Terug
Gepubliceerd op 27/05/2024

2024_RMW_00059 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

commissie voor het budget
wo 19/06/2024 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2024_RMW_00059 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling 2024_RMW_00059 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
 • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het meerjarenplan voor de planningsperiode 2020 t.e.m. 2025 van Stad Gent en OCMW Gent maakt opnieuw voorwerp uit van een aanpassing. Hierbij worden zowel korte- als langetermijneffecten verrekend op basis van de inzichten van betrokken diensten en bovenlokale instellingen zoals o.a. het Federaal Planbureau. Het bestuur heeft hierbij de nodige keuzes gemaakt om een meerjarenplan op te leveren dat financieel in evenwicht is en blijft de macro-economische vooruitzichten nauwgezet opvolgen om in de volgende aanpassing van het meerjarenplan bij te sturen waar nodig.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 257 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en actieplannen voor de periode 2020-2026 geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe de financiële evenwichten worden gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Alle relevante rapporten in het kader van de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan zijn na goedkeuring door het College en Vast Bureau te vinden via het mia portaal.

Het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan werd besproken en vastgesteld door het managementteam op 21 mei 2024.

Niet digitale bijlagen

Alle relevante rapporten in het kader van de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan zijn na goedkeuring door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te vinden via het mia portaal

Activiteit

AC34514 Coördineren strategische planningscyclus

Besluit

Artikel 1

Stelt de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (budgetwijziging 2024) met titel 'BW 2024 - Boek 1 - Aanpassing MJP 20-25', zoals in bijlage toegevoegd, vast.


Bijlagen

 • BW 2024 - Boek 1 - Aanpassing MJP 20-25.pdf
 • BW 2024 - Boek 2 - Toelichting bij de aanpassing MJP 20-25.pdf
 • STEEKKAART MJP - BW2024.pdf
 • Thema 1 - Toekomstgericht.pdf
 • Thema 2 - Kansen.pdf
 • Thema 3 - Samenleven.pdf
 • Thema 4 - Gentenaars.pdf
 • 20240610_DO_BW2024_Toelichting bij de strategische nota.pdf