Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00165 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van Stad Brugge - Raamovereenkomst ICT Infrastructuur - Perceel 4. Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning - Beslissing tot afname - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00165 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van Stad Brugge - Raamovereenkomst ICT Infrastructuur - Perceel 4. Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00165 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van Stad Brugge - Raamovereenkomst ICT Infrastructuur - Perceel 4. Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning - Beslissing tot afname - Goedkeuring 2024_GR_00165 - Overheidsopdracht van diensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van Stad Brugge - Raamovereenkomst ICT Infrastructuur - Perceel 4. Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning - Beslissing tot afname - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Nieuwe Gemeentewet, artikel 234 en 236

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Wet inzake overheidsopdracht van 17 juni 2016

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het domein toepassingen zijn er de laatste jaren heel wat veranderingen doorgevoerd binnen de Politiezone Gent. We hebben eigen toepassingen, toepassingen die we aankopen bij leveranciers via raamcontracten of overheidsopdrachten of toepassingen die we gebruiken van partners (Stad Gent, Federale Politie, Politiezone Antwerpen, Justitie,…). Al deze toepassingen hebben een eigen manier van inloggen en soms een aparte toegangscontrole. Eén van onze maatregelen binnen de Politiezone Gent in het kader van de ICT-security is het stroomlijnen van alle processen rond het inloggen in applicaties. Dit gaat over de verschillende domeinen, van sensibiliseren van medewerkers over technische maatregelen of aanpassingen naar controle en logging.

Om deze maatregel in het kader van ICT-security te kunnen vormgeven hebben we nood aan een bijkomend centraal component die alle aanmeldingen in de verschillende applicaties kan beheren en sturen. Op die manier creëren we in feite één toegangspoort tot de verschillende applicaties. Binnen die ene toegangspoort kunnen we dan regels en intelligentie toepassen zodat alles aanmeldingen volgens hetzelfde uniforme stramien verlopen. Tevens biedt het systeem ook de mogelijkheid om voor iedere gebruiker binnen de Politiezone Gent één unieke toegangsbadge te bouwen die is samengesteld op basis van heel wat parameters (functie, graad, extra rollen,…) en die samenwerkt met die grote unieke toegangspoort. Op die manier krijgen we volledig vat op wie wanneer aan welke toepassing kan en dus ook aan de bijhorende achterliggende data in de toepassing.

Hiervoor dient een identiteitsprovider in de IT-omgeving van de Politiezone Gent geïntegreerd te worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 19 november 2018 gunde het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge de raamovereenkomst ICT, meer bepaald perceel 4: consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning aan de firma Cronos Public Services nv, Veldkant 33A, 2550 Kontich.

Gelet op het voormelde, lijkt het opportuun om gebruik te maken van de opdracht 'Raamovereenkomst ICT infrastructuur - perceel 4: consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning' van de stad Brugge.

Een eerste bestelling op basis van deze overeenkomst wordt meteen voorzien.

Hiervoor werd een prijsofferte opgevraagd bij de firma Cronos Public Services nv. 

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* Politiezone Gent
Budgetplaats 3300000/733-60 
Categorie* I
2024 94.608,69 EUR
Totaal 94.608,69 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 94.608,69

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding tot de raamovereenkomst ICT Infrastructuur van de stad Brugge meer bepaald tot het perceel 4, consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning.

Volgende bepalingen zijn van toepassing op de raamovereenkomst:

Aanbestedende overheid: De stad Brugge treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale voor o.m. de Vlaamse lokale overheden

Duur van de overeenkomst: Deze opdracht werd gesloten op 7 december 2018,  eindigde op 31 december 2023 maar werd nog 1 maal stilzwijgend verlengd tot uiterlijk 31 december 2024.

Wijze van prijsbepaling: Tegen prijslijst


Bijlagen

  • Sluitingsbrief perceel 4 Consultancy software (1).pdf