Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00118 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming voor de algemene jaarwerking 2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00118 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming voor de algemene jaarwerking 2024 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00118 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming voor de algemene jaarwerking 2024 - Goedkeuring 2024_GR_00118 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming voor de algemene jaarwerking 2024 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe Gemeentewet;
  • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Nieuwe Gemeentewet;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2023 betreffende de vaststelling van de begroting van de Politiezone Gent over het dienstjaar 2024.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming (KMD Gent), Noorderlaan 9 te 9000 Gent, nominatief opgenomen in de begroting 2024 van de Politiezone Gent, vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 19 december 2023.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming, bekend onder de naam Dierenasiel Gent, is een gevestigde waarde in Gent.

Aangezien wij als politiezone vaak beroep doen op de diensten van het dierenasiel voor onder andere het transport en opnemen van verloren, afgestane, in beslag genomen en achtergelaten honden en katten, wensen wij deze bevoorrechte partner te steunen.

De uitbetaling van een toelage van 3.000 EUR zal gebeuren na goedkeuring door de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE40 3900 2460 0063.

De vzw dient de subsidie te gebruiken voor haar algemene jaarwerking 2024.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Voormelde wet geeft tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan de Politiezone Gent.

Overzicht van de uitgaven

 Dienst  Politiezone Gent
 Budgetplaats  G.U. 33000PO/332-02
 Categorie  E subs.
 2024  € 3.000,00
 Totaal  € 3.000,00

Voorgestelde uitgaven

€ 3.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een structurele subsidie van 3.000,00 EUR aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming (KMD Gent), Noorderlaan 9 te 9000 Gent - nominatief opgenomen in de begroting 2024 van de Politiezone Gent, vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 19 december 2023 -  voor de algemene jaarwerking 2024.