Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00135 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Scala voor de werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:43
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00135 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Scala voor de werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 37
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters
Stemmen tegen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Caroline Persyn, Nikolaas Schuiten
Onthoudingen 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00135 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Scala voor de werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring 2024_GR_00135 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Scala voor de werkingsjaren 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst goed met Scala vzw (Dendermondsesteenweg 163-165, 9000 Gent) voor de  werkingsjaren 2020-2025. Daarin werd een jaarlijkse werkingssubsidie van 40.000 euro voorzien voor de algemene werking van Scala, die in de overeenkomst wordt omschreven "als een cultuurhuis voor amateur- en professionele culturele verenigingen van lokaal en bovenlokaal belang (en met een bijzondere focus op het Gentse volks- en amateurtoneel). Het theatergebouw Scala wil zich ontwikkelen tot een bronpunt, enerzijds voor buurtgebonden initiatieven, als onderdeel van een netwerk van (semi-)publieke locaties in de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg; en anderzijds voor het Gentse volks- en amateurtheater (en breder de podiumkunsten in het algemeen), in nauwe samenwerking en verbondenheid met de Minard".

In de Budgetopmaak 2024 die in december 2024 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, werd een eenmalige extra subsidie van  maximaal 100.000 euro voor Scala vzw goedgekeurd, om de organisatie extra ondersteuning te bieden in de transitie van de werking/exploitatie van het theatergebouw Scala tot een veelzijdig cultuurhuis. De toekenning van deze eenmalige extra subsidie wordt goedgekeurd via een addendum bij de bovenvermelde subsidieovereenkomst met Scala vzw, waarbij de modaliteiten en voorwaarden voor de uitbetaling van deze subsidie worden bepaald.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een addendum bij subsidieovereenkomst met vzw Scala (Dendermondsesteenweg 163-165, 9000 Gent) voor de werkingsjaren 2020-2025 opgemaakt, dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het addendum treedt in werking na goedkeuring ervan door de gemeenteraad en na ondertekening ervan door beide partijen.

Het ontwerp van addendum wordt voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Cultuurdienst
Budgetplaats 341130000
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2024100.000 EUR
Totaal 100.000 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 100.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Ongunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Scala (Dendermondsesteenweg 163-165 te 9000 Gent) voor de  werkingsjaren 2020-2025.


Bijlagen

  • Subsidieovereenkomst Scala vzw voor de werkingsjaren 2020 t.e.m. 2025
  • Addendum bij de subsidieovereenkomst met Scala vzw