Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00141 - Eredienst - Budget 2024 - reeks 4 van het eredienstbestuur V.P.K.B. Gent-noord - Stadstoelage - Kennisneming

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:06
Behandeld
Dit besluit handelt over een Origineel van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur. Deze heeft betrekking op V.P.K.B. Gent-noord voor het jaar 2024

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_GR_00141 - Eredienst - Budget 2024 - reeks 4 van het eredienstbestuur V.P.K.B. Gent-noord - Stadstoelage - Kennisneming 2024_GR_00141 - Eredienst - Budget 2024 - reeks 4 van het eredienstbestuur V.P.K.B. Gent-noord - Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 48;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Een eredienstbestuur dient jaarlijks een budget op te stellen op basis van het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan of wijziging ervan.

Het ontwerp van het budget 2024 van het eredienstbestuur V.P.K.B. Gent-noord werd besproken met de subsidiërende overheid i.c. de Stad Gent. Het voorgestelde budget overschrijdt de grenzen van de in het goedgekeurde meerjarenplan opgenomen bedragen niet.

Het budget werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijkt het financieel belang van de gemeente niet te schaden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

  • Het voorgestelde budget 2024 van het eredienstbestuur V.P.K.B. Gent-noord, waarbij een bijkomende exploitatietoelage van 37.877,20 EUR wordt gevraagd om de tekorten bij te passen, komt in aanmerking voor kennisneming.
  • Voor investeringen worden geen investeringswerken voorzien en wordt er bijgevolg geen investeringstoelage gevraagd.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* FAG 
Budgetplaats 347810000 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2024 37.877,20 
Totaal 37.877,20 

Voorgestelde uitgaven

€ 37.877,20

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het budget 2024 - reeks 4 van het eredienstbestuur V.P.K.B. Gent-noord waarbij tot herstel van het evenwicht van haar begroting een beroep wordt gedaan op een bijkomende exploitatietoelage voor een bedrag van 37.877,20 EUR

Artikel 2

Neemt kennis van het feit dat er bij het voorgestelde budget 2024 - reeks 4 van het eredienstbestuur V.P.K.B. Gent-noord geen investeringstoelage wordt gevraagd.


Bijlagen

  • Budget 24 VPKB Protestantse kerk Gent-noord rks 4