Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00139 - Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:31
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00139 - Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023 - Kennisneming

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 38
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Nikolaas Schuiten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00139 - Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023 - Kennisneming 2024_GR_00139 - Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023 - Kennisneming

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • De statuten (artikel 4.6) van de kwaliteitskamer Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 2021 .

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De functie-omschrijving van de stadsbouwmeester zoals vastgelegd bij de principebeslissing voor de aanstelling van een stadsbouwmeester, goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 januari 2017.
  • De statuten (artikel 4.6) van de kwaliteitskamer Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de zitting van de gemeenteraad op 23 januari 2017 werd beslist om een stadsbouwmeester aan te stellen die de beoogde architecturale kwaliteit als belangrijke pijler van Gent zou bewaken en stimuleren. Een van de taken van de de stadsbouwmeester omvatte het opmaken van een jaarverslag over het verloop van de opdracht. Op de zitting van de gemeenteraad op 29 maart 2021 werd beslist om niet elk jaar, maar om de cyclus van drie jaar, te rapporteren over de werking van de kwaliteitskamer en het gehanteerde advieskader aan het college en de gemeenteraad. Dit omdat resultaten en inzichten binnen het werkveld van de stadsbouwmeester zich niet laten vatten in een termijn van een jaar, en de werklast te hoog zou zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De stadsbouwmeester rondde op 31 oktober 2023 het eerste mandaat af. Omdat de driejaarlijke rapportering van de kwaliteitskamer samenvalt met het einde van dit mandaat, wordt nu een grondige rapportage ter kennisname voorgelegd over de integrale werking van de stadsbouwmeester.

Activiteit

AC35489 Organiseren werking Advieskamer

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 'Samen Stad Gebouwd. Bouwmeesterrapport 2017 - 2023'.


Bijlagen

  • 20240124_NO_Bouwmeesterrapport Samen Stad Gebouwd