Terug
Gepubliceerd op 19/06/2024

2024_GR_00662 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van zichtbare tijdelijke vaste camera's op niet-besloten plaatsen in het kader van overlast zone Wittekaproenenplein - Goedkeuring

commissie voor het budget
wo 19/06/2024 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2024_GR_00662 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van zichtbare tijdelijke vaste camera's op niet-besloten plaatsen in het kader van overlast zone Wittekaproenenplein - Goedkeuring 2024_GR_00662 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van zichtbare tijdelijke vaste camera's op niet-besloten plaatsen in het kader van overlast zone Wittekaproenenplein - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°;
 • De Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4;

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op grond van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, gewijzigd bij Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,  moeten een aantal verplichtingen worden nageleefd wanneer de politiediensten een bewakingscamera willen plaatsen en gebruiken met het oog op bewaking en toezicht.

Artikel 25/2 van desbetreffende wet verstaat onder tijdelijke vaste camera, de camera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld en onder niet-besloten plaats, elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek, waaronder de openbare wegen beheerd door de openbare overheden bevoegd voor het wegbeheer.

Een politiedienst kan camera's plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad, wanneer het gaat om een politiezone. Om deze toestemming te bekomen wordt er een aanvraag ingediend bij de gemeenteraad door de korpschef. De toestemmingsaanvraag preciseert het type camera, de doeleinden waarvoor de camera's zullen worden geïnstalleerd of gebruikt, evenals de gebruiksmodaliteiten ervan, en voor wat betreft de vaste camera's ook de plaats. Deze aanvraag houdt rekening met een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name wat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de proportionaliteit van de aangewende middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van de gegevens die nodig is om deze doelstellingen te bereiken. (artikel 25/4 WPA)

Concreet wenst de Politiezone Gent, onder verantwoordelijkheid van Korpschef Filip Rasschaert, dat er tijdelijk vaste camera's worden geplaatst tot en met 15 januari 2025 in het kader van overlast rond het Wittekaproenenplein.

Het El Paso park is momenteel de meest getroffen locatie. De overlast beperkt zich evenwel niet tot die locatie alleen, maar verspreidt zich in de ruime omgeving gezien de problematiek zich verschuift zodra er op die plaats wordt opgetreden naar een andere nabijgelegen locatie die dezelfde of soortgelijke karakteristieken bezit waardoor de overlastactiviteiten worden verdergezet.

Concreet omvat de omgeving waar overlast plaatsvindt, volgende straten:

 • Victor Frisstraat
 • Gebroeders De Smetstraat
 • Witte Kaproenenplein
 • Aloïs Joosstraat
 • Cornelis Sneysonnestraat
 • Nikolaas Zannekinstraat
 • Pannestraat
 • Schaliestraat
 • Karel Rymhofplein

De politie ontvangt al geruime tijd meldingen dat er heel wat overlast wordt veroorzaakt door (hang)jongeren die zich ophouden in het El Paso park en nabije omgeving. Hieruit blijkt dat de leefbaarheid in de buurt drastisch is gedaald en een oproep tot dringende tussenkomst van politionele en bestuurlijke overheden nodig is om volgende problemen een einde toe te roepen:

 • asociaal en agressief gedrag
 • gebruik en verkoop van verdovende middelen
 • gebruik van pyrotechnisch materiaal
 • vandalisme
 • sluikstort
 • straatintimidatie en agressie naar derden
 • agressie naar politie toe

Dit alles creëert een sterk toenemend onveiligheidsgevoel. Uit recente vaststellingen blijkt ook dat de omgeving een negatieve aantrekkingspool is voor druggebruikers en dat er niet alleen in het El Paso park zelf, maar ook in de onmiddellijke omgeving verdovende middelen worden verstopt. Het gaat niet alleen om gebruikers die in de onmiddellijke omgeving van het Wittekaproenenplein woonachtig zijn, maar ook om buitenstaanders.

Ondanks de tot op heden geleverde inspanningen op politioneel vlak neemt de overlast niet af en neemt de spanning toe o.a. als volgt: 

 • Bij de minste politionele aanwezigheid wordt de buurt geïnformeerd door middel van fluitsignalen, geroep of sociale media. 
 • De medewerking tijdens een controle neemt af, personen weigeren om hun identiteitskaart af te geven. 
 • Bij een recente controle in het park van vier personen, verzamelden zich een 20-tal personen die de politieambtenaren toeriepen. Enkelingen poogden de controle te verstoren door tussenbeide te komen en deze in vraag te stellen. Tegen het einde van de controle stonden er een 40-tal personen in het park. 
 • Kentekenplaten en namen van politiemedewerkers worden als graffiti aangebracht op de toegangsdeur. 
 • Plaatsing van een barricade om de toegang tot het El Paso park te bemoeilijken.

De huidige manier van werken, met extra patrouilles, extra gerechtelijke inspanningen en tussenkomsten, hebben onvoldoende impact op de omgeving om een veilige en leefbare plaats te creëren.

Uit dit alles blijkt de noodzaak tot plaatsing van tijdelijk vaste camera' s gedurende een beperkte periode. Nadien volgt dan een evaluatie.

De politiezone Gent wil deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de beperkingen die de WPA oplegt.

De tijdelijk vaste camera's zullen in het bijzonder ingezet worden voor:

 • In eerste orde: 
  • Veiligheid van de buurtbewoners, bezoekers, passanten en studenten verhogen. 
  • Veiligheid van politiemedewerkers verhogen. 
  • Het onveiligheidsgevoel doen afnemen.  
 • In tweede orde: 
  • het beheersen van bijhorende mogelijke criminaliteitsvormen en overlast: 
   • het snel en adequaat aansturen van het juiste personeel en middelen naar een incident. 
   • het voorkomen, vaststellen of opsporen van een misdrijf, schade of overlast;
   • het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer;
   • alle gebeurtenissen die een gevaar of risico inhouden voor de openbare orde en veiligheid snel detecteren en er gevat op reageren     
 • In derde orde: 
  • Verantwoording: als hulpmiddel bij het afleggen van verantwoording met betrekking tot de aangeboden dienstverlening en/of een antwoord formuleren in geval van klachten.

Gelet op deze complexe problematiek worden ook externen waaronder verschillende stadsdiensten betrokken om samen een integrale aanpak in de praktijk om te zetten en samen verder te verfijnen. Vanuit de politie is het belangrijk om oog te hebben voor een evenwicht tussen repressie, preventie en nazorg.  

Door de heer Filip Rasschaert, korpschef van de Politiezone Gent, werd aan deze aanvraag een positief advies verleend.

Gelet op de doelstellingen van het cameratoezicht en de wijze van implementatie ervan is er een maatschappelijk draagvlak voor het gevraagde cameratoezicht en dit vanaf 1 juli t.e.m. 15 november 2024 met mogelijkheid tot verlenging tot en met 15 januari 2025 voor zover uit evaluatie de noodzaak hiertoe zou blijken.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Politiezone kan slechts overgaan tot het plaatsen van één of meer bewakingscamera's en het zichtbare gebruik ervan in een niet-besloten plaats na voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Verleent een principiële toestemming aan de aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste camera's, voor de periode vanaf 1 juli t.e.m. 15 november 2024 met mogelijkheid tot verlenging tot en met 15 januari 2025 voor zover uit evaluatie de noodzaak hiertoe zou blijken, op de niet-besloten plaatsen, zoals vermeld in het document 'plaatsgesteldheid camera' s zone Wittekaproenenplein"  dat bij dit besluit wordt gevoegd.


Bijlagen

 • Plaatsgesteldheid camera' s zone Wittekaproenenplein
 • Toestemmingsaanvraag tijdelijke camera' s Wittekaproenen