Terug
Gepubliceerd op 27/05/2024

2024_GR_00495 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2023 - Vaststelling

commissie voor het budget
wo 19/06/2024 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2024_GR_00495 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2023 - Vaststelling 2024_GR_00495 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2023 - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 176 en 260 tot en met 262;
 • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van lokale en de provinciale besturen, in het bijzonder Titel 2, Hoofdstuk 3.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De financieel beheerder heeft de boekhouding van het dienstjaar 2023 afgesloten.

  Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus is de jaarrekening meer een inhoudelijk document geworden.

  • De jaarrekening geeft een antwoord op de vraag in welke mate de prioritaire beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in het budget werden gerealiseerd.
  • Voorts moet uit de jaarrekening blijken hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat heeft geleid voor het bestuur.

  Waar het Departement Financiën de opmaak van de financiële nota verzorgd heeft, coördineerde de dienst Strategische Coördinatie de inhoudelijke evaluatie van de strategische doelstellingen en de opmaak van het schema van de doelstellingenrealisatie.

  De doelstellingenrealisatie werd voorgelegd aan het Managementteam op 23 april 2024. Het voorontwerp van de jaarrekening werd besproken in het Managementteam van 21 mei 2024.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Overeenkomstig artikel 41 en 260 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt de gemeenteraad jaarlijks, in de loop van het 1ste semester van het financieel boekjaar dat volgt op het financieel boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de jaarrekening vast.

  De jaarrekening 2023 omvat volgende officiële documenten:

  • De jaarrekening: beleidsevaluatie en financiële nota
  • Toelichting bij de jaarrekening: toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening en bij de samenvatting van de algemene rekeningen.

  Activiteit

  AC34514 Coördineren strategische planningscyclus

  Besluit

  Artikel 1

  stelt de jaarrekening Stad Gent voor het dienstjaar 2023 vast.

  Artikel 2

  keurt het deel van de jaarrekening, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed en stelt daarmee de jaarrekening 2023 in zijn geheel definitief vast.


  Bijlagen

  • JRR 2023 - digitale leesversie.pdf
  • STEEKKAART JRR 2023.pdf
  • Toelichting JRR 2023 - digitale leesversie.pdf
  • Digitaal rapport_Thema 1 - Toekomstgericht.pdf
  • Digitaal rapport_Thema 2 - Kansen.pdf
  • Digitaal rapport_Thema 3 - Samenleven.pdf
  • Digitaal rapport_Thema 4 - Gentenaars.pdf