45.000

2025

 € 5.000

Totaal

 € 50.000

 

Verwachte ontvangsten

€ 50.000,00

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Jong, met zetel Antwerpsesteenweg 195, te 9040 Sint-Amandsberg, voor het project "Plaats van de vrouwen versterken" in het kader van de subsidie van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - werkjaar 2024.