Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00127 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Addendum met betrekking tot de dienstverlening inzake digitalisering en ontsluiting van topstukken - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00127 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Addendum met betrekking tot de dienstverlening inzake digitalisering en ontsluiting van topstukken - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00127 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Addendum met betrekking tot de dienstverlening inzake digitalisering en ontsluiting van topstukken - Goedkeuring 2024_GR_00127 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent - Addendum met betrekking tot de dienstverlening inzake digitalisering en ontsluiting van topstukken - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, bekend als het Topstukkendecreet;
  • Het Decreet van 20 mei 2016 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel, zoals gewijzigd bij het Decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 ter uitvoering van het Decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 27 maart 2023 de samenwerkingsovereenkomst goed met meemoo betreffende de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent.

Archief Gent heeft in zijn collectie kunstwerken of erfgoedobjecten die op de Vlaamse Topstukkenlijst (hierna “topstukken”) staan, en wenst een beroep te doen op de meemoo-dienstverlening inzake de digitalisering en ontsluiting van topstukken.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Meemoo en de Stad Gent wensen afspraken vast te leggen met betrekking tot de meemoo-dienstverlening inzake de digitalisering en ontsluiting van topstukken, die aanvullend zijn op de afspraken van de bestaande samenwerkingsovereenkomst.

Deze bijkomende afspraken worden vastgelegd in een addendum dat gevoegd wordt bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst. 

Het addendum treedt in werking op datum van ondertekening en loopt voor onbepaalde duur, zoals de samenwerkingsovereenkomst zelf.

Activiteit

AC34198 Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum met betrekking tot de dienstverlening door vzw meemoo, Vlaams instituut voor het archief, met zetel te 9000 Gent, Ham 175, inzake de digitalisering en ontsluiting van topstukken uit de collectie van Archief Gent, waarbij dit addendum een aanvulling is bij de bestaande samenwerkingsovereenkomst met vzw meemoo voor de digitalisering, digitale instroom, bewaring, metadatering en ontsluiting van de collectie beeld en geluid van Archief Gent.