Terug gemeenteraad

Mon 26/02/2024 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • Opening zitting

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  Het stemsysteem is gebaseerd op de badges. De badges registreren de aanwezigheid. Dus raadsleden moeten hun badge uithalen als ze de zaal (even) verlaten. Alleen als de badge inzit voor de stemming wordt geopend, kan een raadslid stemmen.

Beheer agenda

Af te voeren punt

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot diverse raamovereenkomsten van het VEB ten behoeve van diverse diensten van de Stad Gent en het OCMW.

  1. Opmaak van duurzame vastgoedstrategie en ondersteuning bij uitvoering (2022_HFB_MPMO_97100)
  2. Levering, plaatsing en exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen (2022_HFB_OP_98746)
  3. Raamovereenkomst Aanneming – HVAC/SWW (EE_2019_0_010)
  4. Raamovereenkomst Aanneming - Relighting (EE_2019_0_012)
  5. Raamovereenkomst Regeltechnische optimalisatie (EE_2020_0_023)
  6. Raamovereenkomst Aanneming – Gebouwschil (EE_2021_0_024)
  7. Raamovereenkomst Licht als een Dienst (EE_2021_0_026)
  8. Raamovereenkomst Monitoring als een Dienst (EE_2022_0_028)
  9. Raamovereenkomst Stroomafnameovereenkomst (EE_2022_0_029)
  10. Raamovereenkomst Studies (EE_2022_0_033)
  11. Raamovereenkomst Energieprestatiecertificaten (EE_2023_0_034)
  12. Raamovereenkomst PV-Panelen (EE_2023_0_036)

  Voor elk apart project dat wordt opgestart door de diverse diensten binnen de Stad Gent/OCMW Gent in het kader van deze raamovereenkomsten zal het project en het te besteden budget ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan.

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Dienst Vastgoed
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Groendienst
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Economie
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Voetbal in de stad vzw, opgericht als OCMW-vereniging (vereniging voor sociale dienstverlening) goed te keuren. Stad Gent is stichtend lid.

  De statutenwijziging van Voetbal in de stad vzw wordt voorgesteld omdat:

  - de vzw zich moet conformeren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

  - KAA GENT een naamloze vennootschap is geworden waardoor Voetbal in de stad vzw geen OCMW-vereniging in vzw-vorm meer kan zijn aangezien enkel rechtspersonen zonder winstoogmerk lid kunnen zijn van een vereniging voor sociale dienstverlening. Voetbal in de stad vzw wordt daarom een 'gewone' vzw.

  - het van deze gelegenheid gebruik heeft gemaakt om een intensieve visie-oefening te organiseren.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Gent2030 vzw goed te keuren. Stad Gent is stichtend lid.

  De statutenwijziging wordt voorgelegd na een evaluatie van de organisatie van de vzw.

Dienst Bestuursondersteuning
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 2
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen
Bedrijfsvoering - Archief
Archief Gent
Departement Financiën
Team Organisatie en Omgeving
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oproep tot deelneming goed te keuren aan de overheidsopdracht diensten - Europees Incasso - Oproep tot deelneming - Selectieleidraad, met als procedure de mededingingsprocedure met onderhandeling en een totale raming van € 14.650.312,79  + € 3.076.565,69 btw = € 17.726.878,48. Tevens wordt gevraagd om het selectieleidraad  vast te stellen.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst

Actualiteitsdebat over het SUV-beleid en parkeertarieven

A-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester
Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst

Bureau - interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit en motie

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering