Terug gemeenteraad

ma 24/06/2024 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Beheer agenda

Hoogdringende punten

Af te voeren punt

Te verplaatsen punten

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Back-office - Payroll
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 26 juni 2024 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeergebouwen
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Projectbureau Ruimte
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • de nieuwe graad adjunct-algemeendirecteur in te voeren;
  • een nieuwe salarisschaal vast te stellen voor de nieuwe graad van adjunct-algemeendirecteur.

  Het college geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Departement HR - Selectie
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2024.

  Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Academiereglement van de academie voor Podiumkunsten Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2024.

  Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Academiereglement van de Academie voor Beeldende Kunst Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2024.

  Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd

  • de huishoudelijke reglementen voor respectievelijk het stedelijk internaat Gent Henri Story, afdeling Olijfstraat, het stedelijk internaat Gent Henri Story, afdeling Steenakker en het stedelijk internaat Gent, afdeling Pollepelstraat, zoals goedgekeurd door het hoofd IVA Stedelijk Onderwijs Gent op 3 juli 2019, met ingang van 1 juli 2024 op te heffen;
  • de huishoudelijke reglementen voor respectievelijk het internaat Pollux en het internaat Kastanje en Kastanje+ met ingang van 1 juli 2024 goed te keuren.
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Dienst Werk en Activering (WS)
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een zesde reeks afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst voor het wijk-werken in Gent goed te keuren:

  • Trainen en/of oppas van politiehonden 
  • Hulp bij administratieve taken, bij onthaal en telefoonpermanentie
  • (Hulp bij) Kassawerk 
  • Administratieve hulp in bibliotheken 
  • Administratieve hulp - thuiswerk 
  • Groenonderhoud
  • Dierenhokken reinigen en kleine herstellingen doen 
  • Onderhoud en herstelling van fietsen
  • Onderhoudsklussen zoals  straatmeubilair en monumenten
  • Opruimen van puin 
  • Hulp bij magazijnwerk 
  • Hulp bij vervoer van materiaal/goederen 
  • Activiteiten in het kader van dierenbescherming 
  • Afval naar het containerpark brengen 
  • Bedelen van mailingen
  • Bedeling producten/voedselpakketten 
  • Helpen bij het inzamelen en sorteren van kledij, meubelen en voedsel in functie van armoedebestrijding 
  • Hulp bij fietslessen
  • Hulp bij recepties en protocollaire activiteiten 
  • Hulp bij speleotheek/cafetaria/sociaal restaurant 
  • Hulp en ondersteuning aan het lokaal toerisme 
  • Logistieke steun in lokaal dienstencentrum/serviceflatgebouw 
  • Logistieke steun voor activiteiten die georganiseerd worden voor senioren 
  • Plaatsen afvalcontainers/ruimen zwerfvuil
  • Naaiwerk
  • Toezicht in musea/kerk 
  • Assistentie/begeleiding bij vervoer van personen 
  • Begeleiding bij (computer)lessen 
  • Bijstand als niet-beëdigde tolk 
  • Dieren verzorgen 
  • Hulp bij begeleiding van zieken of kinderen of kansarme doelgroep
  • Hulp bij lokaal opvanginitiatief en crisiswoningen 
  • Hulp bij spelbegeleiding/speelpleinwerking
  • Afval naar het containerpark brengen voor particuliere gebruiker
  • Home-sitting bij afwezigheid particuliere gebruiker
  • Huishoudelijke ondersteuning bij kwetsbare particuliere gebruiker
  • Hulp bij verhuis bij particuliere gebruiker
  • Meubelpakket monteren voor particuliere gebruiker
Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Cultuurdienst
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Staf Bedrijfsvoering
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Staf
Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst met meerdere ontwerpteams architectuur - Stadsgebouwen (perceel 1 – kleine architectuuropgaves & perceel 2 – grote architectuuropgaves)  ASL 22.004 met als procedure mededingingsprocedure met onderhandeling.

  Het betreft een raamovereenkomst voor een ontwerperspoule, op basis waarvan gedurende een looptijd van vier jaar, deelopdrachten worden gegund via mini-competitie. De Stad treedt voor de plaatsing van deze raamovereenkomst bovendien op als aankoopcentrale in naam en voor rekening van andere aanbesteders (opgelijst in het bestek).

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college  met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om begrip “dagelijks bestuur” uit te breiden naar de goedkeuring van de procedure en voorwaarden van elke deelopdracht (minibestek) in uitvoering van voormelde raamovereenkomst 

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Departement Facility Management
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Fiets
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het vijfde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw De Fietsambassade Gent goed te keuren betreffende de omzetting van de loonkost van ter beschikking gestelde personeelsleden naar werkingstoelagen, indexatie van werkingstoelagen, twee besparingsrondes, de bijkomende toelagen voor inpandige en bemande fietsenparkings tijdens de Gentse Feesten en de bijkomende toelagen in het kader van het actieplan vervoersarmoede, namelijk voor de verdere ondersteuning van de fietstaxidienst en de verkoop van tweedehandsfietsen aan kansentarief.

Dynamische Toegang 3
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen' te wijzigen, met ingang van 1 juli 2024.

  Er wordt een optimalisatie doorgevoerd aan het vergunningenbeleid: vergunninghouders, die een vergunning met bezoekersrechten hebben, kunnen een nummerplaat registreren tot en met de eerstvolgende werkdag na de dag van het binnenrijden van het autovrij gebied.
  Daarnaast wordt de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten geschrapt als bewijsstuk bij de aanvraag van een vergunning als marktkramer en wordt de benaming van het bewijsstuk, dat gebruikt wordt voor de aangifte van adreswijziging, aangepast.
  Verder wordt er een geactualiseerde kaart van het autovrij gebied toegevoegd.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Groendienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Huishoudelijk reglement begraafplaatsen te wijzigen, omwille van het op 9 februari 2024 goedgekeurde Decreet tot wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en omwille van een aantal beperkte noodzakelijke aanpassingen, met inwerkingtreding op 1 juli 2024 en op 1 september 2024 (enkel voor artikel 17).

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Welzijn en Samenleving
Outreachend werken, Asiel en Vluchtelingen - Buurtstewards
Lokaal sociaal beleid
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 26 juni 2024 om 14 uur van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw De Fietsambassade Gent.
  • het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw De Fietsambassade Gent die plaatsvindt op 26 juni 2024 om:
   • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te onderteken en in het algemeen, het nodige te doen.
   • deel te nemen aan elke latere algemene vergaderingen met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van EVA vzw De Fietsambassade Gent goed te keuren.

  Een statutenwijziging van EVA vzw De Fietsambassade Gent wordt voorgesteld om in het bestuursorgaan een vertegenwoordiger van de Gentse fietssector op te nemen, als onafhankelijk bestuurder. Tevens wordt voorgesteld om het jaarlijks maximumbedrag van 50.000 naar 75.000 euro op te trekken voor A-leden. Aangezien een statutenwijziging zich daardoor opdrong werden de statuten verder verduidelijkt met bepalingen over de mogelijkheid tot schriftelijke vergaderingen en vergaderingen op afstand. Tevens werd verduidelijkt dat in geval van ontbinding en vereffening in 1 akte geen vereffenaars moeten worden aangesteld.

 • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van Ivago die plaatsvindt op woensdag 26 juni 2024 om 17u15 in het stadhuis te Gent, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 2 juli 2024 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Amal en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 27 juni 2024 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Business Improvement District Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Dienst Bestuursondersteuning
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering

A-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd