Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00159 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen van ICT-consulent (niveau B) - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 19:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00159 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen van ICT-consulent (niveau B) - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 47
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00159 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen van ICT-consulent (niveau B) - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring 2024_GR_00159 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 2 betrekkingen van ICT-consulent (niveau B) - dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, eerste lid, 118, laatste lid, en 121;
  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, in het bijzonder titel II, hoofdstuk IV;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder artikel IV.I.37, tweede en derde lid;
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent;
  • Gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2022 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent; 
  • Gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2023 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent;
  • Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2023 houdende de aangepaste personeelsformatie van de Politiezone Gent;
  • Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2024 houdende de aangepaste personeelsformatie van de Politiezone Gent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Informatie- en Communicatietechnologie van Politiezone Gent is onderverdeeld in drie teams, nl. team bedrijfstoepassingen, team ondersteuning en infrastructuur en team administratie. 

Binnen het team ondersteuning en infrastructuur zijn de 'medewerkers servicedesk' een belangrijke schakel om de dienstverlening naar en ondersteuning van iedere collega van de zone te garanderen. De 'medewerkers servicedesk' werken bovendien in een permanentierol waardoor een volledige bezetting van dit team noodzakelijk is.

Recentelijk kende het team ondersteuning en infrastructuur echter heel wat verloop. Hierdoor zijn er thans 2 betrekkingen vacant.

Om een goede werking van bovenvermeld team van de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie te verzekeren, dienen deze betrekkingen van ICT-consulent (niveau B) dan ook zo snel mogelijk opnieuw te worden ingevuld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op het voorgaande, wenst Politiezone Gent 2 betrekkingen van ICT-consulent (niveau B) binnen de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie via een dringende, externe contractuele werving te begeven. In het raam van een dringende, externe contractuele werving wordt aan de geschikte kandidaten een contract van één jaar aangeboden. Nadat de functies contractueel zijn ingevuld, moeten deze worden opengesteld in een navolgende mobiliteitscyclus.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de jaarlijkse brutoloonkost gebeurt op basis van de begrotingstool van SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie):

aantal en graad

Jaarlijkse bruto loonkost

2 ICT-consulenten (niveau B)

€ 128.550,94 (= 2 x € 64.275,47) 

Voorgestelde uitgaven

€ 128.550,94

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring via externe, contractuele werving om dringende redenen van 2 betrekkingen van ICT-consulent (niveau B) bij de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie van Politiezone Gent. Hierbij wordt een arbeidsovereenkomst met een duurtijd van 1 jaar aangeboden.