Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00178 - Overheidsopdracht van Diensten - Europees Incasso – Eerste fase - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00178 - Overheidsopdracht van Diensten - Europees Incasso – Eerste fase - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00178 - Overheidsopdracht van Diensten - Europees Incasso – Eerste fase - Oproep tot deelneming - Goedkeuring 2024_GR_00178 - Overheidsopdracht van Diensten - Europees Incasso – Eerste fase - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op zitting van 23 oktober 2023 goedkeuring gegeven in het aanstellen van dienstverleners voor de uitvoering van incasso t.a.v. Nederlandse, Franse en Duitse kentekenhouders.

Deze opdrachten komen ten einde in de zomer van 2024 na verbruik van het vooropgestelde budget voor dienstverlening.

Om de continuïteit  m.b.t. het buitenlander-incasso als beleidsinstrument na te streven, de aanzienlijke stroom van buitenlandse incasso-inkomsten te continueren en gelet op het positieve nettoresultaat dat behaald wordt op basis van de huidige overeenkomst, vragen we de goedkeuring om aan te vangen met de selectie voor een Europese opdracht tot dienstverlening op het vlak van Europese incasso volgens de opgestelde selectieleidraad en dit met een uitbreiding tot 27 landen in Europa. 


De aanbestedende overheid doet beroep op deze procedure wegens specifieke omstandigheden die het gebruik van onderhandelingen mogelijks noodzakelijk maken en die verband houden met de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s. 

De beoordeling van de deelnemers gebeurt op basis van de in het selectieleidraad bepaalde criteria.

Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is het aangewezen om zo snel mogelijk te starten met de publicatie van het selectieleidraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling

In deze procedure gebeurt de selectie van de kandidaten en het voeren van de onderhandelingsprocedure in twee stappen.

Overzicht van de uitgaven

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw. 

Onderstaande bedragen werden reeds voorzien op de budgetsleutels van de kerndiensten. 

Dienst* Stad Gent Milieu en Klimaat
(LEZ) 
IVA Mobiliteitsbedrijf autovrij gebied (GAS4)  IVA Mobiliteitsbedrijf straatparkeren (PARK)
Budgetplaats 352590100  3536801G4 348060900 
Categorie* E E
Subsidiecode NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT
NIET_RELEVANT
2024 € 1.337.079  € 540.935  € 98.606 
2025 € 1.239.472  € 501.447  € 91.408 
2026 € 1.276.657  € 464.841  € 84.735 
2027 € 1.183.461  € 430.908  € 78.549 
Totaal € 5.036.669  € 1.938.131  € 353.298 


Aangezien de uitgaven worden gerealiseerd op basis van de gerealiseerde ontvangsten zal, uitgaande van een ingeschat maximaal scenario, een uitgavenbudget vereist zijn van 17,7 mio euro. 

De maximale waarde van de opdracht over 4 jaar  over de verschillende percelen voor zowel LEZ, GAS4 en PARK wordt geraamd op:

 

Per jaar

4 jaar

PERCEEL 1: Nederland

€ 355.666,31

€ 1.422.665,24

PERCEEL 2: Frankrijk

€ 698.269,14

€ 2.793.076,56

PERCEEL 3: Duitsland

€ 1.226.765,96

€ 4.907.063,84

PERCEEL 4: Verenigd Koninkrijk en Ierland

€ 393.253,98

€ 1.573.015,92

PERCEEL 5: Midden Europa

€ 473.210,71

€ 1.892.842,84

PERCEEL 6: Noord Europa

€ 522.773,48

€ 2.091.093,92

PERCEEL 7: Zuid Europa

€ 761.780,04

€ 3.047.120,16

TOTAAL percelen 1 tem 7

€ 4.431.719,62

€ 17.726.878,48


In het meerjarenplan is het maximale uitgavenbudget gefinancierd. Deze zijn momenteel globaal opgenomen in het meerjarenplan zowel via de afzonderlijke rubrieken van de dossiergroepen (zie tabel hierboven) alsook via een balanspost op budgetsleutel 3512800IK – 6470000. 

Voorgestelde uitgaven

€ 17.726.878,48

Overzicht van de inkomsten

Onderstaande bedragen werden reeds voorzien op de budgetsleutels van de kerndiensten: 

Dienst* Dienst Milieu en Klimaat (LEZ)  IVA Mobiliteitsbedrijf autovrij gebied (GAS4) IVA Mobiliteitsbedrijf straatparkeren (PARK)
Budgetplaats 352590100  3536801G4 348060900
Categorie* E E
Subsidiecode NIET_RELEVANT NIET_RELEVANT
NIET_RELEVANT
2024 € 3.288.092  € 1.260.589  € 227.809 
2025 € 3.009.282  € 1.134.530 € 205.028 
2026 € 3.009.282  € 1.021.077 € 184.525 
2027 € 2.758.354  € 918.969  € 166.073 
Totaal € 12.065.010   € 4.335.165  € 783.435 


De tabel bevat de minimale ontvangstenbudgetten (in tegenstelling tot de maximale uitgavenbudgetten hierboven) en kunnen budgettair steeds overschreden worden indien een maximaal scenario gerealiseerd zou worden. Deze opdracht is specifiek in die zin dat de uitgaven berekend zullen worden op basis van de gegeneerde ontvangsten en steeds leiden tot een gegarandeerd positief netto resultaat op het meerjarenplan

Verwachte ontvangsten

€ 17.183.610,00

Activiteit

AC35228 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Stedelijke ontwikkeling, het departement Bedrijfsvoering en het IVA Mobiliteitsbedrijf

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de oproep tot deelneming aan de overheidsopdracht van Diensten - Europees Incasso - Oproep tot deelneming - Selectieleidraad -  en stelt vast het bij dit besluit gevoegde selectieleidraad.

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.