Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00126 - Vastgoedinformatieplatform - Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens en Reglement voor de ingebruikname - Goedkeuring - Reglement Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00126 - Vastgoedinformatieplatform - Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens en Reglement voor de ingebruikname - Goedkeuring - Reglement Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00126 - Vastgoedinformatieplatform - Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens en Reglement voor de ingebruikname - Goedkeuring - Reglement Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging 2024_GR_00126 - Vastgoedinformatieplatform - Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens en Reglement voor de ingebruikname - Goedkeuring - Reglement Retributie voor diensten van administratieve aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - Wijziging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

artikel 173, van de Grondwet; 

artikel 40, §3, van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

artikel 21, eerste lid, van het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

artikel 173, van de Grondwet; 

artikel 40, §3, van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

artikel 21, eerste lid, van het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vandaag vragen notarissen en vastgoedmakelaars informatie over onroerende goederen bij ons als lokaal bestuur op. Zo vinden wij het belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed. De laatste jaren zoeken we naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen en om personeelskosten op deze activiteit te besparen. Ook merken we dat onze actuele toepassing VIB2.0 einde levensduur geraakt.

Wij werken vandaag met alle andere gemeenten samen met Digitaal Vlaanderen om een Vastgoedinformatieplatform (VIP) te ontwikkelen. Zo is het Vastgoedinformatieplatform een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars. Wij kunnen via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen en de vastgoeddossiers ontsluiten.

Het proces voor de opbouw van het Vastgoedinformatieplatform is voor de Stad Gent pas echt van start gegaan in het najaar van 2022. De gemeenteraad van september 2023 heeft een goedkeuring gegeven voor aansluiting op het Vlaams Vastgoedinformatieplatform. Digitaal Vlaanderen heeft de verplichte start voor alle gemeenten op 15 januari 2024 gelegd. Op 21/12/2023 werd door het College van Burgemeester en Schepenen reeds een verwerkingsovereenkomst goedgekeurd, zodat de geplande toetreding op 15/01/2024 niet in het gedrang kwam. Op 22/12/2023 werd het VIP-decreet bekrachtigd waardoor Athumi de facturatie voor de gemeenten op zich kan nemen. 

Nu wordt aan alle gemeenten gevraagd om het reglement voor de ingebruikname goed te keuren. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onze motieven voor een snelle ingebruikneming van de Vastgoedinformatieplatform zijn de volgende:

  • de aanvragers wensen informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, centraal en gebundeld te ontvangen;
  • we vinden het belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed;
  • we zijn op zoek naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen;
  • het Vastgoedinformatieplatform is zo'n elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen, en uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;
  •  het Vastgoedinformatieplatform wordt beheerd door het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) zoals geregeld in het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;
  • we kunnen via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen in een product en we kunnen dit product met vastgoedinformatie ontsluiten;

Het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoedinformatie en het samenvoegen van deze vastgoedinformatie in een product, op verzoek van aanvragers brengt voor ons een administratieve last en bijhorende kost met zich mee waardoor dat we eerder al hebben geopteerd via een retributie de kost voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie via producten op de aanvrager te verhalen. 

Het is nu wel nodig dat we ons retributiereglement wijzigen om in overeenstemming te zijn met het VIP-decreet en de toepassingsbepalingen. De collega's van het Team Belastingen van het Departement Financiën hebben ons hierover geadviseerd. Vandaar dat in het reglement een artikel ‘vrijstellingen’ wordt ingevoegd dat vooral diverse overheidsinstanties oplijst. Doorgaans zijn deze al vrijgesteld door andere hogere regelgeving. Voor de uniformiteit in het kader van de uitrol van het VIP-decreet worden zij toch allemaal opgenomen in het retributiereglement. 

Het artikel ‘inning’ wordt hierdoor hernummerd naar artikel 5. Aan dit artikel wordt toegevoegd dat de retributie voor de VIP-inlichtingen in naam en voor rekening van Stad Gent wordt geïnd door Athumi. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten. 

Onder meer de bijkomende clausules rond self-billing en facturatie in het VIP-decreet vereisen dat het reglement voor ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform wordt goedgekeurd en dat de toetredingsovereenkomst als bijlage daarvoor wordt ondertekend.

Activiteit

AC34269 Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Toetredingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Vastgoedinformatieplatform, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed het reglement voor de ingebruikname van het Vastgoedinformatieplatform, zoals gevoegd in bijlage. 

Artikel 3

Keurt goed de wijziging van het retributiereglement voor diensten van administratieve aard van het departement Stedelijke Ontwikkeling met de invoeging van een nieuw artikel 4 vrijstellingen

Van de retributie zijn vrijgesteld:

§ 1. externe overheden en overheidsinstanties als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

§ 2. Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022; 

§ 3. lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

§ 4. gerechtelijke overheden; 

§ 5. hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones; 

§ 6. politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 

en de hernummering van het artikel 4 inning naar artikel 5 inning.  


Bijlagen