Terug
Gepubliceerd op 16/02/2024

2024_VB_00080 - Bruikleen van stukken uit de collectie van Archief Gent aan STAM voor de tentoonstelling Gentse Gronden - Goedkeuring

vast bureau
do 15/02/2024 - 09:03 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 15/02/2024 - 09:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Filip Watteeuw, schepen-voorzitter; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Filip Watteeuw, schepen-voorzitter
2024_VB_00080 - Bruikleen van stukken uit de collectie van Archief Gent aan STAM voor de tentoonstelling Gentse Gronden - Goedkeuring 2024_VB_00080 - Bruikleen van stukken uit de collectie van Archief Gent aan STAM voor de tentoonstelling Gentse Gronden - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het reglement Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

STAM heeft op 19/10/2023 een aanvraag gericht aan Archief Gent om stukken uit de collectie van Archief Gent, zoals beschreven in de bijgevoegde lijst (pdf), in bruikleen te nemen voor tentoonstelling "Gentse Gronden", die plaats vindt in het STAM van 22/03/2024 tot 29/09/2024.

Na onderzoek van de toestand en de beschikbaarheid van de gevraagde werken kan deze bruikleen worden toegestaan.

De bruikleen is toegestaan voor de periode van 08/03/2024 tot en met 21/10/2024. De totale verzekeringswaarde bedraagt 27 250 euro.

STAM is verzekerd via Stad Gent en zal instaan voor het transport en de veiligheid van de stukken.

Bij de stukken zal Archief Gent als bruikleengever worden vermeld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?


De medewerking aan tentoonstelling "Gentse Gronden" geeft Archief Gent de kans om stukken uit de eigen collectie te presenteren aan een breed publiek.

De samenwerking verhoogt de uitstraling van het cultureel erfgoed.

Aan de bruikleen zijn er voor Archief Gent geen kosten verbonden.

Er worden geen kosten voor een bruikleendossier aangerekend, aangezien het STAM lid is van de kerngroep Gent en hierbij onder de vrijstellingen valt zoals opgenomen in het reglement Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019, artikel 4, §3.

Activiteit

ACP1113 Presenteren van de kennis en de collectie van Archief Gent en bevorderen van kennisdeling

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bruikleen van stukken, zoals beschreven in de lijst in bijlage, uit de collectie van Archief Gent aan STAM van 08/03/2024 tot 21/10/2024 voor tentoonstelling "Gentse Gronden", met dien verstande dat de bruikleennemer het transport en de verzekering van de bruikleen ten laste neemt voor een totale verzekeringswaarde van 27 250 euro en instaat voor de veiligheid van de stukken.

Artikel 2

De dossierkosten voor een bruikleen, in het reglement Retributie voor diensten verstrekt in De Zwarte Doos, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019, vastgesteld op 287 euro, worden niet aangerekend aan STAM.


Bijlagen

  • Bruikleenaanvraag
  • Lijst aangevraagde stukken
  • Bruikleenovereenkomst