Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_GR_00151 - Aanduiding van vertegenwoordigers van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 21:22
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele; Nikolaas Schuiten; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GR_00151 - Aanduiding van vertegenwoordigers van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Anton Vandaele, Nikolaas Schuiten, Mieke Hullebroeck, Liesbet Vertriest
Stemmen voor 48
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Anton Vandaele, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Nikolaas Schuiten, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GR_00151 - Aanduiding van vertegenwoordigers van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad - Goedkeuring 2024_GR_00151 - Aanduiding van vertegenwoordigers van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 386
  • De statuten van Voetbal in de stad vzw, artikel 12 § 3

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Aan de gemeenteraad van februari 2024 wordt de statutenwijziging van de vzw Voetbal in de stad ter goedkeuring voorgelegd. Dit ontwerp van statutenwijziging wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan haar algemene vergadering van 20 maart 2024.

Ten gevolge van deze wijziging van de statuten dringt een aanpassing van de vertegenwoordiging van het lid Stad Gent in de algemene vergadering zich op.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 12 §3 van de statutenwijziging bepaalt dat het lid Stad Gent in de algemene vergadering wordt vertegenwoordigd door 5 vertegenwoordigers allen aangeduid door de gemeenteraad. 

De Stad Gent wenst op basis hiervan 5 vertegenwoordigers (natuurlijke personen) aan te duiden in de algemene vergadering.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aanduiding van Sofie Bracke, lid van het college van burgemeester en schepenen, als vertegenwoordiger van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad.

Artikel 2

Keurt goed de aanduiding van Nicolas Vanden Eynden, gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad.

Artikel 3

Keurt goed de aanduiding van Bert Misplon, gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad.

Artikel 4

Keurt goed de aanduiding van Stijn De Roo, gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad.

Artikel 5

Keurt goed de aanduiding van Pascal Verbeke als vertegenwoordiger van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van de vzw Voetbal in de stad.

Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17 december 2018, 21 oktober 2019 en 21 juni 2021.